{TYTUL-LP}

Artykuł Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów
Autor: Anna Stępniewska
Data: 15 grudnia 2016

Nowe Prawo już od 10 stycznia 2017 r.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ważna data

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która implementuje do polskich przepisów prawnych unijną dyrektywę ADR, wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r.

Z początkiem nowego roku zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy będą mogli w większym zakresie korzystać z internetowej platformy ODR służącej polubownemu rozstrzyganiu sporów przez Internet. Unijna platforma ODR (Online Dispute Resolution) działa już od 15 lutego 2016 roku i umożliwia polubowne rozstrzyganie sporów przez Internet za pomocą tzw. podmiotów ADR (podmioty uprawnione do polubownego rozstrzygania sporów). Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o platformie to jeden z obowiązków informacyjnych, dlatego od stycznia 2016 r. link do Platformy znajduje się w Państwa obecnych regulaminach.

Co zmieni się od 10 stycznia 2017 r.

 1. Otwiera się możliwości szybkiego i niedrogiego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą;
   
 2. Zmiana dotyczy przedsiębiorców prowadzących zarówno sprzedaż stacjonarną, jak i internetową;
   
 3. System rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą, a konsumentem, będzie taki sam w całej Unii Europejskiej. Obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów:
  • sprzedaży towarów,
  • świadczenia usług,

  Oznacza to, że gdy sprzedawca sklepu stacjonarnego lub internetowego odrzuci reklamację – konsument będzie mógł, w alternatywie do pozwu sądowego, zwrócić się do jednego z organów pozasądowego rozstrzygania sporów.

 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest DOBROWOLNE, proste i mniej sformalizowane, jednakże muszą się na nie zgodzić obie strony sporu.
   
 5. W Polsce konsument będzie mógł zgłosić się do konkretnego podmiotu aby rozwiązać spór, np.:
  • za pośrednictwem podmiotu niepublicznego utworzonego przez przedsiębiorców z danej branży (np. lotniczej, budowlanej, telekomunikacyjnej) - organizacje konsumenckie;
  • za pośrednictwem podmiotu publicznego, działającego przy różnych instytucjach, np. URE, UKE, UTK;
  • za pośrednictwem podmiotu Inspekcji Handlowej (do której będzie można się zwrócić, gdy dla danego sporu nie zostanie utworzony podmiot o charakterze sektorowym).
 6. Listę podmiotów, które będą mogły rozwiązać spór będzie prowadził Prezes UOKIK na swojej stronie internetowej www.uokik.gov.pl
   
 7. Postępowanie wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.
   
 8. Czas pozasądowego postępowania ma co do zasady nie przekraczać 90 dni. Postępowanie powinno być bezpłatne. Jednak podmiot, który będzie rozwiązywał spór, może wprowadzić odpłatność, ale w nieznacznej wysokości.

Jaką decyzję mogą Państwo podjąć?

 1. Mogą Państwo dobrowolnie zgodzić się na pozasądowe rozpatrywanie sporów

  Jeśli zgodzą się Państwo na pozasądowe rozwiazywanie sporów z konsumentami muszą Państwo poinformować o tym na swojej stronie internetowej oraz we wzorcach umownych jakie zawierają Państwo z konsumentami.

  W sprzedaży internetowej będzie to regulamin, którego aktualizację dla Państwa przygotujemy.

  Jeżeli zawierają Państwo umowy z konsumentami w formie papierowej w sprzedaży stacjonarnej lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zapis w tym zakresie musi znaleźć się również w tych umowach.

  Oprócz informacji o wyrażeniu zgody na pozasądowe rozwiazywanie sporów z konsumentami należy podać co najmniej adres strony internetowej podmiotu, który będzie rozstrzygał spór, jego nazwę oraz adres instytucji.
   
 2. Mogą Państwo nie zgodzić się na pozasądowe rozstrzyganie sporów

  Jeżeli przedsiębiorca nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów i zostanie to uwzględnione w regulaminie wówczas należy pamiętać o tym, że od 10 stycznia 2017 roku, za każdym razem, gdy odrzucą Państwo reklamację konsumenta, będą Państwo zobowiązani do poinformowania o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich.

Jakie będą konsekwencje podjętej decyzji?

 1. Przede wszystkim określą się Państwo do tego, czy zgadzają się Państwo na pozasądowe rozstrzyganie sporów, czy też nie;
 2. Zgodnie z Państwa decyzją regulamin sklepu internetowego albo serwisu internetowego zostanie przez nas odpowiednio zaktualizowany. O procedurze aktualizacji piszemy poniżej.
 3. W przypadku decyzji na TAK należy wybrać Inspekcję Handlową właściwą dla województwa, w którym Państwa firma jest zarejestrowana.

Ważne!

Informacji takiej należy udzielić w odpowiedzi na reklamację na trwałym nośniku – np. na papierze lub w e-mailu lub w SMS.

Brak informacji w odpowiedzi na reklamacje w zakresie odmowy pozasądowego rozpatrywania sporów, skutkować będzie automatycznym uznaniem, że przedsiębiorca zgadza się na pozasądowe rozwiązanie sporu.

Jakie podejmiemy dla Państwa działania

 1. Nowa wersja regulaminu zostanie opracowana do końca 2016 r. mając na uwadze dokonany przez Państwa wybór.
 2. Zostaną Państwo poinformowani o tym, że regulamin jest gotowy do zapoznania się z jego treścią w osobnej wiadomości e-mail
 3. W dniu 10 stycznia 2017 r. o godzinie 0:00 w miejscu, gdzie obecnie wyświetla się Państwa obecny regulamin, zacznie się prezentować nowa treść dokumentu. Nie ma konieczności dokonywania zmian kodu HTML. Dotyczy to zarówno sklepów internetowych jak i serwisów internetowych, które są zintegrowane.

Proszę podjąć decyzję!

Poniżej mogą Państwo wyrazić zgodę na przystąpienie do pozasądowego rozstrzygania sporów lub zdecydować, że nie przystępują Państwo do niniejszej metody rozstrzygania sporów.

Jeżeli nie określą się Państwo w zakresie chęci przystąpienia do pozasądowego rozstrzygania sporów uznamy, że nie wyrażają Państwo zgody na przystąpienie do tego programu i dokonamy zmian w Państwa regulaminie tak jakby Państwo wybrali opcję nie przystępowania do pozasądowego rozpatrywania sporów.

Każda strona, która jest zintegrowana z naszą platformą (treść regulaminu jest zamieszczona poprzez kod HTML), od 10 stycznia 2017 r. od godziny 0:00, będzie prezentować nową treść regulaminu.

Każda decyzja jest zgodna z prawem i jest ona dobrowolna. Mogą Państwo wybrać opcję TAK lub NIE i przy wprowadzonych przez nas odpowiednich zmianach będą Państwo wciąż działać zgodnie z przepisami prawa.

{PRZYCISKI}

Dodatkowe informacje

Są branże wyłączone z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i tak są to:

Poniżej zamieszczamy treść ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001823

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną