POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przygotowany przez
P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 
 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.imagesroom.com (zwany dalej: „Serwisem”).
 2.Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Robert Żbikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Żbikowski Żbik Studio Robert Żbikowski z siedzibą w Warszawie (01-636), ul. Augusta Cieszkowskiego 4 lok. 10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5251130458, REGON: 016324990, zwany dalej Żbik Studio.
 3.Żbik Studio dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.Żbik Studio zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
 2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika.
 3.W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:
 a)imię i nazwisko;
 b)adres e-mail;
 c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 d)numer telefonu;
 e)W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 5.Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6.Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie dane Użytkowników wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości korzystania z Usług Serwisu.
 2.W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będący Klientem, otrzymuje następujące dane Użytkownika będącego Artystą:
 a)Imię;
 b)adres e-mail;
 c)numer telefonu.
 3.W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będący Artystą, otrzymuje następujące dane Użytkownika będącego Klientem:
 a)Imię;
 b)adres e-mail;
 c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 d)numer telefonu.
 4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Żbik Studio za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Żbik Studio usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
 2.Żbik Studio wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 b)Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3.Żbik Studio wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4.Żbik Studio wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznych: Rzetelna Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5.Żbik Studio wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 6.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7.Żbik Studio może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Żbik Studio przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8.Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Żbik Studio nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych
 1.Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Żbik Studio.
 2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 3.Żbik Studio zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają Konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Żbik Studio może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.
§ 5 Zabezpieczenia
 1.Żbik Studio stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Żbik Studio zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2.Dane osobowe w Żbik Studio są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3.W przypadku gdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do Konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4.Żbik Studio nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności Hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Żbik Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: admin@imagesroom.com.
 3.Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2013 r.