nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

Krótkie wprowadzenie do definicji:

 • ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • ADO - Administrator Danych osobowych
 • ASI - Administrator
 • zbior danych – jest to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
   
 • przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 2a) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 2b) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
   
 • usuwaniu danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
   
 • administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
   
 • zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści [.] <,>
   
 • odbiorca danych osobowych - każdy, komu udostępniane są dane osobowe, z wyłączeniem:
  • osoby, której dane dotyczą,
  • osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
  • podmiotu, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych, w drodze umowy
   zawartej na piśmie,
  • organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem,
    
 • państwo trzecie - jes to każde państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do EOG należą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein.