BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?

Dzięki temu artykułowi dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy przy prowadzeniu ewidencji odpadów. Za co najczęściej dostają od WIOŚ-ów kary. Sprawdziliśmy również, jak w dwóch województwach firmy radzą sobie z prawem i BDO. Gdzie najczęściej popełniają błędy oraz czy ich odwołania w sądach administracyjnych po nałożonych karach są skuteczne.

BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?
Monika Świetlińska 12 stycznia 2022

Prowadzenie ewidencji odpadów. Najczęściej popełniane błędy

Jak pokazuje praktyka, przedsiębiorcy najczęściej:

 • nie prowadzą karty ewidencji odpadów (uproszczona ewidencja odpadów),
 • ewidencjonują tylko wybrane odpady,
 • nie posiadają numeracji karty ewidencji odpadów,
 • podają masę w dokumentach ewidencyjnych w kg,
 • nieprawidłowo ewidencjonują odpady wytworzone poza instalacją,
 • na karcie ewidencji odpadów brakuje numeru BDO
 • dla kilku miejsc prowadzenia działalności prowadzą jedną wspólną ewidencję odpadów.

Za co najczęściej karane są firmy?

Reguluje to Ustawa o odpadach, DZIAŁ X. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne Rozdział 2. Administracyjne kary pieniężne.

Administracyjna kara pieniężna wymierzana jest m.in. za:

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych,
 • mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami,
 • transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24 ustawy o odpadach,
 • magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-6 ustawy o odpadach,
 • nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach,
 • przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej niezgodnie z przepisem art. 29a ust. 2 ustawy o odpadach,
 • zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o odpadach,
 • zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru,
 • prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością,
 • nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
 • dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi.

Kary BDO w praktyce. WIOŚ informuje

Bezpośrednim organem kontrolującym przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska jest dla przedsiębiorstwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który działa na terenie danego województwa. Pisaliśmy na ten temat TUTAJ. Główny Inspektorat nie prowadzi statystyk zbiorczych w tym temacie. Informacje posiadają WIOŚ-e z konkretnych województw.

W Wielkopolsce 2020 roku i pierwszym kwartale 2021 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził 1698 kontroli dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Stwierdził 223 naruszenia, w tym: 

  • brak wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania, zbierania i transportowania odpadów
  • złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym
   • brak wniosku aktualizacyjnego do rejestru BDO.

    BDO w województwie wielkopolskim

    Wielkopolski inspektorat wydał w tym czasie 1125 decyzji administracyjnych o ukaranie, w tym 33 — za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i 90 — za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia. 

    WIOŚ w Poznaniu skierował 97 wniosków o ukaranie do sądów administracyjnych z art. 179 Ustawy o odpadach: “Kto wbrew przepisom (...) nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.” 

    Polityka prywatności to ważny dokument

    zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

    Zapadło 86 wyroków orzekających karę grzywny na łączną kwotę 52 610 zł, sąd udzielił również jednej nagany. Spośród 86 wyroków 14 zostało wydanych z kilku artykułów łącznie, np. z ustawy o odpadach i ustawy Prawo wodne, na kwotę w łącznej wysokości 18 tys. zł. 

    BDO w województwie mazowieckim

    Na Mazowszu w 2020 roku i pierwszym kwartale 2021 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nałożył ostatecznie 10 kar administracyjnych za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO. Najwyższa kwota kary we wskazanym okresie wynosiła 6000 zł, a średnia — 5100 zł. 

    Skontrolowane transporty odpadów zamknęły się na liczbie 177, z czego wykryto 3 z błędnymi PO lub brakiem KPO. Ukarano jedną firmę wprowadzającą opakowania i eksportującą produkty w opakowaniach i dokonującej wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach. Nie ukarano żadnej firmy wprowadzającej na rynek produkty w opakowaniach oraz firmy wprowadzającej na rynek baterie i akumulatory.

    W województwie mazowieckim w tym czasie nałożono 184 kary grzywny. Dotyczyły one w głównej mierze gospodarowania odpadami, tzn. zbieranie, przetwarzanie, transport, i wymierzane były firmom o różnych profilach działalności, z czego najwięcej kar nałożono na firmy, które gospodarują odpady. 

    72 firmy odwołały się od decyzji o wymierzeniu kary i w 20 przypadkach odwołania zakończyły się odstąpieniem od wymierzenia kary.

    Warto wspomnieć że WIOŚ w Warszawie ukarał 61 firm prowadzącym działalność handlową (sklepom i e-sklepom), co stanowi 33% ukaranych przedsiębiorstw.

    Czy ten artykuł był przydatny?

    Udostępnij: