Nawet pół miliona złotych kary i 2 lata pozbawienia wolności dla instytucji pożyczkowych

Już tylko niecały miesiąc instytucje pożyczkowe mają na dostosowanie się do nowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa, wobec takich podmiotów jak parabanki i lombardy, nakłada obowiązek dostosowania formy prawnej prowadzonej działalności oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego do nowych wymagań prawnych. Kara za niedostosowanie się do nowych przepisów może okazać się bardzo dotkliwa.

Nawet pół miliona złotych kary i 2 lata pozbawienia wolności dla instytucji pożyczkowych
Anna Stępniewska 21 marca 2016

Już tylko niecały miesiąc instytucje pożyczkowe mają na dostosowanie się do nowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa, wobec takich podmiotów jak parabanki i lombardy,  nakłada obowiązek dostosowania formy prawnej prowadzonej działalności oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego do nowych wymagań prawnych. Kara za niedostosowanie się do nowych przepisów może okazać się bardzo dotkliwa.

To ostatnie dni, w których pożyczek bezkarnie mogą udzielać zarówno osoby fizyczne jak i spółki osobowe. Znowelizowane przepisy ustawy wprowadzają, wobec podmiotów chcących prowadzić działalność pożyczkową, obowiązek prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Ponadto, ustawodawca określił minimalną wysokość oraz sposób wniesienia kapitału zakładowego tych podmiotów. – Od 12 kwietnia będzie to kwota 200 tys. zł, wniesiona wyłącznie w postaci wkładu pieniężnego – mówi Magdalena Kot, radca prawny Rzetelnej Grupy. – Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że środki na jego pokrycie nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych – dodaje Magdalena Kot. Ustawa wprowadza również obowiązek niekaralności osób będących we władzach spółki „instytucji pożyczkowej”.

Obowiązki informacyjne kredytodawców

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów konsumenckich na nowych zasadach, rejestrując spółkę w KRS, podmioty te są zobligowane do przedłożenia Sądowi Rejestrowemu stosownego oświadczenia, w którym zadeklarują, że będą świadczyć usługi o takim profilu. – Na próżno jednak szukać w przepisach nowelizujących ustawę odpowiedzi, kto i w jaki sposób będzie weryfikował podmioty już działające – ocenia Magdalena Kot, radca prawny Rzetelnej Grupy. — Jak można domniemywać, ustawodawca zakłada, że funkcje kontrolne w tym zakresie przejmą sądy rejestrowe. Pojawia się jednak od razu pytanie, czy to aby na pewno dobre rozwiązanie dla ciągle jeszcze wolno działającego Krajowego Rejestru Sądowego? Być może najprostszym rozwiązaniem byłoby stworzenie oficjalnej listy instytucji pożyczkowych, na której mogłyby znaleźć się wyłącznie podmioty spełniające określone kryteria – mówi ekspert Rzetelnej Grupy.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Wymiana informacji w zakresie tajemnicy bankowej

Instytucje pożyczkowe, po uzyskaniu zgody konsumenta, zostały dodatkowo zobowiązane do wymiany i przekazywania bankom aktualnych informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. Zgoda konsumenta w tym zakresie może być wyrażona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, z jednoczesnym wymogiem jej utrwalenia na informatycznym nośniku danych.

Katalog przestępstw oraz sankcje karne

Gwarantem przestrzegania przez instytucje pożyczkowe wskazanych wymagań ma być, dodany do treści ustawy o kredycie konsumenckim, nowy katalog przestępstw w postaci niedozwolonego prowadzenia działalności gospodarczej związanej z udzieleniem kredytów konsumenckich w innej niż wymagana forma prawna, niezłożenie wymaganych oświadczeń w tym zakresie, nieosiąganie koniecznej wysokości kapitału zakładowego, naruszenie zasad w zakresie niekaralności organów, a także naruszenie warunków wymiany informacji w zakresie tajemnicy bankowej oraz nieprzekazywanie instytucjom bankowym danych dotyczących historii kredytowej konsumenta.

Na realizację nowo nałożonych obowiązków w zakresie formy organizacyjno-prawnej oraz wysokości kapitału zakładowego instytucje pożyczkowe mają czas do 11 kwietnia 2016 roku. - Niestety, te przedsiębiorstwa, które jeszcze nie podjęły żadnych kroków, najprawdopodobniej już nie zdążą przed upływem terminu dostosować się do nowych zapisów ustawy. Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową to procedura wymagająca czasu – mówi Magdalena Kot, radca prawny.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Za niedopełnienie obowiązków związanych z zachowaniem odpowiedniej formy prawnej oraz wysokością kapitału zakładowego, ustawodawca przewidział karę grzywny do 500 tys. zł oraz karę pozbawienia wolności do lat 2.

Za niezachowanie w tajemnicy informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej konsumenta, stanowiących tajemnicę bankową, ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, grozi kara grzywny do jednego miliona złotych oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.

Za nieprzekazanie właściwym instytucjom (tj. instytucjom powołanym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową bankom, instytucjom kredytowym i pożyczkowym) aktualnych informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Wskazane sankcje będą mogły być egzekwowane już od 12 kwietnia 2016 roku.

Zmiany na rynku instytucji pożyczkowych

Z całą pewnością nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim doprowadzi do znaczącej zmiany na rynku przedsiębiorców udzielających pożyczek. – Nie każda obecnie jeszcze działająca instytucja pożyczkowa będzie w stanie zapewnić pokrycie kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi i wkładami o określonych cechach. Taki wymóg będą mogły spełnić raczej duże podmioty, w tym zagraniczne instytucje pożyczkowe – ocenia Magdalena Kot z Rzetelnej Grupy. – Wiele firm działających na lokalnym rynku, na niewielką skalę, od 12 kwietnia 2016 roku może przestać zajmować się działalnością pożyczkową. Dla niektórych może to być nawet całkowity koniec działalności – podsumowuje ekspert. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: