Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego

Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego określa nowe wymagania dla tego rodzaju sprzętu, procedur oceny zgodności oraz zakresu dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie weszło w życie 9 czerwca br.

Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego
Anna Stępniewska 20 czerwca 2016

Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego określa nowe wymagania dla tego rodzaju sprzętu, procedur oceny zgodności oraz zakresu dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie weszło w życie 9 czerwca br.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, na rynek może być wprowadzany tylko sprzęt elektryczny skonstruowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, tzn. zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia, prawidłowo zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Niezbędne jest informowanie klientów/użytkowników o podstawowych zasadach bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Informacje te powinny znaleźć się bezpośrednio na sprzęcie  elektrycznym lub, jeśli jest to niemożliwe, dołączone w osobnym dokumencie.

Ochrona przed zagrożeniami

W procesie projektowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez tego rodzaju sprzęt, należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:

  • ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością,
  • niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo,
  • ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzęt,
  • odpowiednią, do dających się przewidzieć warunków, izolację.

 Oznakowanie CE

W widocznym miejscu na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej umieszcza się oznakowanie CE. Oznakowanie CE musi być czytelne i trwałe. W przypadku braku możliwości umieszczenia oznakowania w tych miejscach, dopuszcza się umieszczenie znaku CE na jego opakowaniu oraz na dołączonych do sprzętu dokumentach.

Procedury oceny zgodności oraz zakres dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia, elementy deklaracji zgodności – w załączniku nr 2.

Sprzęt elektryczny wprowadzony do obrotu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów może być nadal sprzedawany na rynku.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: