nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog

Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego

Artykuł Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego
Autor: Anna Stępniewska
Data: poniedziałek, 20 czerwca 2016

Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego określa nowe wymagania dla tego rodzaju sprzętu, procedur oceny zgodności oraz zakresu dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie weszło w życie 9 czerwca br.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, na rynek może być wprowadzany tylko sprzęt elektryczny skonstruowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, tzn. zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia, prawidłowo zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Niezbędne jest informowanie klientów/użytkowników o podstawowych zasadach bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Informacje te powinny znaleźć się bezpośrednio na sprzęcie  elektrycznym lub, jeśli jest to niemożliwe, dołączone w osobnym dokumencie.

Ochrona przed zagrożeniami

W procesie projektowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez tego rodzaju sprzęt, należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:

  • ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością,
  • niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo,
  • ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzęt,
  • odpowiednią, do dających się przewidzieć warunków, izolację.

 Oznakowanie CE

W widocznym miejscu na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej umieszcza się oznakowanie CE. Oznakowanie CE musi być czytelne i trwałe. W przypadku braku możliwości umieszczenia oznakowania w tych miejscach, dopuszcza się umieszczenie znaku CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do sprzętu dokumentach.

Procedury oceny zgodności oraz zakres dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia, elementy deklaracji zgodności – w załączniku nr 2.

Sprzęt elektryczny wprowadzony do obrotu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów może być nadal sprzedawany na rynku.

Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu