Regulamin
PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU
PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU
 1.Nynější Pravidla určují všeobecné podmínky, zásady a způsob prováděného prodeje firmou CDRL SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Pianowo, Polsko, prostřednictvím internetového obchodu cz.coccodrillo.eu (dále zvaného: „Internetovým obchodem”) a určuje zásady a podmínky poskytování firmou CDRL SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Pianowo, Polsko neplacených služeb elektronickou cestou.
§ 1 Definice
 1.Dodávka - označuje faktickou činnost spočívající v dodání Zákazníkovi Prodávajícím, prostřednictvím Dodavatele, Zboží určeného v objednávce.
 2.Dodavatel - označuje firmu, se kterou spolupracuje Prodávající v rozsahu provádění dodávky zboží:
 a)kurýrní firmu;
 b)pošta.
 3.Heslo - řada písmenových a číselných znaků nebo jiných znaků vybraných Zákazníkem při Registraci do Internetového obchodu, používaných pro zabezpečení přístupu ke Zákaznický účet v Internetovém obchodě.
 4.Internetová stránka Obchodu - označuje internetové stránky, pod kterými Prodávající provozuje Internetový obchod, fungující v doméně cz.coccodrillo.eu
 5.Zákaznický účet - individuální panel každého Zákazníka, spuštěný Prodávajícím pro Zákazníka po provedení Registrace Zákazníkem a po uzavření smlouvy o poskytování služby Vedení Zákaznický účet.
 6.Kupní smlouva - označuje smlouvu o prodeji uzavřenou na dálku, na zásadách určených v Pravidlech, mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 7.Login - individuální označení Zákazníka, vybrané Zákazníkem, skládající se z řady písmenových, číselných nebo jiných znaků, spolu s heslem je login vyžadován pro založení Konta Zákazníka v Internetovém obchodě. Login je příslušnou adresou elektronické pošty Zákazníka.
 8.Podnikatel – znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační jednotku, která není právnickou osobou, které právo svěřuje právní způsobilost, vykonává svým jménem hospodářskou nebo profesní činnost a vykonává právní úkony přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností.
 9.Podnikatel s právy spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, když z obsahu kupní smlouvy vyplývá, že pro tohoto podnikatele nemá profesionální povahu, která vyplývá zejména z předmětu jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněné podle ustanovení ústředního rejstříku a informací o hospodářské činnosti.
 10.Pracovní dny - označují dny týdne od pondělí do pátku s vyloučením dnů ustanovených zákonem jako státní svátky.
 11.Pravidla - označují nynější pravidla.
 12.Prodávající - označuje CDRL SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Pianowo (64-000 Kościan) Polsko, ul. Kwiatowa 2, DIČ: 6981673166, IČO: 411444842, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného přes Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto i Wilda v Poznani Polsko, IX. Hospodářské oddělení pod číslem KRS 0000392920, se základním kapitálem ve výšce 3.027.272 zlotých; e-mail: [email protected], který je současně majitelem Internetového obchodu.
 13.Registrace - je faktická činnost provedená způsobem stanoveným v Pravidlech, která je vyžadována pro využívání všech funkcionalit Internetového obchodu Zákazníkem.
 14.Spotřebitel - označuje fyzickou osobu provádějící s podnikatelem právní činnost bezprostředně nespojenou s její hospodářskou anebo profesionální činností.
 15.Trvalý nosič - označuje materiál anebo nářadí umožňující Zákazníkovi anebo Prodávajícímu přechovávání informací směrovaných, způsobem umožňujícím přístup k informacím v budoucnosti po dobu příslušnou k záměrům jakým tyto informace slouží, a které umožňují reprodukovat přechovávané informace v nezměněné podobě.
 16.Zákazník - znamená subjekt, ktorému sa v súlade s predpismi a právnymi predpismi môžu poskytovať služby elektronicky alebo s ktorým môže byť uzavretá kúpna zmluva.
 17.Zboží - označuje výrobek představený prodávajícím prostřednictvím Internetové stránky Obchodu, který může být předmětem Kupní smlouvy.
§ 2 Všeobecná ustanovení a využívání Internetového obchodu
 1.Veškerá práva do Internetového obchodu, v tom majetková autorská práva, práva intelektuálního vlastnictví do jeho názvu, jeho internetové domény, Internetové stránky Obchodu, a také do vzorů, formulářů, logotypů umisťovaných na Internetové stránce Obchodu (s výjimkou logotypů a snímků představených na Internetové stránce Obchodu s cílem prezentace zboží, do kterých to autorská práva náleží do třetích subjektů) náleží Prodávajícímu, a jejich využívání může následovat výlučně způsobem určeným a shodným s Pravidly a se souhlasem Prodávajícího vyjádřeným písemně.
 2.Prodávající bude dbát, aby používání z Internetového obchodu bylo možné pro uživatele Internetu s použitím všech populárních internetových prohlížeček, operačních systémů, typů zařízení a typů internetových spojení. Minimální technické požadavky umožňující používání Internetové stránky Obchodu je webový prohlížeč ve verzi nejméně Internet Explorer 11 anebo Chrome 39 anebo FireFox 34 anebo Opera 26 anebo Safari 5 anebo novší, se zapojenou obsluhou jazyka Javascript, akceptující soubory typu „cookies” a internetové spoje s propustností nejméně 256 kbit/s. Internetová stránka Obchodu je optimalizovaná pro minimální rozlišovací schopnost obrazovky 1024x768 pixelů.
 3.Prodávající používá mechanizmus souborů "cookies", které jsou v průběhu používání Zákazníky ze Internetové stránky Obchodu, zapisované serverem Prodávajícího na tvrdém disku koncového zařízení Zákazníka. Používání souborů "cookies" má za cíl správné fungování Internetové stránky Obchodu na zařízeních koncových Zákazníků. Tento mechanizmus neničí koncové zařízení Zákazníka a nezpůsobuje konfigurační změny v koncových zařízeních Zákazníků ani v programovém vybavení instalovaném na těchto zařízeních. Každý Zákazník může odstranit mechanizmus „cookies” v internetové prohlížečce svého koncového zařízení. Prodávající upozorňuje, že vypnutí „cookies” může ale způsobit potíže anebo znemožnit používání Internetové stránky Obchodu.
 4.Pro podání objednávky v internetovém obchodu prostřednictvím Internetové stránky Obchodu a pro používání služeb přístupných na Internetových stránkách Obchodu, je nutné, aby Zákazník měl aktivní konto elektronické pošty.
 5.Je zakázané dodávání Zákazníkem obsahu bezprávného charakteru a využívání jím Internetového obchodu, Internetové stránky Obchodu anebo bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím, neshodným způsobem s právem, dobrými zvyky anebo porušující osobní práva třetích osob.
 6.Prodávající prohlašuje, že veřejný charakter sítě Internet a používání služeb poskytovaných elektronickou cestou může být spojené s ohrožením získání a modifikování údajů Zákazníků neoprávněnými osobami, proto by Zákazníci měli používat odpovídající technické prostředky, které minimalizují výše uvedená ohrožení. Zvláště by měli používat antivirové programy a chránící identitu osob používajících síť Internet.
§ 3 Registrace
 1.Za účelem vytvoření Zákaznický účet je Zákazník povinen provést bezplatnou registraci.
 2.Registrace je nezbytná pro podání objednávky v Internetovém obchodě.
 3.Za účelem Registrace musí Zákazník vyplnit registrační formulář zpřístupněný Prodávajícím na Internetové stránce a zaslat vyplněný registrační formulář elektronickou cestou Prodávajícímu prostřednictvím zvolené funkce nacházející se v tomto formuláři. V průběhu Registrace Zákazník zadá individuální Heslo.
 4.V průběhu vyplňování registračního formuláře má Zákazník možnost seznámit se s Pravidly a akceptovat jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.
 5.V průběhu Registrace může Zákazník dobrovolně souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely označením příslušného pole registračního formuláře. V takovém případě Prodávající jednoznačně informuje o účelu shromažďování osobních údajů Zákazníka, a také o Prodávajícímu známých nebo pravděpodobných odběratelích těchto údajů.
 6.Souhlas Zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové potřeby není podmínkou pro uzavření s Prodávajícím smlouvy o elektronickém poskytování služby Vedení Zákaznický účet. Souhlas může být kdykoliv odvolán učiněním příslušného prohlášení Zákazníka. Prohlášení může být např. zasláno na adresu Prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty.
 7.Po odeslání vyplněného registračního formuláře Zákazník bezodkladně obdrží - elektronickou cestou na adresu elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři - potvrzení Registrace Prodávajícím. V tomto okamžiku se uzavírá smlouva o elektronickém poskytování služby Vedení Zákaznický účet, a Zákazník má přístup ke Zákaznický účet a může provádět změny údajů.
§ 4 Objednávky
 1.Zákazník může podávat objednávky v internetovém obchodu prostřednictvím Internetové stránky Obchodu 7 dní v týdnu, jak v den tak i noci.
 2.Zákazník podávající objednávku prostřednictvím Internetové stránky Obchodu, kompletuje objednávku vybíraje Zboží, o které má zájem. Dodání Zboží do objednávky následuje volbou příkazu "DO KOŠÍKU" pod daným Zbožím prezentovaným na Internetové stránce Obchodu. Zákazník po zkompletování celé objednávky a ukázání v „KOŠÍKU” způsobu Dodávky a formy platby, podává objednávku vysláním formuláře objednávky Prodávajícímu, stlačujíce na Internetové stránce Obchodu tlačítko „Zamawiam i płacę”. Vždy před zásilkou objednávky Prodávajícímu, je Zákazník informovaný o celkové ceně za vybrané Zboží a Dodávku, jak také o všech dodatečných nákladech jaké je povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou.
 3.Podání objednávky stanoví podání Zákazníkem Prodávajícímu nabídky uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem objednávky.
 4.Po podání objednávky, Prodávající zasílá na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty potvrzení jeho podání.
 5.Poté, po potvrzení podání objednávky, Prodávající zasílá na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty informaci o přijetí objednávky k realizaci. Informace o přijetí objednávky k realizaci je prohlášením Prodávajícímu o přijetí nabídky, o které je zmiňováno v §3 odst. 4 výše. V okamžiku serverem elektronické pošty Zákazníka je uzavřena Kupní smlouva.
 6.Po uzavření Kupní smlouvy, Prodávající potvrzuje Zákazníkovi její podmínky, zasílajíc je na trvalém nosiči na adresu elektronické pošty Zákazníka anebo písemně na Zákazníkem uvedenou adresu v průběhu podávání objednávky.
§ 5 Platby
 1.Ceny na Internetové stránce Obchodu umístěné při daném Zboží jsou cenami brutto a neobsahují informace týkající se nákladů Dodávky a veškerých jiných nákladů, které Zákazník bude povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou, o kterých Zákazník bude informovaný při volbě způsobu Dodávky a podávání objednávky.
 2.Zákazník může zvolit následující formy platby za objednané Zboží:
 a)v hotovosti na dobírku, platba Dodavateli při provádění Dodávky (v tomto případě realizace objednávky bude zahájena, kdy Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky);
 b)platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) nebo bankovním převodem prostřednictvím externího platebního systému BlueMedia, provozovaného společností Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena poté, co prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a poté, co prodávající obdrží od systému BlueMedia informace o platbě od zákazníka).
 3.Zákazník je pokaždé informovaný Prodávajícím na Internetové stránce Obchodu o termínu, v jakém je povinen provést platbu za objednávku ve výšce vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy.
§ 6 Dodávka
 1.Prodávající realizuje Dodávku na teritorium Czech Republic.
 2.Prodávající je povinen dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy bez vad.
 3.Prodávající umisťuje na Internetové stránce Obchodu informaci o počtu pracovních dní, potřebných do Dodávky a realizace objednávky.
 4.Termín Dodávky a realizace objednávky uvedený na Internetové stránce Obchodu je počítaný v pracovních dnech v souladu s §4 odst. 2 Pravidel.
 5.Objednané Zboží je Zákazníkovi dodávané prostřednictvím Dodavatele na adresu uvedenou na formuláři objednávky.
 6.Termín Dodávky a realizace objednávky uvedený na Internetové stránce Obchodu se počítá v Pracovních dnech ode dne uzavření Kupní smlouvy v případě, že Zákazník vybere platbu "na dobírku".
 7.V den vyslání Zboží do Zákazníka je mu na adresu elektronické pošty zaslaná informace potvrzující poslání zásilky Prodávajícím.
 8.Zákazník musí prohlédnout doručenou zásilku v době a způsobem přijatým při zásilkách daného druhu, v přítomnosti pracovníka Dodavatele. V případě zjištění úbytku anebo poškození zásilky má Zákazník právo požadovat od pracovníka Dodavatele sepsání příslušného protokolu.
 9.Prodávající zašle na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři doklad o nákupu dodaného zboží ve formě elektronického souboru ve formátu PDF. Pro otevření souboru by zákazník měl mít bezplatný software kompatibilní s formátem PDF. Prodejce pro tento účel doporučuje program Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout na adrese http://www.adobe.com.
§ 7 Záruka
 1.Prodávající zajišťuje Dodávku Zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající je zodpovědný vůči Zákazníkovi, jestliže Zboží má fyzickou anebo právní vadu (záruka).
 2.Jestliže Zboží má vadu Zákazník může:
 a)vydat prohlášení o snížení ceny anebo odstoupení od Kupní smlouvy, leda že Prodávající neodkladně a bez přílišných nepohodlností pro Zákazníka vymění Vadné Zboží na nezávadné anebo vadu odstraní.
 toto omezení nebude použito, jestliže Zboží již bylo vyměněné anebo opravované Prodávajícím anebo Prodávající nevyhověl povinnosti výměny Zboží na bezvadné anebo odstranění vad. Zákazník může místo Prodávajícím navrhovaného odstranění vady požadovat výměnu Zboží na bezvadné anebo místo výměny Zboží požadovat odstranění vady, ledaže přivedení věci k shodě se smlouvou způsobem zvoleným Zákazníkem je nemožné anebo by vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím. Při hodnocení nadměrnosti nákladů je brána do úvahy hodnota bezvadného Zboží, druh a význam zjištěné vady, a také nevýhody na jaké by byl vystavený Zákazník v případě jiného uspokojivého způsobu.
 b)požadovat výměnu vadného Zboží na bezzávadné anebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit Vadné Zboží na bezzávadné anebo odstranit vadu v příslušné době bez nadměrné nevýhody pro Zákazníka.
 Prodávající může odříci zadostiučinění požadavkům Zákazníka, jestliže uvedení do souladu se Smlouvou prodeje Vadného zboží způsobem zvoleným Zákazníkem není možné anebo v porovnání s druhým možným způsobem přivedení ke shodě se Smlouvou prodeje by vyžadovalo nadměrné náklady. Náklady opravy anebo výměny hradí Prodávající.
 3.Zákazník, který uplatní záruční práva, je povinen doručit vadnou věc na adresu prodávajícího. V případě spotřebitele a podnikatele s právy spotřebitele nese náklady na dodání prodávající.
 4.Prodávající odpovídá z titulu záruky, jestliže fyzická vada bude zjištěna před uplynutím dvou let od vydání Zboží Zákazníkovi.
 5.Veškeré reklamace spojené se Zbožím anebo realizací Kupní smlouvy, Zákazník může směrovat písemnou formou na adresu Prodávajícího.
 6.Prodávající se v průběhu 30 dní od dne požadavku obsahujícího reklamace vyjádří k reklamaci Zboží anebo reklamaci spojené s realizací Kupní smlouvy ohlášené Zákazníkem.
 7.Zákazník může Prodávajícímu nahlásit reklamaci v souvislosti s používáním bezplatných služeb poskytovaných Prodávajícím elektronickou cestou. Reklamace může být podána elektronickou formou a zaslaná na adresu [email protected] V reklamační přihlášce Zákazník musí obsáhnout opis vzniklého problému. Prodávající neodkladně, ale ne později než v termínu 30 dni prozkoumá reklamaci a Zákazníkovi poskytne odpověď.
 8.Všechny reklamace související se Zbožím nebo realizací Kupní smlouvy může Zákazník zasílat písemně na adresu COCCODRILLO, Obchodní dům ELAN, Dlouhá třída 860/1a, (736 01) Havířov - Město nebo adresu e-mail: [email protected]. Formulář reklamace.
 9.Prodávající nevyužívá mimosoudní řešení sporů, o kterých hovoří zákon ze dne 23.září 2016, o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
§ 8 Odstoupení od Kupní smlouvy
 1.Zákazník, který je Spotřebitel, a uzavřel Kupní smlouvu, může v termínu 30 dní od ní odstoupit bez uvedení důvodu.
 2.Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná okamžikem, kdy je zboží převzato do vlastnictví spotřebitelem, Podnikatelem s právy spotřebitele nebo jím určenou třetí stranou, jinou než dopravce.
 Adresa: COCCODRILLO, Obchodní dům ELAN, Dlouhá třída 860/1a, (736 01) Havířov - Město.
 3.Spotřebitel a podnikatel s právy spotřebitele mohou od kupní smlouvy odstoupit prohlášením o odstoupení od smlouvy předloženým prodávajícímu. Toto prohlášení může být učiněno například písemně na adresu prodávajícího, tj.: COCCODRILLO, Obchodní dům ELAN, Dlouhá třída 860/1a, (736 01) Havířov - Město, nebo e-mailem na adresu prodávajícího, tj. [email protected] Prohlášení může být provedeno na formuláři, jehož model je k dispozici na internetových stránkách obchodu Prodávajícího na adrese: Formulář odstoupení. Pro dodržení lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 4.V případě odstoupení od Kupní smlouvy, je tato považována za neuzavřenou.
 5.Jestliže Zákazník a Podnikatel s právy spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.
 6.Prodávající má povinnost neodkladně, ne později než termínu 14 dní ode dne obdržení prohlášení Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit mu všechny jím uskutečněné platby, v tom náklady Dodávky Zboží do Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa. Prodávající může pozdržet vrácení platby obdržené od Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa do okamžiku obdržení Zboží zpět anebo dodání Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa důvodu odeslání Zboží, v závislosti od toho, která událost nastoupila dříve.
 7.Jestliže Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa využívající právo na odstoupení od smlouvy zvolil způsob dodání Zboží jiný než obvyklý nejlevnější způsob Dodávky nabízený prodávajícím, Prodávající není povinen Spotrebiteľovi a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa vrátit jím hrazené dodatečné náklady.
 8.Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa má povinnost vrátit Zboží Prodávajícímu neodkladně, jednak ne později než v termínu 14 dní ode dne, ve kterém odstoupil od Kupní smlouvy. Do zachování terminu postačí zaslání Zboží na adresu Prodávajícího před uplynutím tohoto terminu.
 9.V případě odstoupení od smlouvy nenese Zákazník náklady na vrácení Zboží. Náklady na vrácení Zboží ponese Prodávající.
 10.Jestliže z ohledu na svůj charakter Zboží nemůže být odesláno obyčejným způsobem poštou, Prodávající informuje Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa o nákladech vrácení věci na Internetové stránce Obchodu.
 11.Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa nese zodpovědnost za snížení hodnoty Zboží, které je důsledkem jeho používání způsobem překračující způsob nutný k zjištění charakteru, vlastností a fungování Zboží.
 12.Prodávající provádí vrácení platby stejným způsobem, jaký použil Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa, ledaže Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa výrazně poskytl souhlas s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady.
 13.Nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nemá Spotrebiteľ a Podnikateľ s právami Spotrebiteľa v případě smluv, kde Zbožím je věc dodávaná v zapečetěném obalu a tuto věc nelze vrátit po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže obal byl otevřen po dodání.
§ 9 Bezplatné služby
 1.Prodávající poskytuje Zákazníkům, neplacené služby elektronickou cestou:
 a)Kontaktní formulář;
 b)Newsletter;
 c)Vedení Zákaznický účet;
 d)Vkládání recenzí.
 2.Služby uvedené v § 9 odst. 1 výše jsou poskytované 7 dní týdně, po celých 24 hodin.
 3.Prodávající si vyhrazuje možnost volby a změny druhu, formy, času a způsobu poskytování přístupu do vybraných vyjmenovaných služeb, o čem poinformuje Zákazníky příslušným způsobem pro změnu Pravidel.
 4.Služba Kontaktní formulář spočívá na zaslání pomocí formuláře umístěného na Internetové stránce Obchodu zprávy Prodávajícímu.
 5.Rezignace z neplacené služby Kontaktní formulář, je možná v každém okamžiku a spočívá na zanechání zasílání otázek.
 6.Službu Newsletter může využívat každý Zákazník, který zavede svoji adresu elektronické pošty, využívajíce pro tento cíl formulář zpřístupněný Prodávajícím na Internetové stránce Obchodu. Po zaslání vyplněného formuláře, Zákazník neodkladně obdrží elektronickou cestou na adresu elektronické pošty uvedenou v zaslaném formuláři potvrzení Prodávajícího. V tomto okamžiku je uzavřena smlouva o poskytnutí elektronickou cestou služby Newsletter.
 7.Služba Newsletter spočívá na zasílání Prodávajícím, na adresu elektronické pošty, zpráv elektronickou formou obsahujících informace o nových výrobcích anebo službách v nabídce Prodávajícímu. Newsletter je prodávajícím zasílaný všem Zákazníků, kteří provedli subskripci.
 8.Každý Newsletter směřovaný do údajů Zákazníků obsahuje, zvláště: informace o zasílateli, vyplněné pole „téma”, určující obsah zásilky a informace o možnosti a způsobu rezignace z neplacené služby Newsletter.
 9.Zákazník může v každém okamžiku rezignovat z přijímání Newsletter’a odhlášením se ze subskripce prostřednictvím odkazu umístěného v každé elektronické zprávě zaslané v rámci služby Newsletter anebo prostřednictvím aktivace příslušného pole na Zákaznický účet.
 10.Služba Vedení Zákaznický účet je dostupná po provedení Registrace podle ustanovení Pravidel a spočívá v zpřístupnění Zákazníkovi dedikovaného panelu v rámci Internetové stránky Obchodu, který Zákazníkovi umožňuje modifikaci údajů, které uvedl v průběhu Registrace, a také sledování realizace objednávek a historie již realizovaných objednávek.
 11.Zákazník, který provedl Registraci, může nahlásit Prodávajícímu požadavek na odstranění Zákaznický účet, přičemž v případě nahlášení požadavku na odstranění Zákaznický účet Prodávajícím může být účet odstraněno do 14 dnů od nahlášení požadavku.
 12.Služba Vkládání recenzí spočívá v umožnění Prodávajícím Zákazníkovi, který má Zákaznický účet, publikovat na Internetové stránce Obchodu individuální a subjektivní recenze Zákazníka týkající se zejména Zboží.
 13.Odstoupení od služby Vkládání recenzí je možné kdykoliv a spočívá v ukončení přidávání recenzí Zákazníkem na Internetové stránce Obchodu.
 14.Prodávající je oprávněn zablokovat přístup ke Zákaznický účet a bezplatným službám v případě, že Zákazník jedná v neprospěch Prodávajícího nebo jiných Zákazníků, porušuje právní předpisy nebo ustanovení Pravidel, a rovněž v případě, že zablokování přístupu ke Zákaznický účet a bezplatným službám je odůvodněno potřebou bezpečnosti - zejména prolomení ochrany Internetové stránky Obchodu nebo hacking. Zablokování přístupu ke Zákaznický účet a bezplatným službám z výše uvedených důvodů trvá po dobu nezbytnou k vyřešení problému, který vedl k zablokování přístupu ke Zákaznický účet a bezplatným službám. Prodávající vyrozumí Zákazníka o zablokování přístupu ke Zákaznický účet a bezplatným službám elektronicky na adresu uvedenou Zákazníkem v registračním formuláři.
§ 10 Odpovědnost Zákazníka v rozsahu jím vkládaného obsahu
 1.Vkládání a zpřístupňování obsahu Zákazníkem je dobrovolné. Vložený obsah nevyjadřuje názor Prodávajícího a nemůže být ztotožňován s jeho činností. Prodávající není dodavatelem obsahu, a jen subjektem, který zajišťuje potřebné nástroje pro vložení obsahu.
 2.Zákazník prohlašuje, že:
 a)je oprávněn vykonávat majetková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a/nebo příbuzná práva vztahující se na díla, předměty průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty příbuzných práv v rozsahu obsahu;
 b)vložení a zpřístupnění obsahu v rámci služeb, o kterých se hovoří v § 9 Pravidel, osobních údajů, podoby a informací týkajících se třetích osob proběhlo v souladu se zákonem, dobrovolně a se souhlasem zainteresovaných osob;
 c)souhlasí s nahlížením do publikovaného obsahu jinými Zákazníky a Prodávajícím, a také zplnomocňuje Prodávajícího k jejich bezplatnému využití v souladu s ustanoveními těchto Pravidel;
 d)souhlasí s přepracováním děl ve smyslu Zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským.
 3.Zákazník není oprávněn:
 a)vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v § 9 Pravidel - osobní údaje třetích osob a rozšiřovat podobu třetích osob bez vyžadovaného zákonem povolení nebo souhlasu třetí osoby;
 b)vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v § 9 Pravidel - obsah reklamního a/nebo propagačního charakteru.
 4.Prodávající nese odpovědnost za obsah vložen Zákazníkem pod podmínkou, že obdrží oznámení podle § 11 Pravidel.
 5.Zákazník nesmí vkládat - v rámci využití služeb, o kterých se hovoří v § 9 Pravidel - obsah, který by mohl zejména:
 a)být vložen ve zlé víře, např. s úmyslem porušit osobnostní práva třetích osob;
 b)porušovat jakákoliv práva třetích osob, včetně práv spojených s ochranou autorských práv a příbuzných práv, ochranou práv průmyslového vlastnictví, s podnikovým tajemstvím nebo souvisejících se závazky týkajícími se zachování důvěrnosti;
 c)obsahovat charakter urážející nebo hrozící jiným osobám, obsahovat slova narušující dobré mravy (např. použití vulgarizmů nebo pojmů, všeobecně považované za urážející);
 d)být v rozporu se zájmy Prodávajícího;
 e)jinak porušovat ustanovení Pravidel, dobré mravy, platné právní předpisy nebo sociální normy.
 6.V případě obdržení oznámení podle § 11 Pravidel si Prodávající vyhrazuje právo upravit nebo odstranit obsah vložený Zákazníkem v rámci využívání služeb, o kterých se hovoří v § 9 Pravidel, zejména pokud bylo na základě informací třetích osob nebo příslušných orgánů zjištěno, že tento obsah může porušovat tato Pravidla nebo platné právní předpisy. Prodávající neprovádí průběžnou kontrolu vkládaného obsahu.
 7.Zákazník souhlasí s tím, aby v rámci Internetové stránky Obchodu Prodávající bezplatně použil obsah vložený Zákazníkem.
§ 11 Oznámení o ohrožení nebo porušení práv
 1.V případě, že Zákazník nebo jiná osoba nebo subjekt uzná, že obsah publikovaný na Internetové stránce Obchodu porušuje jejich práva, osobnostní práva, dobré mravy, pocity, morálku, přesvědčení, zásady poctivé konkurence, know-how, tajemství chráněné právem nebo na základě povinnosti, může informovat Prodávajícího o možném narušení.
 2.Prodávající, který byl informován o možném porušení, bezodkladně podnikne kroky k odstranění z Internetové stránky Obchodu obsahu, který je důvodem porušení.
§ 12 Ochrana osobních údajů
Rozvázání smlouvy (netýká se Kupních smluv)
 1.Stejně tak Zákazník, jak i Prodávající mohou rozvázat smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou v každé době i bez uvedení důvodů, s výhradou zachování nabytých práv druhou stranou před rozvázáním výše uvedené smlouvy a níže uvedených ustanovení.
 2.Zákazník, který provedl Registraci, ukončí smlouvu o elektronickém poskytování služeb zasláním Prodávajícímu příslušného prohlášení o ukončení smlouvy pomocí libovolného prostředku dálkové komunikace, který umožňuje Prodávajícímu seznámit se s prohlášením Zákazníka.
 3.Prodávající vypovídá smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou zasláním do Zákazníka příslušného projevu vůle na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v průběhu používání služby.
§ 13 Závěrečná ustanovení
 1.Prodávající nese zodpovědnost z titulu nevykonání anebo nenáležitého vykonání smlouvy, ale v případě smluv uzavíraných se Zákazníky, kteří jsou Podnikateli, Prodávající hradí zodpovědnost pouze v případě úmyslného způsobení škody a v hranicích utrpěné ztráty Zákazníkem, který je Podnikatelem.
 2.Obsah nynějších Pravidel může být registrovaný vytištěním, zapsáním na nosiči anebo stáhnutím v každém okamžiku z Internetové stránky Obchodu.
 3.Prodávající informuje Klienta, který je Spotřebitelem, o možnosti využití mimosoudních způsobů projednávání reklamací a vymáhání nároků. Zásady přístupu k těmto procedurám jsou dostupné v sídlech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu projednávání sporů. Těmito mohou být zejména ombudsmani nebo Krajské inspektoráty obchodní inspekce, kterých seznam je dostupný na webové stránce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na adrese http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovní Unie (ODR platforma)
 4.Prodávající si vyhrazuje právo změny nynějších pravidel. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím k realizaci přede dnem platnosti nových Pravidel jsou realizované na základě Pravidel, která platila v den podávání objednávky Zákazníkem. Změna Pravidel je platná v termínu 7 dní ode dne opublikování na Internetové stránce Obchodu. Prodávající poinformuje Zákazníka 7 dní před vstupem platnosti nových Pravidel o změně Pravidel pomocí zprávy zaslané elektronickou cestou obsahující odkaz na text změněných Pravidel. V případě, kdy Zákazník neakceptuje nový obsah Pravidel, povinen o tomto faktu informovat Prodávajícího, co způsobí rozvázání smlouvy v souladu s ustanoveními §10 Pravidel.
 5.Pravidla nabývají platnost 09.02.2021.
Zobrazit certifikát