Ustawa o prawach konsumenta - zmiany w prawie

4 maja 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która dostosowuje aż 167 ustaw krajowych do RODO, w tym właśnie m.in. ustawę o prawach konsumenta.

Ustawa o prawach konsumenta - zmiany w prawie
Anna Stępniewska 11 marca 2019

 

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Przepisy rozporządzenia mają znaczący wpływ na nasze przepisy krajowe.

Ustawa o prawach konsumenta

Mowa o art. 4a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, jaki zostanie wprowadzony do ustawy.

Administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie umów, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.

Od powyższej regulacji oczywiście przewidziano wyjątki:

Powyższego przepisu nie nie stosuje się jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 (RODO), jak również nie stosuje się do administratora danych, który:

 1. przetwarza dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), lub
 2. udostępnia dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO innym administratorom, z wyjątkiem przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych albo
  • udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze.

Kogo dotyczy zmiana?

Co do zasady, całość obowiązków przewidzianych RODO, w jego literalnym brzmieniu, obciąży w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość, możliwości organizacyjne, doświadczenie czy zakres przetwarzanych danych. W stosunku do samego art. 13 RODO (spełnienia obowiązków informacyjnych) projektodawca proponuje, aby najmniejsi przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy) mieli możliwość wypełnienia części ciążących na nich obowiązków informacyjnych w określony sposób. Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić informacje, o których mowa w art. 13 rozporządzenia w widocznym miejscu w lokalu swojego przedsiębiorstwa lub na swojej stronie internetowej.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełnia łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ważne! Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Jeśli przedsiębiorca zatrudniałby 10 pracowników i więcej, ale nie spełniałby kryteria obrotu netto, o jakim mowa powyżej, to nie można takiego przedsiębiorcy nazwać mikroprzedsiębiorcą.

Kogo dotyczy zmiana w ustawie o prawach konsumenta?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność off-line i on-line, zobowiązany jest do spełniania powyższych dwóch warunków, zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i na swojej stronie internetowej. Warunkiem uznania ww. obowiązków informacyjnych za spełnione jest to, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, będzie miała faktyczną możliwość zapoznania się z ww. informacjami.

Regulacja dotyczy umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa (w sklepie, w salonie sprzedaży), poza lokalem przedsiębiorstwa np. na ulicy, na wczasach, w naszej pracy, na wycieczce, w domu, jak również umów zawieranych na odległość, czyli przez Internet, za pośrednictwem maila czy telefonu, bez względu, czy dotyczy to sprzedaży towarów lub umowy na świadczenie usług.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

RODO — obowiązki informacyjne

RODO zwraca duża uwagę na zakres obowiązku informacyjnego, czyli o czym tak naprawdę powinniśmy poinformować osobę, której dane dotyczą. Artykuł 13 RODO wskazuje, że powinniśmy poinformować m.in o tym:

 • kto jest administratorem danych osobowych,

 • jeśli został powołany Inspektor Ochrony Danych to należy podać imię i nazwisko oraz kontakt np. e-mail,

 • w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane,

 • kto jest odbiorcą danych,

 • czy dane będą przekazywane do Państwa trzeciego,

 • przez jaki okres dane będa przechowywane,

 • o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO,

 • o profilowaniu, jeśli ma to miejsce.

RODO w praktyce

Przykładem RODO w praktyce jest chociażby sytuacja salonu fryzjerskiego, zbierającego dane osobowe w postaci imion i nazwisk oraz numerów telefonicznych swoich klientów.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł wypełnić ciążące na nim obowiązki informacyjne,, umieszczając w widocznym miejscu swojego lokalu, wywieszkę obejmującą informacje, o których mowa w art. 13 RODO. W normalnych warunkach obrotu prawnego można założyć, że każdy klient salonu, podając fryzjerowi swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu będzie miał świadomość celu i zakresu przetwarzania swoich danych przez mikroprzedsiębiorcę. Jeśli salon fryzjerski posiada również stronę internetową, dzięki której zbiera dane osobowe przy pomocy formularza, obowiązek informacyjny RODO musi również spełnić za pośrednictwem strony internetowej. W zależności od konstrukcji strony może być to w formie klauzuli spełnienia obowiązku informacyjnego lub za pośrednictwem polityki prywatności, która może być podlinkowana pod formularzem do zbierania danych osobowych.

2247.jpg

Jak spełnić obowiązek informacyjny:

Treść zgody i obowiązki informacyjne wg RODO

Czy polityka prywatności to dobre miejsce na spełnianie obowiązków informacyjnych RODO?

Podsumowanie zmiany w przepisach RODO

Zmiana w przpisach RODO pozwoli zoptymalizować poziom dolegliwości i problemów praktycznych, wynikających z obciążeń nakładanych przez RODO na mikroprzedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych. Trzeba przy tym pamiętać, że najmniejsze przedsiębiorstwa w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju unijnej gospodarki. Stanowią one większość przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i w krajach UE. UE uznaje sektor MŚP, do którego należą mikroprzdsiębiorcy, za źródło konkurencyjności europejskiej gospodarki i jej wzrostu gospodarczego. Sektor ten przyczynia się do rozwoju więzi międzynarodowych, poprawy sytuacji konsumentów w UE, powstawania i wdrażania innowacji technologicznych, a tym samym – do poprawy warunków życia, zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności. Mając to na uwadze, ułatwienie w wykonaniu skomplikowanych obowiązków wynikających z RODO, dostosowujące je do skali prowadzonej działalności, jest jak najbardziej uzasadnione.

Należy również wskazać, że możliwość skorzystania przez mikroprzedsiębiorców z zaproponowanych w projektowanym przepisie ułatwień nie wyczerpuje środków, które będą mogli podjąć w celu pozostania w zgodzie z RODO. Specyfika konkretnych branż może wymagać podejmowania przez nich technicznie innych sposobów dotarcia do odbiorcy. Uprawnienie do skorzystania z tego rozwiązania daje jednak gwarancję prawidłowej realizacji obowiązku mikroprzedsiębiorcom, którzy zechcą z niego skorzystać, co wpłynie pozytywnie na pewność prawa. Takie działanie wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia proporcjonalności nakładania obowiązków, które obciążają zarówno duże, profesjonalne podmioty, przetwarzające w ramach swojej działalności znaczną ilość danych osób fizycznych, jak i najmniejszych przedsiębiorców, których zachowanie w obrocie gospodarczym niejednokrotnie przypomina bardziej działanie konsumenta aniżeli profesjonalisty.

Zobacz również:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — zmiany w prawie

 

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: