Regulamin
OCHRANA SOUKROMÍ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1.Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují zásady zpracovávání osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu cz.coccodrillo.eu (dále jen "Internetový obchod").
 2.Majitelem int. obchodu a zároveň administrátorem údajů je CDRL SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Pianowo (64-000 Kościan), ul. Kwiatowa 2, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného přes Sąd Rejonowy Poznań (Oblastní soud) - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX. Hospodářské oddělení pod číslem KRS 0000392920, se základním kapitálem ve výšce 3.027.272 zlotých; e-mail: [email protected], DIČ: 6981673166/CZ649068578, REGON: 411444842, dále jen Coccodrillo.
 3.Osobní údaje shromažďované společností Coccodrillo prostřednictvím Int. obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), známé také jako GDPR.
 4.Coccodrillo věnuje maximální pozornost respektování soukromí Zákazníků navštěvujících Int. obchod.
§ 1 Druh zpracovávaných údajů, cílů a právního základu
 1.Coccodrillo shromažďuje informace týkající se fyzických osob provádějících právní aktivity nespojené přímo s jejich podnikáním, fyzických osob vedoucích vlastním jménem podnikání nebo profesních a fyzických osob zastupujících právní osoby nebo organizační jednotky, které nejsou právními jednotkami, jimž zákon určuje právní způsobilost, provozující hospodářské nebo odborné činnosti, dále jen Zákazníci.
 2.Osobní údaje Zákazníků jsou shromažďování v případě:
 a)registrace účtu v int. obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správou tohoto účtu. Právní základ - nezbytnost vyhotovení smlouvy o poskytování služby Účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 b)podávání objednávky v int. obchodě za účelem provedení prodejní smlouvy. Právní základ: nutnost vyhotovení prodejní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 c)předplatného newsletteru za účelem provedení smlouvy, která jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - souhlas osoby, jejíž údaje se týkají provedení smlouvy o poskytování služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
 3.V případě registrace účtu v int. obchodě zákazník uvádí:
 a)e-mailová adresa.
 4.Během registrace účtu v int. obchodě Zákazník samostatně určuje individuální přístupové heslo ke svému účtu. Zákazník může změnit heslo později za podmínek uvedených v §6.
 5.V případě podávání nabídky v int. obchodě Zákazník uvádí následující údaje:
 a)emailová adresa;
 b)Údaje adresy:
 a.psč a město;
 b.země (stát);
 c.ulice spolu s číslem domu/bytu.
 c)jméno a příjmení;
 d)Telefonní číslo.
 6.V případě podnikatelů je výše uvedený výčet dále rozšířen o:
 a)obchodní název Podnikatele;
 b)DIČ.
 7.V případě využití služby Newsletter Zákazník uvádí následující údaje:
 a)e-mailová adresa;
 b)Telefonní číslo.
 8.Během využívání strany int. obchodu mohou být stahovány další informace, zejména: IP adresy připsaná k počítači zákazníka nebo vnější IP adresa dodavatele internetu, název domény, druh prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
 9.Od Zákazníků mohou být také shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech, na něž se rozhodnou kliknout nebo jiných činnostech v našem int. obchodě. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající na usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a na opravě funkčnosti těchto služeb.
 10.Za účelem domáhání a výkonu rozhodnutí mohou být zpracovány některé osobní údaje uvedené Zákazníkem v rámci používání funkčnosti v int. obchodě, jako např.: jméno, příjmení, údaje týkající se využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu, jakým Zákazník využívá služeb, jiné údaje jsou nezbytné k odůvodnění existence nároku, včetně velikosti způsobené škody. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v zjišťování, domáhání a výkonu nároků a v ochraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.
 11.Osobní údaje předávané společnosti Coccodrillo jsou jí sdíleny dobrovolně ve spojitosti s uzavíranými prodejními smlouvami nebo také poskytováním služeb prostřednictvím int. strany obchodu, s výhradou toho, že neuvedení určených ve formulářích údajů v procesu registrace znemožňuje registraci a založení účtu zákazníka, v případě podávání objednávky bez registrace účtu zákazníka znemožní podání a realizace objednávky zákazníka.
§ 2 Komu jsou sdíleny a zveřejňování a jak dlouhou jsou skladovány?
 1.Osobní údaje zákazníka jsou předávány poskytovatelům služeb, z nichž čerpá Coccodrillo při vedení Internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou předávány osobní údaje v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buďto podléhají doporučení Coccodrillo ohledně účelů a způsobů zpracování těchto údajů (zpracovávající subjekty) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).
 a)Zpracovatelé. Společnost Coccodrillo využívá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně ke spojení Coccodrillo. Patří k nim mj. dodavatelé hostingových a účetních služeb, poskytovatelé systémů pro marketing, analýzu vytíženosti int. obchodu a analýzu efektivity marketingových kampaní;
 b)Správci. Coccodrillo využívá dodavatele, kteří nepodnikají výhradně na příkaz a sami stanovují účely a způsoby využití osobních údajů Zákazníků. Poskytují služby elektronických a bankovních plateb.
 2.Lokalizace. Poskytovatelé služeb mají sídla hlavně v Polsku a v jiných státech Evropského hospodářského prostoru (EHP).
 3.Osobní údaje Zákazníků jsou skladovány:
 a)V případě, že základem zpracování osobních údajů je souhlas, osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány společností Coccodrillo do odvolání souhlasu a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době předávání nároků, které může společnost Coccodrillo uplatňovat a které mohou být uplatňovány vůči ní. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, lhůta předání činí deset let a pro nároky na pravidelné platby a nároky spojené s podnikáním - tři roky.
 b)V případě, že základem zpracování údajů je vyhotovení smlouvy, osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány společností Coccodrillo po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy a po této době během období odpovídající době předávání nároků. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, lhůta předání činí deset let a pro nároky na pravidelné platby a nároky spojené s podnikáním - tři roky.
 4.V případě provedení nákupu v int. obchodě mohou být osobní údaje předávány v závislosti na výběru Zákazníka následujícím subjektům za účelem dodání objednaného zboží:
 a)kurýrské společnosti;
 b)společnosti InPost Paczkomaty Sp. z o.o. se sídlem v Krakově, která poskytuje služby doručení a obsluhy systému poštovních boxů (Paczkomaty);
 c)společnosti Poczta Polska S.A. se sídlem ve Varšavě.
 5.V případě, že Zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému DotPay, jeho osobní údaje se předávají v rozsahu nezbytném pro realizaci platby společnosti DotPay S.A. se sídlem v Krakove (30-552), na ul. Wielicka 72, zapsané do rejstříku podnikatelů vedeného Obvodním soudem Krakov-střed v Krakově, XI. obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000296790.
 6.Pokud zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému BlueMedia, jsou jeho osobní údaje přeneseny v rozsahu nezbytném pro provedení platby společnosti Blue Media S.A. se sídlem v Sopotech (81-718 Sopoty, ul. Powstańców Warszawy 6), zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného u Okresního soudu Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000320590.
 7.Navigační údaje mohou být využívány za účelem zajištění Zákazníkům lepší obsluhu, analýzu statistický údajů a přizpůsobení int. obchodu preferencím Zákazníků, ale také spravování int. obchodu.
 8.V případě, že Zákazník začne odebírat informační newsletter na svou e-mailovou adresu nebo textové zprávy (SMS) pro mobilní telefon, P_ShortName bude odesílat elektronické zprávy obsahující obchodní a propagační údaje o nových výrobcích dostupných v int. obchodě.
 9.Coccodrillo v případě požadavku, který byl společnosti směřován, poskytuje osobní údaje oprávněným vnitrostátním orgánům, zejména organizačním jednotkám státního zastupitelství, Policii, Předsedovi ústavu ochrany osobních údajů nebo Předsedovi ústavu pro elektronickou komunikaci.
§ 3 Mechanizmus cookies, IP adresa
 1.Internetový obchod využívá velké soubory, tzv. cookies. Jsou ukládány společností Coccodrillo na koncovém zařízení osoby, která navštěvuje int. obchod, pokud to prohlížeč umožňuje. Soubory obvykle obsahují název domény, ze které pochází, svou "Hodnotu TTL" a individuální, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí souborů tohoto typu pomáhají přizpůsobit společností Coccodrillo nabízené výrobky individuálním preferencím a skutečným potřebám osob, které navštěvují Internetový obchod. Poskytuje možnost vypracování obecných statistik návštěv výrobků představených v int. obchodě.
 2.Coccodrillo využívá dva typy souborů cookies:
 a)Dočasné cookies: po ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí počítače jsou uložené informace odstraňovány z paměti zařízení. Mechanizmus dočasných souborů cookies neumožňuje stažení jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítačů zákazníků.
 b)Trvalé cookies: jsou skladovány v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají v něm do jejich odstranění nebo ukončení platnosti. Mechanizmus trvalých souborů cookies neumožňuje stažení jakýchkoli osobních údajů ani žádných důvěrných informací z počítačů zákazníků.
 3.Coccodrillo využívají vlastní cookies za účelem:
 a)autorizace zákazníka v int. obchodě a zajištění relace Zákazníka v int. obchodě (po přihlášení), díky které zákazník nemusí při každém podstraně int. obchodu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
 b)analýz, průzkumů a auditu návštěvnosti, zejména k tvorbě anonymních statistik, které pomáhají porozumět, jakých způsobem Zákazníci využívají int. strany obchodu, což umožňuje zlepšení její struktury a obsahu.
 4.Coccodrillo využívá vnější cookies pro účely:
 a)popularizace int. obchodu pomocí společenského servisu facebook.com (správce vnějších cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
 b)shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Gemius Traffic (správce vnějších cookies: Geminus S.A. se sídlem ve Varšavě);
 c)shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce vnějších cookies: Google Inc se sídlem v USA);
 d)představení reklam přizpůsobených preferencím Zákazníka s využitím nástrojů internetové reklamy Google AdSense (správce vnějších cookies: Google inc se sídlem v USA);
 e)představení Certifikátu Rzetelny Regulamin [spravedlivá pravidla] prostřednictvím internetového servisu rzetelnyregulamin.pl (správce vnějšího cookies: Rzetelna Grupa Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě).
 5.Mechanizmus cookies je zajištěn pro počítače zákazníků int. obchodu. Touto cestou zejména není možné dostat do počítačů zákazníků nebo viry nebo jiné nechtěné programy či malware. Ve svých prohlížečích však mají zákazníci možnost omezení nebo vypnutí přístupu souborů cookies do počítače. V případě využití této možnosti používání int. obchodu bude možné, kromě funkcí, které vyžadují soubory cookies.
 6.Níže uvádíme, jak lze změnit nastavení populárních int. prohlížečů v rozmezí využívání souborů cookies:
 a)prohlížeč Internet Explorer;
 b)prohlížeč Microsoft EDGE;
 c)prohlížeč Mozilla Firefox;
 d)prohlížeč Chrome;
 e)prohlížeč Safari;
 f)prohlížeč Opera.
 7.Coccodrillo může shromažďovat IP adresy Zákazníků. IP adresa je číslem, které je přiděleno počítači osoby navštěvující in. obchod poskytovatelem int. služeb. Číslo IP umožňuje přístup k internetu. Ve většině případů je připisováno počítači dynamicky, tj. mění se při každém připojení k internetu a z toho důvodu je obecně vnímán jako neosobní identifikační informace. IP adresa je využívána společností Coccodrillo při diagnostice technických problémů se serverem, tvorbě statistických analýz (např. určení, z jakých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace přispívající k spravování a zdokonalování int. obchodu a také pro bezpečností účely i eventuální identifikaci zatěžujících server, nežádoucích automatických programů pro prohlížení obsahu int. obchodu.
 8.Int. obchod obsahuje odkazy na jiné internetové strany. Coccodrillo nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, které je vážou.
§ 4 Práva osob, jichž se údajů týkají
 1.Právo k odvolání souhlasu - právní základ: čl. 7 odst. 3 GDPR.
 a)Zákazník má právo vzít zpět každý souhlas, který poskytl Coccodrillo.
 b)Zrušení souhlasu je platné od odvolání souhlasu.
 c)Odvolání souhlasu nemá vliv na námi prováděné zpracování v souladu se zákonem před odvoláním.
 d)Odvolání souhlasu se sebou nenese pro Zákazníka žádné negativní následky, může však znemožnit další využívání služeb a funkcí, které shodně se zákonem Coccodrillo může poskytovat pouze se souhlasem.
 2.Právo ke stížnosti vůči zpracovávání údajů - právní základ: čl. 21 GDPR.
 a)Zákazník má právo kdykoli podat námitku - z důvodu spojeného s jeho zvláštní situací - proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování, pokud Coccodrillo zpracovává jeho údaje na základě oprávněného zájmu, např. marketing výrobků a služeb Coccodrillo, vedení statistik využívání jednotlivých funkcí int. obchodu a usnadnění používání int. obchodu, ale také průzkum spokojenosti.
 b)Odstoupení formou emailové zprávy od zasílání marketingových komunikátů týkajících se výrobků nebo služeb bude znamenat nesouhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů, včetně profilování za těmito účely.
 c)Pokud se námitka zákazníka ukáže být oprávněná a Coccodrillo nebude mít jiný právní základ ke zpracování osobních údajů, osobní údaje, vůči nimž zákazník podal námitku, budou odstraněny.
 3.Právo k odstranění údajů ("právo být zapomenut") - právní základ: čl. 17 GDPR.
 a)Zákazník má právo požadovat odstranění všech nebo některých osobních údajů.
 b)Zákazník má právo požadovat odstranění osobních údajů, pokud:
 a.již nejsou osobní údaje potřebné k účelům, k nimž byly shromážděny nebo v nichž byly zpracovávány;
 b.odvolal uvedený souhlas v rozsahu, ve kterém byly osobní údaje zpracovávané na základě jeho souhlasu;
 c.podal námitku vůči využívání jeho údajů pro marketingové účely;
 d.osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně;
 e.osobní údaje musí být odstraněny kvůli splnění právní povinnosti uvedené v zákoně Evropské Unie nebo zákoně členského státu, kterému Coccodrillo podléhá;
 f.osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízením služeb informačního společenství.
 c)I Přes odeslání požadavku na odstranění osobních údajů ve spojitosti s námitkou nebo zrušením souhlasu může Coccodrillo uschovávat určité osobní údaje v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné ke stanovení, vyšetřování nebo obhajobě nároků, ale i ke splnění zákonné povinnosti vyžadující zpracovávání ve smyslu zákona Unie nebo zákonů členské země, kterým se řídí Coccodrillo. Platí to zejména pro následující údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, které se skladují pro účely řešení stížností a nároků souvisejících s používáním služeb Coccodrillo nebo navíc adresa pobytu/korespondenční adresa, číslo objednávky. Tyto údaje jsou uchovávány pro účely vyřizování stížností a reklamací spojených s uzavřenými smlouvami o prodeji nebo poskytování služeb.
 4.Právo k omezení zpracovávání údajů - právní základ: čl. 18 GDPR.
 a)Zákazník má právo žádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Nahlášení žádosti znemožňuje do jejího vyřešení využívání určitých funkcí nebo služeb, jejichž využívání bude mít spojitost se zpracováním údajů obsažených v požadavku. Coccodrillo také nebude zasílat žádné komunikáty, včetně marketingových.
 b)Zákazník má právo požadovat omezení využívání osobních údajů v následujících případech:
 a.pokud zpochybňuje správnost svých osobních údajů — Coccodrillo omezuje jejich využívání na dobu potřebnou k ověření správnosti údajů, nikoli však déle než 7 dní;
 b.pokud není zpracování údajů v souladu se zákonem a místo odstranění údajů zákazníka žádá omezení jejich využití;
 c.pokud přestaly být osobní údaje potřebné k účelům, k nimž byly shromážděny nebo využívány, ale potřebuje je zákazník pro zjištění, domáhání a ochraně nároků;
 d.pokud představil námitku vůči využívání svých údajů — omezení následuje na dobu potřebnou k řešení, zda — s ohledem na jednotlivou situaci — ochrana zájmů, práv a svobod zákazníka převažuje nad zájmy, které realizuje správce, zpracovávajíce osobní údaje zákazníka.
 5.Právo přístupu k údajům - právní základ: čl. 15 GDPR.
 a)Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje a pokud ano, Zákazník má právo:
 a.získat přístup ke svým osobním údajům;
 b.získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracování osobních údajů, odběratelích nebo kategoriích odběratelů těchto údajů, plánovaném období skladování údajů zákazníka nebo o kritériích ustanovení tohoto období (pokud není určení plánovaného období zpracovávání údajů možné), o právech patřících zákazníkovi v souladu s GDPR, o právu podat stížnost dozorčímu orgánu, o zdroji těchto údajů, o automatizované přijímání rozhodnutí, včetně profilování a zajištění příslušných údajů ve spojitosti s předáním těchto údajů mimo EU;
 c.získat kopii svých osobních údajů.
 6.Právo přístupu k údajům - právní základ: čl. 16 GDPR.
 a)Zákazník má právo požadovat od správce okamžité vysvětlení týkající se osobních údajů, které jsou nesprávné. S ohledem na účely zpracování Zákazník, jehož se údajů týkají, má právo žádat doplnění nekompletních osobních údajů, včetně představením dalšího prohlášení a směřováním žádosti na adresu elektronické pošty v souladu s § 7 Zásad ochrany osobních údajů.
 7.Právo přenášení údajů - právní základ: čl. 20 GDPR.
 a)Zákazník má právo obdržet své osobní údaje, které doručil správci a následně je zaslat jinému, jím vybranému správci osobních údajů. Zákazník má také právo požadovat, aby byly osobní údaje odeslány přímo takovému jinému správci, je-li to technicky možné. V takovém případě správce zašle osobní údaje Zákazníka v podobě souboru ve formátu csv, jenž je běžně používaným formátem a hodí se ke strojovému čtení a umožňuje zasílání obdržených údajů správci osobních údajů.
 8.V, ve které zákazník vystoupí s oprávněním vyplývajícím z výše uvedených práv, Coccodrillo splní požadavek nebo odmítne jeho splnění okamžitě, nejpozději však v průběhu měsíce po jeho obdržení. Pokud však — vzhledem ke komplikovanému charakteru požadavku nebo počtu požadavků — nebude Coccodrillo moci splnit požadavek v průběhu měsíce, splní je v průběhu dvou měsíců informováním zákazníka předem ve lhůtě měsíce od obdržení požadavku - o zaměřeném prodloužení lhůty a jeho příčinách.
 9.Zákazník může správci hlásit stížnosti, otázky i dotazy týkající se zpracování jeho osobních údajů a realizace jemu náležících oprávnění.
 10.Zákazník má právo žádat od Coccodrillo předání kopie standardních smluvních doložek směřujíce otázku způsobem uvedeným v § 7 Zásad o ochraně osobních údajů.
 11.Zákazník má právo podat stížnost Předsedovi úřadu ochrany osobních údajů v oblasti porušení jeho práva k ochraně osobních údajů nebo jiných práv přiznávaných v souladu s GDPR.
§ 5 Spravování bezpečnosti - heslo
 1.Coccodrillo zajišťuje zákazníkům bezpečné šifrované spojení během zasílání osobních údajů a během přihlašování se k účtu zákazníka v Servisu. Coccodrillo používá certifikát SSL vystavený jednou z předních světových firem v oblasti bezpečnosti a šifrování zasílaných údajů přes internet.
 2.V případě, že Zákazník, který má právo účet v obchodě ztratil jakýmkoli způsobem přístupové heslo, int. obchod umožňuje vygenerování nového hesla. Coccodrillo nezasílá připomenutí hesla. Heslo je skladováno v databáze údajů v zašifrované formě tak, aby byl znemožněno jejich přečtení. Pro připomenutí nového hesla musíte uvést e-mailovou adresu v formuláři dostupném prostřednictvím odkazu "Zapomněl jsem heslo", který je uveden při přihlašovacím formuláři k účtu v int. obchodě. Nové heslo bude automaticky odesláno na uvedenou adresu elektronické pošty podanou během registrace nebo uloženou po poslední změně profilu účtu.
 3.Coccodrillo nikdy nezasílá žádnou korespondenci, včetně elektronické korespondence s žádostí o uvedení údajů k přihlášení, zejména přístupového hesla k účtu Zákazníka.
§ 6 Změny zásad ochrany osobních údajů
 1.Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny o čemž informuje Coccodrillo Zákazníky se 7 denním předstihem.
 2.Otázky spojené se zásadami ochrany osobních údajů zasílejte na adresu našeho Inspektora pro ochranu osobních údajů: kontakt [email protected]
 3.Datum poslední modifikace: 15.10.2019
Zobacz certyfikat