REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady programu partnerskiego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rzetelnyregulamin.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Partnera podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Partnera w Serwisie Internetowym.
 3. Klient - oznacza osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z którą Organizator zawiera umowę o świadczenie płatnych usług.
 4. Klient Partnera – oznacza Klienta, który dokonał zamówienia usług płatnych używając Kodu Rabatowego przypisanego do Partnera.
 5. Kod Rabatowy – oznacza unikalny i dedykowany kod przypisany do Partnera, który uprawnia Klienta Partnera do otrzymania upustu cenowego na wybrane pakiety usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Klientów. Kod Rabatowy może być użyty przez Klienta Partnera jedynie podczas składania zamówienia Organizatorowi poprzez Serwis Internetowy.
 6. Konto Partnera - oznacza indywidualny dla każdego Partnera panel, uruchomiony na jego rzecz, przez Organizatora, po Rejestracji.
 7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Partnera, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem, do świadczenia usług w ramach Konta Partnera.
 8. Organizator – oznacza B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-078), ul. Ludwika Krzywickiego 34, NIP: 524-261-19-51, REGON: 141022624, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284065; e-mail: [email protected], będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 9. Partner – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystającą z usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin programu partnerskiego.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Partnera z usług dostępnych w ramach Konta Partnera w Serwisie Internetowym.
 12. Strona Internetowa Serwisu - oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie rzetelnyregulamin.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Organizatora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§ 2 Korzystanie ze Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Partnera, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Partnerów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Partnera, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu założenia Konta Partnera w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Partnera aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Partner, korzystając ze Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Partnera Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Organizatora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
 7. Partner jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Partnera działalności, która naruszałaby interes Organizatora.
 8. Organizator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Partnerów przez osoby nieuprawnione, dlatego Partnerzy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Partnera posiadającego Konto Partnera z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Partnera, Partner obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do korzystania z usług dostępnych jedynie z poziomu Konta Partnera.
 2. W celu Rejestracji, Partner powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Organizatora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Partner ustala indywidualne Hasło.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Partner powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Partnera i być zgodne z prawdą, przy czym Partner jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Partner powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;
  4. Partner powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Partnerowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Partnera postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Organizatora w postaci prowadzenia Konta Partnera, na czas nieokreślony;
  3. złożeniem przez Partnera oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych Partnera zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Partnera oraz dla celów statystycznych oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Partnera.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Partner otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Organizatora. Z tą chwilą założone zostaje Konto Partnera. Potwierdzenie zawiera link aktywacyjny Konta Partnera i jego wybraniu Partner uzyskuje możliwość dostępu do Konta Partnera.
 6. W dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto Partnera, Partner może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.
 7. Partner zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Partner ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Partner powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując Konto Partnera.
 8. Organizator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Organizatora powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 9. Partner, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Partnera lub zgłosić takie żądanie Organizatora. Po wysłaniu zgłoszenia usunięcia Konta Partnera, Konto Partnera jest blokowane a Organizator usunie je w przeciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 10. Po dokonaniu Rejestracji Organizator przesyła do Partnera na adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz jednocześnie udostępnia w ramach Konta Partnera, dedykowane dla Partnera Kody Rabatowe. Każdy Kod Rabatowy określa jednoznacznie:
  1. Nazwę Pakietu – określającą zestaw usług, jakie świadczy Organizator swoim Klientom, za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  2. wysokość prowizji dla Partnera
  3. wysokość upustu dla Klienta Partnera
  4. Kod Rabatowy
  5. czas ważności Kodu Rabatowego
 11. Organizator przy każdorazowej zmianie dotyczącej Kodów Rabatowych przyznanych Partnerowi poinformuje Partnera drogą elektroniczną oraz poprzez Panel Partnera.

§ 4 Obowiązki i prawa Partnera

 1. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Partner jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia poprzez Konto Partnera.
 2. Zabronione jest ujawnianie przez Partnera w sposób publiczny jego Kodów Rabatowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji zamieszczania Kodów Rabatowych na ogólnodostępnych stronach internetowych.
 3. Partner może przekazywać Kody Rabatowe swoim Klientom w celu otrzymania przez nich upustu na określone pakiety usług, jakie Organizator może świadczy na rzecz Klientów Partnera.
 4. Rezerwacja prowizji dla Partnera następuje z chwilą użycia przez Klienta Kodu Rabatowego Partnera, w momencie składania przez Klienta zamówienia na usługi Organizatora lub składania przez Klienta zapytania o wycenę usług Organizatora, poprzez Serwis Internetowy. Każdorazowo Partner jest informowany poprzez wiadomość elektroniczną o zarezerwowaniu prowizji oraz informacja ta jest zamieszczana automatycznie w ramach Konta Partnera.
 5. W przypadku, gdy Klient po złożeniu zamówienia, o którym mowa w ust. 4, dokona płatności faktury pro-forma za zamówione usługi, wówczas zarezerwowana prowizja zostaje przypisana, jako należna prowizja do wypłaty Partnerowi. Każdorazowo Partner jest informowany poprzez wiadomość elektroniczną o przypisaniu należnej prowizji do wypłaty oraz informacja ta jest zamieszczana automatycznie w ramach Konta Partnera.
 6. W przypadku, gdy Klient po złożeniu zapytania o wycenę usług Organizatora, o którym mowa w ust. 4, otrzyma wycenę i złoży zamówienie na wycenione usługi Organizatora, oraz dokona płatności faktury pro-forma za zamówione usługi, wówczas zarezerwowana prowizja zostaje przypisana, jako należna prowizja do wypłaty Partnerowi. Każdorazowo Partner jest informowany poprzez wiadomość elektroniczną o przypisaniu należnej prowizji do wypłaty oraz informacja ta jest zamieszczana automatycznie w ramach Konta Partnera.
 7. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie wykonać zamówionych i opłaconych usług na rzecz Klienta Partnera, z winy leżącej po stronie Klienta Partnera oraz Organizator dokona zwrotu należności za opłacone przez Klienta Partnera usługi, prowizja, jaką Organizator przydzielił Partnerowi, zgodnie z postanowieniami § 4 ust 5 lub 6, za zamówienie Klienta Partnera, zostanie wycofana.
 8. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności faktury pro-forma, rezerwacja prowizji jest anulowana w momencie anulowania Zamówienia Klienta.

§ 5 Wypłata prowizji

 1. Wynagrodzenie dla Partnera jest przedstawione na Koncie Partnera, pod nazwą „Prowizja do wypłaty”, w wartości netto bez zawartego podatku VAT.
 2. Pod nazwą „Prowizja do wypłaty” znajduje się suma wszystkich należnych i niewypłaconych Partnerowi prowizji zgodnie z postanowieniami § 4 ust 5 i 6.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, płatne będzie z dołu, na konto bankowe Partnera, w okresach miesięcznych, na podstawie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Partnera. Termin płatności faktury VAT lub rachunku wynosi 7 dni od daty ich wystawienia przez Partnera.
 4. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego przez Partnera dołącza:
  1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera, jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
 5. Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie faktur lub rachunków w formie elektronicznej wysyłanej na adres e-mail [email protected].
 6. Organizator po otrzymaniu faktury lub rachunku zaznaczy w Panelu Partnera odpowiednio prowizje, za jakie Partner wystawił fakturę lub rachunek, jako „prowizja wypłacona”.
 7. W przypadku błędnego wystawienia faktury lub rachunku przez Partnera, należna prowizja zostanie wypłacona dopiero w momencie usunięcia błędów przez Partnera.

§ 6 Usługi

 1. Organizator świadczy na rzecz Partnerów posiadających Konto Partnera, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną, jaką jest prowadzenie Konta Partnera.
 2. Usługa prowadzenia Konta Partnera jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w § 3.
 3. Organizator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Partnera i zablokowaniu Kodów Rabatowych Partnera, w przypadku działania przez Partnera na szkodę Organizatora lub innych Partnerów, naruszenia przez Partnera przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Partnera i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Partnera zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Partnera i Kodów Rabatowych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Partnera i Kodów Rabatowych. O zablokowaniu dostępu do Konta Partnera i Kodów Rabatowych Organizator zawiadomi Partnera drogą elektroniczną na adres podany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym.

§ 7 Reklamacje

 1. Partner ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącego usług świadczonych przez Organizatora w ramach Serwisu Internetowego oraz w zakresie działania Kodów Rabatowych na rzecz Klientów.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Organizatora [email protected].
 3. Organizator w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Partnera i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Partnera opisu reklamacji.

§ 8 Odpowiedzialność i prawa Organizatora

 1. Organizator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Organizatora;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Organizatora).
 2. Organizator względem Partnera ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Partnera bezpośrednio na skutek naruszenia przez Organizatora obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu w granicach szkody rzeczywistej poniesionej (damnum emergens). Umownie wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, że Klient złoży zamówienie na usługi Organizatora i nie użyje przekazanego Klientowi przez Partnera Kodu Rabatowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za to, że Kod Rabatowy przekazany Klientowi  straci swoją ważność przed jego użyciem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Organizator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną wykonuje, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Partnera, w szczególności za utratę przez Partnera lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Organizator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Partnera lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Organizatora lub przyczyn, za które Organizator ponosi odpowiedzialność.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Partnera, w szczególności za korzystanie przez nich ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem Danych Osobowych Partnerów, przekazanych Organizatorowi dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgłoszony jest przez Organizatora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Partnera.
 5. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 6. Organizator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Partnera. Organizator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Partner naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Partnera.
 7. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Partnerów traktowany jest, jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Organizatora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Partnerów innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Partnera, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Partnerów przepisów prawa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Organizatorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Partnerów. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych Partnerów.
 10. Organizator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Partnerów ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia końcowego Partnera.
 11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Partnerów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Partnera oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Partnerów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. W przypadku zaznaczenia opcji „Zapamiętaj mnie” przy logowaniu na Konto Partnera w pliku „Cookies” będą przechowywane informacje identyfikacji Partnera.
 12. Organizator dodatkowo stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Partnerów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.
 13. Każdy Partner może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Organizator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 10 Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Partner, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Organizatora żądania usunięcia Konta Partnera. Wysłanie zgłoszenia może odbyć się w szczególności poprzez samodzielne wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Partnera. W momencie wysłania zgłoszenia poprzez Konto Partnera, Konto Partnera jest blokowane, bez możliwości ponownego logowania. Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia usuwa Konto Partnera.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Partnera, Partnerowi przysługuje wypłata należnej prowizji.
 4. Organizator, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Partnera na adres e-mail, podany przez Partnera podczas rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. Organizator ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora, Partnerowi przysługuje wypłata należnej prowizji.

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulamin Programu Partnerskiego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Partnerowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Partnerzy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 10.
 7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym dla siedziby Organizatora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.