Niebezpieczne reklamy suplementów diety - na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy?

Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych, czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości. Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o reklamowaniu suplementów diety?

Niebezpieczne reklamy suplementów diety - na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy?
Anna Stępniewska 27 października 2015

Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych, czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości. Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o reklamowaniu suplementów diety?

Z roku na rok obserwuje się wzrost sprzedaży suplementów diety.  Szacuje się, do 2018 roku, dynamika wzrostu sprzedaży tych produktów będzie większa o ok. 10 proc. Duży wpływ na to mają wszechobecne reklamy takich środków. W związku z tym, że zasady reklamy suplementów diety są znacznie mniej restrykcyjne w porównaniu ze szczegółowo uregulowanymi zasadami reklamy leków,  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną inicjatywę edukacyjną konsumentów i przedsiębiorców, dotyczącą sprzedaży i reklamy suplementów diety.

Wspólna inicjatywa UOKiK i PIS

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom tych środków spożywczych na reklamy, w których prezentują swoje produkty. Wstępny monitoring takich przekazów wykazał, że nie zawsze konsument jest rzetelnie i wyczerpująco informowany o właściwościach produktu.  Ważne jest również to, że odbiorca takich reklam nie dysponuje wystarczającym poziomem wiedzy na temat suplementów i różnic między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty a suplementami będącymi w rzeczywistości środkami spożywczymi.

W ramach tej akcji, pierwsze działania zostały skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców. Działania te polegały na wystosowaniu listy przez UOKIK i PIS do ok. 315 przedsiębiorców i dystrybutorów suplementów diety. W liście tym przedsiębiorcy zostali poproszeni o dokonanie weryfikacji sposobów i treści prezentacji oraz reklamy suplementów diety, w szczególności poprzez dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur w zakresie analizy ryzyka związanego z emisją reklamy, tak aby nie dopuścić do naruszeń przepisów prawa i dobrych obyczajów. Cała treść listu UOKiK dostępna jest na stronie: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11976.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Czym naprawdę jest suplement diety?

Definicja suplementu diety znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Suplement diety wg ustawy to: środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy, lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie  z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Rynek suplementów diety jest bardzo różnorodny ze względu na to, że brak jest wskazania szczegółowych regulacji dotyczących składników suplementów diety innych niż witaminy i minerały. Dlatego tak ważne jest, aby reklamy takich produktów zawierały rzetelne i prawdziwe informacje odnoszące się do ewentualnych przeciwwskazań do stosowania, możliwych interakcji z lekami lub innymi składnikami żywności czy ewentualnej konieczności konsultacji z lekarzem lub dietetykiem przed zastosowaniem produktu.

Sprzedaż suplementów diety przez internet

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają suplementy diety za pośrednictwem internetu również powinni pamiętać o prawidłowym poinformowaniu konsumentów o wszystkich właściwościach oferowanych produktów. Obowiązek informacyjny dotyczący głównych cech produktu należy spełnić w szczegółowym opisie produktu, który powinien zostać zamieszczony bezpośrednio w karcie produktu na stronie internetowej. Należy zwrócić uwagę, w ślad za Wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 roku (sygn. VII SA/Wa 978/13) na odpowiednie przedstawienie nazwy prezentowanego suplementu diety na stronie internetowej. Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności,  który wskazuje, iż suplementy diety są wprowadzane do obrotu, prezentowane i reklamowane pod nazwą "suplement diety", która nie może być zastąpiona nazwą handlową (wymyśloną np. Lepsze trawienie) tego środka spożywczego. Jeżeli suplement diety jest oznakowany dodatkowo nazwą handlową (wymyśloną np. Lepsze trawienie), określenie "suplement diety" powinno być zamieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazw.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Przedsiębiorco, pamiętaj! 

Na stronie www, w karcie produktu — na początku opisu produktów należy umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej określenie "suplement diety" np. Lepsze trawienie, suplement diety.

Najważniejsze kwestie dotyczące zasad reklamy suplementów, na które warto zwrócić uwagę zawarte są w art. 46 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku  o bezpieczeństwie żywności. Artykuł ten wskazuje bezpośrednio na oznakowanie suplementu diety, które nie może:

1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności:

a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji,

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada c) przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości,

2) przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości (wyjątek stanowią dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz przepisy ustawy odnośnie naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych).

Reklama suplementu diety a nieuczciwa praktyka rynkowa

Za nieuczciwą praktykę rynkową może zostać uznana reklama suplementu diety, która narusza dobre obyczaje lub istotne zniekształcenie zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta. Nieuczciwą praktyką rynkową będzie również wprowadzenie konsumenta w błąd dotyczące np. istnienia produktu, jego cech, właściwości, dostępności, obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania umowy lub praw przysługujących konsumentom, a także agresywne praktyki rynkowe polegające na stosowaniu przez przedsiębiorcę niedopuszczalnych nacisków na konsumenta.

Jeżeli Twój interes jako konsumenta został naruszony w wyniku stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwych praktyk rynkowych, masz prawo żądać od przedsiębiorcy:

  • zaniechania stosowania takiej praktyki
  • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie
  • naprawienia wyrządzanej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu
  • zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Warto pamiętać, że w przypadku nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających w błąd to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowiedzenia, że zarzucana praktyka nie wywołuje takiego skutku ani nawet nie może go wywołać. Ma to istotny wpływ i znacznie ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: