Regulamin
PORIADOK INTERNETOVEJ PREDAJNI
PORIADOK INTERNETOVEJ PREDAJNI
 1.Tento Poriadok určuje všeobecné podmienky, zásady a spôsob predaja, ktorý vykonáva spoločnosť CDRL SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Pianowe, Poľsko, prostredníctvom internetovej predajni sk.coccodrillo.eu (ďalej len „Internetová predajňa”) a určuje zásady a podmienky poskytovania spoločnosťou CDRL SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Pianowe, Poľsko bezplatných služieb elektronickou cestou.
§ 1 Definície
 1.Dodávka - znamená skutočný úkon spočívajúci v dodaní Klientovi Predávajúcim, prostredníctvom Dodávateľa, Tovaru uvedeného v objednávke.
 2.Dodávateľ - znamená subjekt, s ktorým spolupracuje Predávajúci v odbore vykonávania Dodávky Tovarov:
 a)Balíkomaty;
 b)kuriérska firma;
 c)pošta.
 3.Heslo - znamená sled písmen, číslic alebo iných značiek zvolených Klientom počas Registrácie v Internetovej predajni, využívaných za účelom zabezpečenia prístupu k Účtu Klienta v Internetovej predajni.
 4.Internetová stránka Predajni - znamená internetové stránky, pod ktorými Predávajúci prevádzkuje Internetovú predajňu, fungujúce v doméne sk.coccodrillo.eu.
 5.Klient - znamená subjekt, pre ktorý v súlade s Poriadkom a právnymi predpismi môžu byť poskytované služby elektronickou cestou alebo s ktorým môže byť uzavretá Predajná zmluva.
 6.Login - znamená individuálne označenie Klienta, sled písmen, číslic alebo iných značiek zvolených Klientom, nutné spolu s Heslom k založení Účtu Klienta v Internetovej predajni. Login je vlastná adresa elektronickej pošty Klienta.
 7.Podnikateľ - znamená fyzickú osobu, právnickú osobu alebo organizačnú jednotku ktorá nie je právnická osoba, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúcu vo vlastnom mene hospodársku alebo odbornú činnosť, ktorá vykonáva právny úkon priamo spojený s jej hospodárskou alebo odbornou činnosťou.
 8.Poriadok - znamená tento poriadok.
 9.Pracovné dní - znamená dní týždňa od pondelka do piatku s vylúčením zákonných dní pracovného voľna.
 10.Predajná zmluva - znamená predajnú zmluvu uzavretú diaľkovo, podľa zásad uvedených v Poriadku, medzi Klientom a Predávajúcim.
 11.Predávajúci - znamená CDRL SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Pianowe, Poľsko (64-000 Kościan), ul. Kwiatowa 2, DIČ: 6981673166, IČO: 411444842, zapísanú do registra podnikateľov vedeného obvodným súdom Poznan - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000392920, so základným imaním vo výške 3.027.272 poľských zlotých; e-mail: [email protected], ktorá je súčasne majiteľom Internetovej predajni.
 12.Registrácia - znamená skutočný úkon vykonávaný spôsobom uvedeným v Poriadku, žiadaný pre využitie Klientom všetkých funkčnosti Internetovej predajni.
 13.Spotrebiteľ - znamená fyzickú osobu, ktorá vykonáva s podnikateľom právny úkon nespojený priamo s jej podnikaním alebo odbornou činnosťou.
 14.Tovar - znamená produkt predložený Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky Predajni, ktorý môže byť predmetom Predajnej zmluvy.
 15.Trvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožní Klientovi alebo Predávajúcemu uchovanie informácií adresovaných osobne jemu, spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu príslušnú pre účel, ktorému tieto informácie slúžia, a ktorý umožňuje reprodukovanie uchovaných informácií v nezmenenej podobe.
 16.Účet Klienta - znamená individuálny pre každého Klienta panel, spustený preňho Predávajúcim, po vykonaní Klientom Registrácie a uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb Vedenie účtu Klienta.
§ 2 Všeobecné ustanovenia a využívanie Internetovej predajni
 1.Všetky práva ku Internetovej predajni, z toho majetkové autorské práva, práva duševného vlastníctva k jeho názvu, jeho internetovej doméne, Internetovej stránke Predajni, a tiež ku vzorom, formulárom, logotypom umiestňovaných na Internetovej stránke Predajni (s výnimkou logotypov a snímkov prezentovaných na Internetovej stránke Predajni za účelom prezentácie tovarov, ku ktorým autorské práva patria tretím subjektom) patria Predávajúcemu, a ich užívanie sa môže realizovať výhradne určeným spôsobom a v súlade s Poriadkom a s písomným súhlasom Predávajúceho.
 2.Predávajúci sa bude snažiť, aby využívanie Internetovej predajni bolo možné pre užívateľov Internetu s použitím všetkých populárnych internetových prehliadačov, operačných systémov, typov zariadení a typov internetových spojov. Minimálne technické požiadavky umožňujúce užívanie Internetovej stránky Predajni sú tieto: internetový prehliadač vo verzii aspoň Internet Explorer 11 alebo Chrome 39 alebo FireFox 34 alebo Opera 26 alebo Safari 5 alebo novších, so zapnutou obsluhou jazyka Javascript, akceptujúci súbory typu „cookies” a internetový spoj s kapacitou aspoň 256 kbit/s. Internetová stránka Predajni je optimalizovaná pre minimálnu rozlišovaciu schopnosť obrazovky 1024x768 pixelov.
 3.Predávajúci aplikuje mechanizmus súborov "cookies", ktoré počas užívania Klientmi Internetovej stránky Predajni, sú zapisované serverom Predávajúceho na hard disku konečného zariadenia Klienta. Používanie súborov "cookies" je za účelom správnej funkcie Internetovej stránky Predajni na koncových zariadeniach Klientov. Tento mechanizmus neničí konečné zariadenie Klienta a nepôsobí konfiguračné zmeny v koncových zariadeniach Klientov ani v programovom vybavení nainštalovanom na týchto zariadeniach. Každý Klient môže vypnúť mechanizmus „cookies” v internetovom prehliadači svojho koncového zariadenia. Predávajúci uvádza, že vypnutie „cookies” môže však spôsobiť problémy alebo znemožniť užívanie Internetovej stránky Predajni.
 4.Za účelom podania objednávky v Internetovej predajni prostredníctvom Internetovej stránky Predajni a za účelom využívania služieb poskytovaných elektronickou cestou prostredníctvom Internetovej stránky Predajni, je nutné vlastnenie Klientom aktívneho účtu elektronickej pošty.
 5.Zakázané je poskytovanie Klientom textov protiprávnej povahy a využívanie Klientom Internetovej predajni, Internetovej stránky Predajni alebo bezplatných služieb poskytovaných Predávajúcim, protiprávnym spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo spôsobom, ktorý porušuje osobné blaho tretích osôb.
 6.Predávajúci vyhlasuje, že verejný charakter sieti Internet a využívanie služieb poskytovaných elektronickou cestou môže pôsobiť riziko získania a modifikovania osobných údajov Klientov neoprávnenými osobami, preto Klienti musia používať príslušné technické opatrenia, ktoré minimalizujú vyššie uvedené rizika. Hlavne musia používať antivírove programy a programy, ktoré chránia totožnosť využívajúcich sieti Internet. Predávajúci nikdy nepožiada Klienta o poskytnutie mu v akejkoľvek forme Hesla.
§ 3 Registrácia
 1.Za účelom zriadenia Účtu Klienta, Klient je povinný vykonať bezplatnú Registráciu.
 2.Registrácia je nutná pre podanie objednávky v Internetovej predajni.
 3.Za účelom Registrácie, Klient musí vyplniť registračný formulár poskytnutý Predávajúcim na Internetovej stránke Predajni a odoslať vyplnený registračný formulár elektronickou cestou Predávajúcemu prostredníctvom voľby príslušnej funkcie nachádzajúcej sa v registračnom formulári. Počas Registrácie si Klient určí individuálne Heslo.
 4.V priebehu vyplňovania registračného formulára, Klient má možnosť sa zoznámiť s Poriadkom, akceptujúc jeho obsah označením príslušného poľa vo formulári.
 5.V priebehu Registrácie Klient môže dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely označením príslušného poľa registračného formulára. V tomto prípade Predávajúci výslovne informuje o účelu zbierania osobných údajov Klienta, a tiež o známych Predávajúcemu alebo predpokladaných odberateľoch týchto údajov.
 6.Vyjadrenie Klientom súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov pre marketingové účely nepodmieňuje možnosť uzavretia s Predávajúcim zmluvy o poskytovaní elektronickou cestou služby Vedenie Účtu Klienta. Súhlas môže byť vždy zrušený, podaním Predávajúcemu príslušného vyhlásenia Klienta. Vyhlásenie môže byť napríklad odoslané na adresu Predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
 7.Po odoslaní vyplneného registračného formulára Klient dostane bezodkladne, elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári potvrdenie Registrácie Predávajúcim. V tejto chvíli je uzavretá zmluva o poskytovaní elektronickou cestou služby Vedenie Účtu Klienta, a Klient získa možnosť prístupu k Účtu Klienta a vykonávania zmien uvedených počas Registrácie údajov.
§ 4 Objednávky
 1.Informácie obsiahnuté na Internetovej stránke Predajni netvoria ponuku Predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, je to len pozvanie Klientov, aby podávali ponuky uzavretia Predajnej zmluvy.
 2.Klient môže podávať objednávky v Internetovej predajni prostredníctvom Internetovej stránky Predajni cez 7 dní v týždni, 24 hodiny za deň.
 3.Klient, ktorý podáva objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predajni, kompletuje objednávku vyberajúc Tovar, o ktorý má záujem. Pridanie Tovaru k objednávke sa realizuje príkazom "PRÍDAŤ DO KOŠÍKU" pod daným Tovarom prezentovaným na Internetovej stránke Predajni. Klient po kompletovaní celej objednávky a uvedení v „KOŠÍKU” spôsobu Dodávky a formy platby, podáva objednávku odoslaním formulára objednávky Predávajúcemu, voliac na Internetovej stránke Predajni tlačidlo „OBJEDNÁVAM S POVINNOSŤOU ZAPLATENIA”. Vždy pred odoslaním objednávky Predávajúcemu, je Klient informovaný o celkovej cene za zvolený Tovar a Dodávku, a tiež o všetkých dodatočných nákladoch ktoré musí zaplatiť v súvislosti s Predajnou zmluvou.
 4.Podanie objednávky je podanie Predávajúcemu Klientom ponuky uzavretia Predajnej zmluvy o predaju Tovarov, ktoré sú predmetom objednávky.
 5.Po podaní objednávky, Predávajúci odosiela na Klientom uvedenú adresu elektronickej pošty potvrdenie jej podania.
 6.Následne, po potvrdení podania objednávky, Predávajúci odosiela na Klientom uvedenú adresu elektronickej pošty informáciu o prijatí objednávky k realizácii. Informácia o prijatí objednávky k realizácii je vyhlásením Predávajúceho o prijatí ponuky, uvedenej v § 4 ods. 4 vyššie a v momente jeho obdržania Klientom je uzavretá Predajná zmluva.
 7.Po uzavretí Predajnej zmluvy, Predávajúci potvrdí Klientovi jej podmienky, odosielajúc je na Trvalom nosiči na adresu elektronickej pošty Klienta alebo písomne na adresu uvedenú Klientom počas Registrácie alebo podávania objednávky.
§ 5 Platby
 1.Ceny na Internetovej stránke Predajni uvedené pri danom Tovare sú brutto ceny a neobsahujú informáciu ohľadom nákladov Dodávky a všetkých iných nákladov, ktoré Klient bude musieť uhradiť v súvislosti s Predajnou zmluvou, o ktorých bude Klient informovaný pri voľbe spôsobu Dodávky a podávaní objednávky.
 2.Klient môže zvoliť tieto formy úhrady za objednaný Tovar:
 a)bankový prevod prostredníctvom vonkajšieho systému platieb DotPay, obsluhovaného firmou PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. so sídlom v Luxembursko (v tomto prípade bude realizácia objednávky začatá po odoslaní Klientovi Predávajúcim potvrdenia o prijatí objednávky a po obdržaní Predávajúcim informácie zo systému PayPal o vykonaní platby Klientom).
 3.Klient je vždy informovaný Predávajúcim na Internetovej stránke Predajni o lehote, v ktorej je povinný vykonať úhradu za objednávku vo výške vyplývajúcej s uzavretej Predajnej zmluvy.
 4.V prípade nesplnenia Klientom platby v lehote, uvedenej v § 5 ods. 3 Poriadku, Predávajúci vymedzi Klientovi dodatočnú lehotu na vykonanie platby a informuje o nej Klienta na Trvalom nosiči. Informácia o dodatočnej lehote na vykonanie platby obsahuje taktiež informáciu, že po neúčinnom uplynutí tejto lehoty, odstúpi Predávajúci od Predajnej zmluvy. V prípade neúčinného uplynutia druhej lehoty vykonania platby, Predávajúci odošle Klientovi na Trvalom nosiči vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na základe čl. 491 Občianskeho zákonníka.
§ 6 Dodávka
 1.Predávajúci realizuje Dodávku na území Slovensko.
 2.Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom Predajnej zmluvy bez vád.
 3.Predávajúci umiestní na Internetovej stránke Predajni informáciu o počtu pracovných dní potrebných na Dodávku a realizáciu objednávky.
 4.Lehota Dodávky a realizácie objednávky uvedená na Internetovej stránke Predajni sa počíta v Pracovných dňoch v súlade s § 5 ods. 2 Poriadku.
 5.Lehota Dodávky a realizácie objednávky uvedená na Internetovej stránke Predajni sa počíta v Pracovných dňoch odo dňa uzavretia Predajnej zmluvy v prípade voľby Klientom možnosti platby „na dobierku”.
 6.Objednané Tovary sa dodávajú Klientovi prostredníctvom Dodávateľa na adresu uvedenú vo formulári objednávky.
 V prípade voľby Balíkomaty ako Dodávateľa, bude adresou Dodávky adresa balíkomatu vybraného Klientom v momente podávania objednávky.
 7.Ku dni odoslania Tovaru do Klienta sa odosiela na adresu elektronickej pošty Klienta informácia potvrdzujúca odoslanie zásielky Predávajúcim.
 8.Klient je povinný kontrolovať doručenú zásielku v dobe a spôsobom prijatým pri zásielkách daného druhu. V prípade zistenia úbytku alebo poškodenia zásielky je Klient oprávnený žiadať od pracovníka Dodávateľa spísania príslušnej zápisnice.
 9.Predávajúci, podľa želania Klienta, pripojí ku zásielke, ktorá je predmetom Dodávky paragón alebo DPH faktúru, ktorá zahŕňa dodávané Tovary.
 10.V prípade neprítomnosti Klienta na adrese, ktorú uviedol pri podávaní objednávky ako adresu Dodávky, nechá pracovník Dodávateľa avízo alebo sa pokúsi telefonicky kontaktovať za účelom stanovenia termínu, kedy môže zastihnúť Klienta. V prípade odoslania objednaného Tovaru obratom do Internetovej predajni Dodávateľom, Predávajúci sa bude kontaktovať s Klientom elektronickou cestou alebo telefonicky, a opäť dohodne s Klientom termín a trovy Dodávky.
§ 7 Záruka
 1.Predávajúci zabezpečí Dodávku Tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci je zodpovedný voči Klientovi, ak má Tovar fyzickú alebo alebo právnu vadu (záruka).
 2.Ak má Tovar vadu, Klient môže:
 a)podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Predajnej zmluvy, iba že Predávajúci bezodkladne a bez problémov pre Klienta vymení vadný Tovar za bezvadný alebo vadu odstráni.
 Toto obmedzenie sa neuplatní, ak Tovar už bol vymenený alebo opravený Predávajúcim alebo Predávajúci nesplnil povinnosť výmeny Tovaru za bezvadný alebo odstránenia vád. Klient môže namiesto navrhnutého Predávajúcim odstránenia vady žiadať výmenu Tovaru za bezvadný alebo namiesto výmeny Tovaru žiadať odstránenie vady, iba že privedenie veci k súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Klientom je nemožné alebo by si žiadalo nadmerné trovy v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri vyhodnotení nadmernosti trov sa zohľadní hodnota bezvadného Tovaru, druh a význam zistenej vady, a tiež problémy, ktoré by sa vyskytli pre Klienta pri inom spôsobe uspokojenia.
 b)žiadať výmenu vadného Tovaru za bezvadný alebo odstránenia vady. Predávajúci je povinný vymeniť vadný Tovar za bezvadný alebo odstrániť vadu v rozumnom čase bez nadmerných problémov pre Klienta.
 Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Klienta, ak privedenie k súladu s Predajnou zmluvou vadného Tovaru spôsobom zvoleným Klientom je nemožné alebo v porovnaní s druhým možným spôsobom privedenia k súladu s Predajnou zmluvou by žiadalo nadmerné trovy. Trovy opravy alebo výmeny hradí Predávajúci.
 3.Klient, ktorý vykonáva oprávnenia z titulu záruky, je povinný dodať vadnú vec na adresu Predávajúceho. V prípade Klienta, ktorý je Spotrebiteľom, hradí trovy dodania Predávajúci.
 4.Predávajúci je zodpovedný z titulu záruky, ak fyzická vada bude zistená pred uplynutím dvoch rokov od vydania Tovaru Klientovi. Nárok na odstránenie vady alebo výmenu Tovaru za bezvadný sa premlčí s uplynutím roku, avšak sa táto lehota nemôže skončiť pred uplynutím lehoty stanovenej v prvej vete. V tejto lehote môže Klient odstúpiť od Predajnej zmluvy alebo podať vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vady Tovaru. Pokiaľ Klient žiadal výmenu Tovaru za bezvadný alebo odstránenie vady, začína lehota pre odstúpenie od Predajnej zmluvy alebo podanie vyhlásenia o znížení ceny v momente neúčinného uplynutia lehoty pre výmenu Tovaru alebo odstránenie vady.
 5.Predávajúci nevyužíva mimosúdne riešenie sporov, o ktorých hovorí zákon zo dňa 23.septembra 2016, o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.
§ 8 Reklamácie
 1.Všetky reklamácie spojené s Tovarom alebo realizáciou Predajnej zmluvy, môže Klient podávať v ľubovoľnej forme. Preferujeme písomnú formu na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v § 1 ods. 11. Poriadku.
 2.Predávajúci v priebehu 30 dní odo dňa reklamačnej žiadosti sa vyjadrí ohľadom reklamácie Tovaru alebo reklamácie spojenej s realizáciou Predajnej zmluvy prihlásenej Klientom.
 3.Klient môže hlásiť Predávajúcemu reklamáciu v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných elektronickou cestou Predávajúcim. Reklamácia sa môže podať v elektronickej forme a odoslať na adresu [email protected]. V reklamačnej prihláške Klient musí uviesť popis vyskytnutého problému. Predávajúci bezodkladne, avšak najneskoršie do 14 dní prejedná reklamáciu a poskytne Klientovi odpoveď.
 4.Klient môže využiť poskytnutý Predávajúcim Reklamačný formulár: Reklamačný formulár.
§ 9 Záruka.
 1.Tovary predávané Predávajúcim môžu byť zahrnuté zárukou poskytnutou výrobcom Tovaru alebo distribútorom.
 2.V prípade Tovarov zahrnutých zárukou sa informácia ohľadom jestvovania a obsahu záruky vždy prezentuje na Internetovej stránke Predajni.
§ 10 Odstúpenie od Predajnej zmluvy
 1.Klient, ktorý je Spotrebiteľom, a ktorý uzavrel Predajnú zmluvu, môže v lehote 30 dní odstúpiť od nej bez uvádzania príčiny.
 2.Beh lehoty pre odstúpenie od Predajnej zmluvy začína od chvíle prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Predajnej zmluvy podaním Predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení. Toto vyhlásenie môžno podať napríklad písomne na adresu Predávajúceho, prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho. Vyhlásenie možno podať na formulári, ktorého vzor Predávajúci umiestnil na Internetovej stránke Predajni na adrese: Formulár odstúpenia. Pre dodržanie lehoty stačí odoslať vyhlásenie pred jej uplynutím.
 3.V prípade odstúpenia od Predajnej zmluvy sa táto považuje za neuzavretú.
 4.Ak Spotrebiteľ podal vyhlásenie o odstúpení od Predajnej zmluvy predtým ako Predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka nie je záväzná.
 5.Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskoršie do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Predajnej zmluvy, vrátiť mu všetky platby, ktoré vykonal, z toho trovy Dodávky Tovaru do Spotrebiteľa. Predávajúci môže sa zdržať vrátenia platieb obdržaných od Spotrebiteľa do chvíle obdržania späť Tovaru alebo doručenia Klientom potvrdenia o odoslaní Tovaru, v závislosti od toho, čo bude skôr.
 6.Ak Spotrebiteľ využívajúci práva na odstúpenie zvolil spôsob dodania Tovaru iný ako najlacnejší bežný spôsob Dodávky ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi jeho uhradených dodatočných trov.
 7.Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúceho bezodkladne, avšak najneskoršie do 14 dní odo dňa, v ktorom odstúpil od Predajnej zmluvy. Pre dodržanie lehoty stačí odoslať Tovar na adresu Predávajúceho pred jej uplynutím.
 8.V prípade odstúpenia Klient, ktorý je Spotrebiteľom hradí len priame trovy vrátenia Tovaru.
 9.Ak s ohľadom na svoj charakter Tovar nemôže byť v bežnom režime odoslaný poštou, Predávajúci informuje Spotrebiteľa o trovách vrátenia vecí na Internetovej stránke Predajni.
 10.Spotrebiteľ je zodpovedný za znehodnotenie Tovaru v dôsledku jeho užívania spôsobom presahujúcim spôsob nutný pre zistenie charakteru, vlastností a fungovania Tovaru.
 11.Predávajúci vykoná vrátenie platby prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, ktorý použil Spotrebiteľ, iba že Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý nie je preňho spojený s žiadnymi trovami.
 12.Právo na odstúpenie od Predajnej zmluvy neprislúcha Klientovi, ktorý je Spotrebiteľom vo vzťahu ku zmluvám, v ktorých Tovarom je vec dodávaná v zapečatenom balení, ktorá sa po otvorení balenia nesmie vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo z hygienického hľadiska, ak balenie bolo otvorené po dodaní.
§ 11 Bezplatné služby
 1.Predávajúci poskytuje pre Klientov, elektronickou cestou bezplatné služby:
 a)Kontaktný formulár;
 b)Newsletter;
 c)Vedenie Účtu Klienta;
 d)Zverejňovanie mienky.
 2.Služby uvedené v § 11 ods. 1 vyššie sa poskytujú 7 dní v týždni, 24 hodín za deň.
 3.Predávajúci si vyhradzuje možnosť voľby a zmeny druhu, foriem, času a spôsobu poskytovania prístupu k zvoleným uvedeným službám, o čom bude informovať Klientov spôsobom príslušným pre zmenu Poriadku.
 4.Služba Kontaktný formulár spočíva v odoslaní pomocou formulára umiestneného na Internetovej stránke Predajni správy Predávajúcemu.
 5.Rezignácia z bezplatnej služby Kontaktný formulár je vždy možná a spočíva v prestaní odosielania dopytov Predávajúcemu.
 6.Službu Newsletter môže využiť každý Klient, ktorý napíše svoju adresu elektronickej pošty, využívajúc registračný formulár poskytnutý Predávajúcim na Internetovej stránke Predajni. Po odoslaní vyplneného registračného formulára, Klient dostane bezodkladne, elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári potvrdenie od Predávajúceho. Vtedy je uzavretá zmluva o poskytovaní elektronickou cestou služby Newsletter.
 Klient môže dodatočne počas Registrácie označiť príslušné pole v registračnom formulári za účelom predplatenia služby Newsletter.
 7.Služba Newsletter spočíva v odosielaní Predávajúcim, na adresu elektronickej pošty, správy v elektronickej forme obsahujúcej informácie o nových produktoch alebo službách v ponuke Predávajúceho. Newsletter je Predávajúcim odosielaný všetkým Klientom, ktorí vykonali predplatenie.
 8.Každý Newsletter adresovaný daným Klientom obsahuje hlavne: informáciu ohľadom odosielateľa, vyplnené pole „téma”, určujúce obsah zásielky a informáciu o možnosti a spôsobe rezignácie z bezplatnej služby Newsletter.
 9.Klient môže vždy rezignovať s dostávania Newsletter’a rezignovaním z predplatného prostredníctvom odkazu umiestneného v každej elektronickej správe odoslanej v rámci služby Newsletter alebo prostredníctvom aktivácie príslušného poľa v Účte Klienta.
 10.Služba Vedenie Účtu Klienta je prístupná po vykonaní Registrácie podľa princípov opísaných v Poriadku a spočíva v poskytnutí Klientovi venovaného panelu v rámci Internetovej stránky Predajni, umožňujúceho Klientovi modifikáciu údajov, ktoré uviedol počas Registrácie, a tiež sledovanie stavu realizácie objednávok a histórie už realizovaných objednávok.
 11.Klient, ktorý vykonal Registráciu môže žiadať o odstránenie Účtu Klienta Predávajúceho, pričom v prípade žiadosti o odstránenie Účtu Klienta Predávajúcim, môže toto byť odstránené do 14 dní od žiadosti.
 12.Služba Zverejňovanie mienky spočíva v umožnení Predávajúcim, Klientom, ktorí vlastnia Účet Klienta publikovať na Internetovej stránke Predajni individuálnych a subjektívnych vyjadrení Klienta ohľadom hlavne Tovarov.
 13.Rezignácia zo služby Zverejňovanie mienky je vždy možná a spočíva v prestaní publikovania textov Klientom na Internetovej stránke Predajni.
 14.Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k Účtu Klienta a bezplatných služieb, v prípade že Klient bude konať ku škode Predávajúceho alebo iných Klientov, v prípade porušenia Klientom právnych predpisov alebo ustanovení Poriadku, a tiež, ak je zablokovanie prístupu k Účtu Klienta a bezplatných služieb odôvodnené bezpečnostnými príčinami - hlavne: zdolávaním Klientom zabezpečení Internetovej stránky Predajni alebo iným hakerským konaním. Zablokovanie prístupu k Účtu Klienta a bezplatných služieb z uvedených príčin trvá po dobu nutnú pre vyriešenie problému, ktorý bol podkladom pre zablokovanie prístupu k Účtu Klienta a bezplatných služieb. Predávajúci oznámi Klientovi zablokovanie prístupu k Účtu Klienta a bezplatných služieb elektronickou cestou na adresu uvedenú Klientom v registračnom formulári.
§ 12 Zodpovednosť Klienta v odbore textov, ktoré zverejňuje
 1.Zverejňovaním textov Klient vykonáva dobrovoľné rozširovanie textov. Zverejňované texty nevyjadrujú mienku Predávajúceho a nemôžu byť stotožňované s jeho činnosťou. Predávajúci nie je dodávateľom textov, je len subjektom, ktorý zabezpečuje pre toto príslušné teleinformačné zásoby.
 2.Klient vyhlasuje, že:
 a)je oprávnený užívať autorské majetkové práva, práva priemyselného vlastníctva a/alebo príbuzné práva k – príslušne - dielom, predmetom práv priemyselného vlastníctva (napr. obchodné značky) a/alebo predmetom príbuzných práv, ktoré tvoria texty;
 b)umiestnenie a sprístupnenie v rámci služieb, uvedených v § 11 Poriadku, osobných údajov, obrazu a informácií ohľadom tretích osôb bolo legálne, dobrovoľné a so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú;
 c)súhlasí s náhľadom v zverejňované texty iných Klientov a Predávajúceho, a tiež poveruje Predávajúceho ich bezplatným využívaním v súlade s ustanoveniami tohto Poriadku;
 d)súhlasí so spracovaním diel v zmysle Zákona o autorskom práve a príbuzných právach.
 3.Klient nie je oprávnený:
 a)zverejňovať v rámci užívania služieb, uvedených v § 11 Poriadku, osobných údajov tretích osôb a rozširovania obrazu tretích osôb bez zákonného povolenia alebo súhlasu tretej osoby;
 b)zverejňovať v rámci užívania služieb, uvedených v § 11 Poriadku, reklamných a/alebo propagačných textov.
 4.Predávajúci je zodpovedný za umiestňované Klientmi texty za podmienky obdržania upovedomenia v súlade s § 13 Poriadku.
 5.Je zakázané umiestňovanie Klientmi v rámci užívania služieb, uvedených v § 11 Poriadku, textov, ktoré by mohli hlavne:
 a)byť umiestnené v zlej viere, napr. v úmyslu porušenia osobného blaha tretích osôb;
 b)porušovať akékoľvek práva tretích osôb, z toho práva spojené s ochranou autorských práv a príbuzných práv, ochranou práv priemyselného vlastníctva, tajomstvom podniku alebo so záväzkami o dodržaní dôvernosti;
 c)mať urážlivý charakter alebo tvoriť hrozbu pre iné osoby,obsahovať slova porušujúce dobré mravy (napr. použitím vulgarizmov alebo pomenovaní verejne uznávaných za urážlivé);
 d)byť v rozpore so záujmom Predávajúceho;
 e)porušovať iným spôsobom ustanovenia Poriadku, dobré mravy, predpisy platného práva, spoločenské alebo mravné normy.
 6.V prípade obdržania oznámenia v súlade s § 13 Poriadku, Predávajúci si vyhradzuje právo modifikovať alebo odstrániť texty zverejňované Klientmi v rámci užívania služieb, uvedených v § 11 Poriadku, hlavne vo vzťahu k textom, ohľadom ktorých, na základe udaní tretích osôb alebo príslušných orgánov, bolo zistené, že môžu tvoriť porušenie tohto Poriadku alebo platných právnych predpisov. Predávajúci nevykonáva priebežnú kontrolu zverejňovaných textov.
 7.Klient súhlasí s bezplatným využívaním Predávajúcim textov, ktoré zverejnil v rámci Internetovej stránky Predajni.
§ 13 Hlásenie ohrozenia alebo porušenia práv
 1.V prípade, že Klient alebo iná osoba alebo subjekt uzná, že text publikovaný na Internetovej stránke Predajni porušuje ich práva, osobné blaho, dobré mravy, city, morálku, názory, zásady poctivej konkurencie, know-how, tajomstvo chránené právom alebo na základe záväzku, môže informovať Predávajúceho o potenciálnom porušení.
 2.Predávajúci informovaný o potenciálnom porušení, začne bezodkladne konať za účelom odstránenia z Internetovej stránky Predajni, textov ktoré sú príčinou porušenia.
§ 14 Ochrana osobných údajov
Zrušenie zmluvy (netýka sa Predajných zmlúv)
 1.Tak Klient, ako aj Predávajúci môžu zrušiť zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou vždy a bez uvedenia príčin, s výhradou uchovania práv nadobudnutých druhou stranou pred zrušením uvedenej zmluvy a nižšie uvedených ustanovení.
 2.Klient, ktorý vykonal Registráciu zrušuje zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou, odoslaním Predávajúcemu príslušného vyhlásenia vôle, pri užití ľubovoľného prostriedka diaľkovej komunikácie, umožňujúceho zoznámenie sa Predávajúceho s vyhlásením vôle Klienta.
 3.Predávajúci vypovedá zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou odoslaním Klientovi príslušného vyhlásenia vôle na adresu elektronickej pošty uvedenú Klientom počas Registrácie.
§ 15 Záverečné ustanovenia
 1.Predávajúci je zodpovedný z titulu nevykonania alebo zlého vykonania zmluvy, no v prípade zmlúv zatváraných s Klientmi, ktorí sú Podnikateľmi je Predávajúci zodpovedný len v prípade úmyselného pôsobenia škody a v medziach skutočne utrpených strát Klientom, ktorý je Podnikateľom.
 2.Obsah tohto Poriadku sa môže ustáliť vytlačením, zapísaním na nosiči alebo stiahnutím v každej chvíli z Internetovej stránky Predajni.
 3.V prípade vzniku sporu na pôde uzavretej Predajnej zmluvy, budú sa strany snažiť vyriešiť spor zmierom. Právom príslušným pre riešenie všetkých sporov vzniknutých na pôde tohto Poriadku je poľské právo.
 4.Predávajúci informuje Klienta, ktorý je Spotrebiteľom, o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov prejednávania reklamácií a vymáhania nárokov. Zásady prístupu k týmto procedúram sú dostupné v sídlách alebo na internetových stránkach subjektov oprávnených k mimosúdnemu prejednávaniu sporov. Týmito môžu byť hlavne ombudsmani alebo Krajské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov na adrese http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Predávajúci informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovní Únie (ODR platforma)
 5.Predávajúci si vyhradzuje pravo zmeny tohto Poriadku. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim k realizácii pred dňom platnosti nového Poriadku sa realizujú na základe Poriadku, ktorý platil ku dni podávania objednávky Klientom. Zmena Poriadku nadobúda platnosť v lehote 7 dní odo dňa zverejnenia na Internetovej stránke Predajni. Predávajúci bude informovať Klienta 7 dní pred nadobudnutím platnosti nového Poriadku o zmene Poriadku pomocou správy odoslanej elektronickou cestou obsahujúcej odkaz na text zmeneného Poriadku. V prípade, že Klient neakceptuje nový obsah Poriadku, je povinný informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho, čo pôsobí zrušenie zmluvy v súlade s ustanoveniami Poriadku.
 6.Zmluvy s Predávajúcim sa uzavierajú v slovenskom jazyku.
 7.Poriadok nadobúda platnosť dňom 16.07.2019.
Zobacz certyfikat