Podstawa prawna - prawo telekomunikacyjne

Dowiedz się z jakich przepisów prawa wynikają nowe obowiązki.

Podstawa prawna - prawo telekomunikacyjne
Anna Stępniewska 4 marca 2013

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), dostosowującej polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE, która weszła w życie 21 stycznia 2013 r.

Art. 173

 1. Podmioty świadczące usługi droga elektroniczna mogą przechowywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług, pod warunkiem ze:
  1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu przechowywania danych oraz sposobach korzystania z ich zawartości;
  2. abonent lub użytkownik końcowy zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie wyrażenia sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych usługodawcy w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego;
  3. przechowywane dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:
  1. przechowywanie oraz dostęp do danych, o których mowa w ust. 1, są konieczne do wykonania lub ułatwienia transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci;
  2. przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne w celu dostarczania usługi świadczonej droga elektroniczna, zadanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
 3. Podmioty świadczące usługi droga elektroniczna mogą instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem ze abonent lub użytkownik końcowy:
  1. przed instalacja oprogramowania zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany jednoznacznie, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
  3. przed instalacja oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalacje i używanie.

Art. 174

 1. Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta:
  1. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
  2. może być wyrażona droga elektroniczna, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
  3. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Art 209

 1. Kto:
  • (4) — narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych,
  • (25) — nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174
  • (27) — niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych urządzeniach

podlega karze pieniężnej

Art. 210

 1. Kare pieniężna, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: