POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przygotowany przez
P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I 
 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.mak-bizuteria.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Marcin Affek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Affek Marcin Consult - SourcingConsult Poland z siedzibą w Bojszowy (43-220), ul. Wolska 17, Jedlina, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 646-149-64-56, Regon: 240236745, zwany dalej Mak-bizuteria.
 3.Mak-bizuteria dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.Mak-bizuteria zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
 2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 3.W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 a)imię i nazwisko;
 b)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 c)adres e-mail;
 d)numer telefonu;
 e)W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4.Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 5.W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko;
 c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 d)numer telefonu;
 e)W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 6.W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko;
 c)adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
 d)numer telefonu.
 W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 7.Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 8.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
 a)Firma kurierska;
 b)Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 3.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Mak-bizuteria będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mak-bizuteria na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mak-bizuteria produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2.Mak-bizuteria wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji.
 3.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4.Mak-bizuteria może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Mak-bizuteria przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 5.Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mak-bizuteria nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych
 1.Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Mak-bizuteria.
 2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
 3.Mak-bizuteria zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mak-bizuteria może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Mak-bizuteria roszczeń od danego Klienta.
§ 5 Zabezpieczenia
 1.Mak-bizuteria stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Mak-bizuteria zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2.Dane osobowe w Mak-bizuteria są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3.W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4.Mak-bizuteria nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Mak-bizuteria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@mak-bizuteria.pl.
 3.Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2013 r.