Regulamin
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1.Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá na spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu sk.coccodrillo.eu (ďalej len: "Internetový obchod").
 2.Majiteľom Internetového obchodu a zároveň správcom údajov je CDRL SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom vo Pianowe (64-000 Kościan), ul. Kwiatowa 2, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000392920, so základným imaním 3.027.272 PLN, DIČ: 6981673166, IČO: 411444842, ďalej len Coccodrillo.
 3.Osobné údaje zhromažďované Coccodrillo prostredníctvom Internetového obchodu musia byť spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej tiež RODO.
 4.Coccodrillo venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia zákazníkov, ktorí navštevujú Internetový obchod.
§ 1 Typ spracovaných údajov, účel a právny základ
 1.Coccodrillo zhromažďuje informácie o fyzických osobách vykonávajúcich právne úkony, ktoré sa priamo netýkajú ich podnikania, fyzických osôb vykonávajúcich obchodnú alebo profesionálnu činnosť vo vlastnom mene a fyzických osôb zastupujúcich právnické osoby alebo organizačné zložky, ktoré nie sú právnickými osobami, ktorým zákon udeľuje právnu subjektivitu, vykonávajúce podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene alebo profesionálnu, ďalej spolu Zákazníci.
 2.Osobné údaje sú zhromažďované v prípade:
 a)registrácie účtu v Internetovom obchode, za účelom vytvoriť individuálny účet a vykonávať správu tohto účtu. Právny základ - potreba plniť zmluvu o poskytovaní služby (čl. 6 ods. 1 pís. b RODO);
 b)zadanie objednávky v Internetovom obchode s cieľom uskutočniť kúpnu zmluvu. Právny základ: potreba realizácie kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 pís. b RODO);
 c)subskripcie informačného bulletinu (Newsletter), za účelom realizácie zmluvy, ktorej predmetom je služba poskytovaná v elektronickej forme. Právny základ - súhlas osoby, ktorej údaje sa týkajú plnenia zmluvy na realizáciu služby Newsletter (čl. 6 ods. 1 pís. a RODO).
 3.V prípade registrácie v Internetovom obchode, Zákazník uvádza:
 a)e-mailová adresa.
 4.Pri registrácii účtu v Internetovom obchode Zákazník sám určuje individuálne heslo na prístup k svojmu účtu. Zákazník môže zmeniť heslo neskôr, za podmienok uvedených v §6.
 5.V prípade objednávky v Obchode Zákazník poskytuje nasledujúce údaje:
 a)e-mailová adresa;
 b)adresové údaje:
 a.PSČ a mesto;
 b.krajina (štát);
 c.ulica s číslom domu/bytu.
 c)meno a priezvisko;
 d)telefónne číslo.
 6.V prípade Podnikateľov je vyššie uvedený rozsah údajov dodatočne rozšírený o:
 a)názov spoločnosti Podnikateľa;
 b)číslo DIČ.
 7.V prípade používania služby Newsletter, Zákazník poskytuje nasledujúce údaje:
 a)e-mailová adresa;
 b)telefónne číslo.
 8.Pri používaní Webovej Obchodu môžu byť prevziať požadované ďalšie informácie, najmä: IP adresa priradená počítaču Zákazníka alebo IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 9.Od Zákazníkov tiež môžu byť zhromažďované navigačné údaje, vrátane informácií o odkazoch, ktoré sa rozhodnú kliknúť alebo o iných činnostiach, vykonávaných v našom Internetovom obchode. Právny základ - oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 pís. f RODO), spočívajúce v uľahčení využívania služieb poskytovaných v elektronickej forme a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.
 10.Za účelom zistenia, vyšetrovania a vymáhanie pohľadávok môžu byť spracovávané niektoré osobné údaje uvedené Zákazníkom v rámci používania funkcií Internetového obchodu, ako sú: meno, priezvisko, dáta o využívaní služieb, ak pohľadávky vyplývajú zo spôsobu, akým zákazník používa služby, iné údaje potrebné na preukázanie existencie pohľadávky vrátane rozsahu vzniknutej škody. Právny základ - oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 pís. f RODO) spočívajúce v určovaní, sledovaní a vymáhaní pohľadávok a obhajovaní nárokov v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.
 11.Osobné údaje poskytované spoločnosti Coccodrillo boli jej poskytnuté dobrovoľne v súvislosti s uzatvorenými kúpnymi zmluvami alebo poskytovaním služieb prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu, avšak s výhradou, že neposkytnutie údajov v formulároch v procese registrácie znemožňuje Registráciu a zriadenie Zákazníckeho účtu, a v prípade zadávania objednávky bez Registrácie Účtu Zákazníka znemožní zadanie objednávky a realizáciu Zákazníka.
§ 2 Komu sa sprístupňuje alebo zveruje údaje a ako dlho sa uchovávajú?
 1.Osobné údaje Zákazníka sú poskytované poskytovateľom služieb, ktoré používa Coccodrillo pri prevádzke Internetového obchodu. Poskytovatelia služieb, ktorým sú poskytované osobné údaje v závislosti od zmluvných podmienok a okolností, alebo podliehajú pokynom Coccodrillo, pokiaľ ide o účely a metódy spracovania údajov (spracúvajúce subjekty), alebo nezávisle určujú účel a spôsob ich spracovania (správcovia).
 a)Spracúvajúce subjekty. Coccodrillo spolupracuje s poskytovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje iba na pokyny Coccodrillo. Patria nich okrem iného poskytovatelia poskytujúci hostingové služby, účtovné služby, poskytovanie marketingových systémov, systémy na analýzu prevádzky v Internetovom obchode, systémy na analýzu efektívnosti marketingových kampaní;
 b)Správcovia. Coccodrillo používa poskytovateľov, ktorí nekonajú len podľa pokynov a samostatne stanovujú ciele a metódy používania osobných údajov Zákazníkov. Poskytujú oni služby elektronických platieb ako aj bankové služby.
 2.Lokalizácia. Poskytovatelia služieb hlavné sídlo najmä v Poľsku a v ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
 3.Osobné údaje Zákazníka sú uložené:
 a)V prípade, že podkladom pre spracovanie osobných údajov je súhlas, osobné údaje Zákazníka sú spracovávané spoločnosťou Coccodrillo, pokiaľ súhlas nie je zrušený a po zrušení súhlasu po dobu zodpovedajúcu premlčaniu pohľadávok, ktoré môže Coccodrillo vzniesť a ktoré môžu byť proti Coccodrillo vnesené. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, lehota premlčania je desať rokov, a v prípade nárokov na pravidelné dávky a pohľadávky súvisiace s prevádzkou podniku - tri roky.
 b)V prípade, ak základom pre spracovanie údajov je plnenie zmluvy, osobné údaje Zákazníka spracúva Coccodrillo, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote pohľadávok. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, lehota premlčania je desať rokov, a v prípade nárokov na pravidelné dávky a pohľadávky súvisiace s prevádzkou podniku - tri roky.
 4.V prípade nákupu v Internetovom obchode, môžu byť osobné údaje, v závislosti od voľby Zákazníka, poskytované nasledujúcim subjektom za účelom doručiť objednané tovary:
 a)kuriérskej spoločnosti;
 b)InPost Paczkomaty, Sp. z o.o. so sídlom v Krakove, poskytujúcej dodávateľské služby a služby týkajúce sa obsluhy systému poštových boxov (Paczkomaty).
 c)Poľskej pošte a.s. so sídlom vo Varšave.
 5.V prípade, že Klient zvolí platbu prostredníctvom systému dotpay.pl, jeho osobné údaje sa poskytujú v rozsahu nutnom pre realizáciu platby spoločnosti Dotpay S.A. so sídlom v Krakove (30-552), ul. Wielicka 72, zapísanej do registra podnikateľov vedeného Obvodným súdom pre Krakov-stred v Krakove, XI.obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000296790.
 6.Ak si zákazník vyberie platbu prostredníctvom systému BlueMedia, jeho osobné údaje sa prenesú v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie platby spoločnosti Blue Media S.A. so sídlom v Sopotoch (81-718 Sopoty, ul. Powstańców Warszawy 6), zapísaná do registra podnikateľov vedeného Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdaňsku, VIII. obchodné oddelenie registra národného súdu pod číslom KRS 0000320590.
 7.Navigačné dáta môžu byť použité na poskytovanie lepších služieb Zákazníkom, analýzu štatistických údajov a prispôsobenie Internetového obchodu preferenciám Zákazníkov, ako aj správu Internetového obchodu.
 8.V prípade, že sa Zákazník prihlási na informačný bulletín (Newsletter), na jeho e-mailovú adresu alebo textové správy (SMS) pre mobilný telefón, P_ShortName odošle elektronické správy obsahujúce komerčné informácie o akciách a nových produktoch, ktoré sú k dispozícii v Internetovom obchode.
 9.Coccodrillo, v prípade obdržania žiadostí, poskytne osobné údaje autorizovaným štátnym orgánom, najmä organizačným jednotkám prokurátora, polícii, Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, Predsedovi Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov alebo Predsedovi Úradu elektronických komunikácií.
§ 3 Mechanizmus cookies, adresa IP
 1.Internetový obchod používa malé súbory, ktoré sa nazývajú cookies. Ukladá ich Coccodrillo na terminálovom zariadení osoby, ktorá navštevuje Internetový obchod, ak to webový prehliadač umožňuje. Súbor cookies zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, svoj "čas vypršania platnosti" a individuálne, náhodné číslo identifikujúce tento súbor. Informácie získané zo súborov tohto typu pomáhajú prispôsobiť navrhované Coccodrillo produkty na individuálne preferencie a reálne potreby osôb navštevujúcich Internetový Obchod. Poskytuje tiež príležitosť na vytvorenie všeobecnej štatistiky návštev prezentovaných produktov v Internetovom obchode.
 2.Coccodrillo používa dva typy cookies:
 a)Súbory cookies relácie: po ukončení relácie určitého prehliadača alebo po vypnutí počítača uložené údaje sa vymažú z pamäte zariadenia. Mechanizmus cookies relácie neumožňuje získať akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek dôverné informácie z počítačov Zákazníka.
 b)Trvalé cookies: sú uložené v pamäti zariadenia Zákazníkov a zostajú tam, kým nie sú odstránené, alebo vypršia. Mechanizmus trvalých cookies neumožňuje získať akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek dôverné informácie z počítačov Zákazníka.
 3.Coccodrillo používa cookies na:
 a)overenia Zákazníka v Internetovom obchode a zabezpečenia relácie Zákazníka v Internetovom obchode (po prihlásení), vďaka čomu Zákazník nemusí znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu.
 b)analýzy a výskumu, ako aj auditu sledovanosti, najmä na vytvorenie anonymných štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom Zákazníci využívajú Webovú stránku Obchodu, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.
 4.Coccodrillo používa externé cookies na:
 a)propagácie Obchodu prostredníctvom sociálnej sieti facebook.com (správca externých cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
 b)zhromažďovania všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Gemius Traffic (správca externých súborov cookies: Gemius a.s. so sídlom vo Varšave);
 c)zhromažďovania všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (správca externých súborov cookies: Google Inc so sídlom v USA).
 d)prezentácie reklám prispôsobených preferenciám Zákazníka pomocou nástroja internetovej inzercie Google AdSense (externý správca súborov cookies: Google Inc. so sídlom v USA);
 e)prezentácie Certifikátu Rzetelny Regulamin / Spoľahlivé pravidlá prostredníctvom webovej stránky rzetelnyregulamin.pl (správca externých cookies: Rzetelna Grupa sp. z o.o. so sídlom vo Varšave).
 5.Mechanizmus cookies je bezpečný pre počítače Zákazníkov Internetového obchodu. Preto vírusy alebo iný škodlivý softvér nie sú schopné preniknúť touto cestou do počítačov Zákazníkov. Avšak vo svojom prehliadači Zákazníci majú možnosť obmedziť alebo vypnúť prístup súborov cookies k počítačom. V prípade využitia tejto možnosti používanie Obchodu bude možné, s výnimkou funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookies.
 6.Nižšie uvádzame spôsob, ako zmeniť nastavenia populárnych webových prehliadačov v oblasti používania súborov cookies:
 a)prehliadač Internet Explorer;
 b)prehliadač Microsoft EDGE;
 c)prehliadač Mozilla Firefox;
 d)prehliadač Chrome;
 e)prehliadač Safari;
 f)prehliadač Opera.
 7.Coccodrillo môže zhromažďovať IP adresy Zákazníkov. IP adresa je číslo pridelené do počítača návštevníka Internetového obchodu poskytovateľom internetových služieb. Číslo IP vám umožňuje prístup na Internet. Vo väčšine prípadov je priradený k počítaču dynamicky, t.j. mení sa zakaždým, keď sa pripojíte k Internetu, a z tohto dôvodu sa považuje za neosobnú identifikačnú informáciu. IP adresu Coccodrillo používa pri diagnostike technických problémom so serverom, vytváranie štatistických analýz (napr., definovaní, z akých regiónov je najviac návštev), ako informácie užitočné pri správe a vylepšovaní Internetového obchodu, ako aj z  bezpečnostných dôvodov a možnej identifikácie nežiaducich automatizovaných programov na načítanie na prehliadanie obsahu Internetového obchodu, ktoré zaťažujú server.
 8.Internetový obchod obsahuje odkazy na iné webové stránky. Coccodrillo nie je zodpovedná za pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré na nich platia.
§ 4 Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú
 1.Právo na zrušenie súhlasu - právny základ: čl. 7 ods. 3 RODO.
 a)Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek súhlas, ktorý dal Coccodrillo.
 b)Zrušenie súhlasu má účinnosť od okamihu jeho zrušenia.
 c)Zrušenie súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré vykonávame v súlade so zákonom, pred jeho zrušením.
 d)Zrušenie od súhlasu nemá pre Zákazníka žiadne negatívne dôsledky, ale môže zabrániť ďalšiemu využívaniu služieb alebo funkcií, ktoré sa podľa práva Coccodrillo môžu poskytnúť len na základe súhlasu.
 2.Právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov - právny základ: čl. 21 RODO.
 a)Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu ak Coccodrillo spracúva jeho údaje na základe oprávneného záujmu, napr. marketing produktov a služieb Coccodrillo, štatistické úkony vzťahujúce sa na používanie jednotlivých funkčností Internetového obchodu a uľahčenie používania Internetového obchodu, ako aj prieskum spokojnosti.
 b)Rezignácia vo forme e-mailovej správy z prijímania marketingových správ, týkajúcich sa produktov alebo služieb bude znamenať námietku Zákazníka voči spracovaniu jeho osobných údajov vrátane profilovania na tieto účely.
 c)Ak sa námietka Zákazníka ukáže odôvodnená a Coccodrillo nemá iný právny základ na spracovanie osobných údajov, osobné údaje Zákazníka, voči spracovaniu ktorých má Zákazník námietky, budú vymazané.
 3.Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - právny základ: čl. 17 RODO.
 a)Zákazník má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez vymazanie všetkých alebo niektorých osobných údajov.
 b)Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov v prípade, ak:
 a.osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 b.odvolal súhlas, v rozsahu, v akom osobné údaje boli spracované na základe jeho súhlasu;
 c.podal námietka voči použitiu jeho osobných údajov pre marketingové účely;
 d.osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 e.osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Coccodrillo podlieha;
 f.osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 c)Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov v súvislosti s námietkou alebo zrušením súhlasu, môže Coccodrillo uchovávať určité osobné údaje v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné na zistenie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov, ako aj na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracovanie v zmysle podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha Coccodrillo. Platí to najmä pre nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré sa uchovávajú na účely vybavovania sťažností a nárokov súvisiacich s používaním služieb Coccodrillo, alebo navyše adresa ubytovania/korešpondenčná adresa, číslo objednávky, ktoré sa uchovávajú na účely vybavovania sťažností a nárokov súvisiacich s uzavretými predajnými alebo servisnými zmluvami.
 4.Právo na obmedzenie spracúvania - právny základ: čl. 18 RODO.
 a)Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Predloženie žiadosti až do jej zváženia bráni použitiu určitých funkcií alebo služieb, ktorých používanie bude sa spájať so spracovaním údajov, na ktoré sa žiadosť vzťahuje. Coccodrillo nebude tiež posielať žiadne správy, vrátane marketingových.
 b)Zákazník má právo požiadať o obmedzenie používania osobných údajov v týchto prípadoch:
 a.ak napadne správnosť svojich osobných údajov, – vtedy Coccodrillo po dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov, ale nie dlhšie ako 7 dní;
 b.ak spracúvanie údajov je protizákonné a Zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a požiada o obmedzenie ich používania;
 c.ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale potrebuje ich Zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 d.ak namietal voči spracúvaniu jeho osobných údajov – vtedy obmedzenie trvá do overenia, či - vzhľadom na výnimočnú situáciu - oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Zákazníka.
 5.Právo na prístup - právny základ: čl. 15 RODO.
 a) má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, Zákazník má právo: .
 a.získať prístup k svojim osobným údajom;
 b.získať informácie o účeloch spracovania, spracúvaných kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uchovávania údajov o Zákazníkoch alebo kritériách na určenie tohto obdobia (keď nie je možné určiť plánované obdobie spracovania údajov), o právach Zákazníka podľa RODO a o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji takýchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o zabezpečeniach uplatňovaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
 c.získať kópiu svojich osobných údajov.
 6.Právo na opravu - právny základ: čl. 16 RODO.
 a)Zákazník má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jeho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia, zaslaním žiadosti na adresu elektronickej pošta v súlade s §7 Politiky ochrany osobných údajov.
 7.Právo na prenosnosť údajov - právny základ: čl. 20 RODO.
 a)Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a následne poskytnúť je inému prevádzkovateľovi, ktorého si výbere. Klient má tiež právo požadovať, aby osobné údaje boli nami prenesené priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. V takomto prípade Prevádzkovateľ zašle osobné údaje Zákazníka vo forme súboru vo formáte csv, čo je široko používaný súbor, v strojovo čitateľným formáte, ktorý umožňuje odoslanie prijatých údajov inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
 8.V situácii, keď Zákazník využije svoje právo vyplývajúce z vyššie uvedeného, Coccodrillo spĺňa požiadavku alebo ju okamžite odmietne, najneskôr však do jedného mesiaca od jej obdržania. Ak však - v dôsledku zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí - Coccodrillo nebude môcť žiadosť splniť do jedného mesiaca, svoju povinnosť splní v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, a predtým bude informovať Zákazníka do jedného mesiaca od prijatia žiadosti - o zamýšľanom predlžení lehoty a jeho dôvodoch.
 9.Zákazník môže podávať Prevádzkovateľovi sťažnosti, otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov a uplatňovania svojich práv.
 10.Zákazník má právo požiadať Coccodrillo o poskytnutie kópií štandardných zmluvných doložiek tým, že podá požiadavku spôsobom uvedeným v § 7 Politiky ochrany osobných údajov.
 11.Zákazník má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov v rozsahu porušenia jeho práva na ochranu osobných údajov alebo iných práv udelených podľa RODO.
§ 5 Riadenie bezpečnosťou - heslo
 1.Coccodrillo poskytuje Zákazníkom bezpečné a šifrované pripojenie pri prenose osobných údajov a  pri prihlasovaní na Zákaznícky účet na Webovej stránke. Coccodrillo používa certifikát SSL vydaný jednou z popredných svetových spoločností v oblasti bezpečnosti a šifrovania údajov prenášaných cez internet.
 2.V prípade, že Zákazník s účtom v Obchode stratil akýmkoľvek spôsobom prístupové heslo, Coccodrillo umožňuje generovať nové heslo. Coccodrillo neodosiela pripomenutie hesla. Heslo je uložené v databáze v šifrovanej forme spôsobom, ktorý zabráni jeho čítaniu. Ak si chcete generovať nové heslo, zadajte e-mailovú adresu vo formulári dostupnom pod odkazom "Zabudol som na heslo", ktorý je uvedený v prihlasovacom formulári pre účet v Internetovom obchode. Nové hesla sa automaticky odošle na e-mailovú adresu, poskytnutú pri registrácii alebo bude uložené pri poslednej zmene profilu účtu.
 3.Coccodrillo nikdy neodosiela žiadnu korešpondenciu vrátane elektronickej korešpondencie so žiadosťou o poskytnutie prihlasovacích údajov, najmä prístupového hesla na účet zákazníka.
§ 6 Zmeny Politiky ochrany osobných údajov
 1.Politika ochrany osobných údajov sa môže zmeniť, o čom Coccodrillo bude informovať Zákazníkov 7 dní vopred.
 2.Otázky týkajúce sa ochrany Osobných údajov, posielajte prosím na adresu nášho Inšpektora pre Ochranu údajov: kontakt [email protected]
 3.Posledná zmena: 15.10.2019
Zobacz certyfikat