Nowelizacja prawa własności przemysłowej – co się zmieniło?

12 czerwca 2015 roku Sejm przyjął nowelizację przepisów prawa własności przemysłowej. Dzięki niej wprowadzone zostały procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Doprecyzowano także przepisy dot. ochrony  prawnej wynalazków biotechnologicznych i ochrony znaków towarowych. Tym samym polskie prawo zostało dostosowane do wiążących umów międzynarodowych.

Nowelizacja prawa własności przemysłowej – co się zmieniło?
Anna Stępniewska 21 lipca 2015

12 czerwca 2015 roku Sejm przyjął nowelizację przepisów prawa własności przemysłowej. Dzięki niej wprowadzone zostały procedury uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Doprecyzowano także przepisy dot. ochrony  prawnej wynalazków biotechnologicznych i ochrony znaków towarowych. Tym samym polskie prawo zostało dostosowane do wiążących umów międzynarodowych.

Oto najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja:

 1. Tzw. ulga w nowości, w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych. Oznacza ona, że zgłaszający będzie mógł uzyskać patent, mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie, o ile ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.
 2. Wprowadzenie listów zgody umożliwiające uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe podobne. Warunkiem uzyskania takich praw będzie zawarcie przez zgłaszającego i uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego umowy o koegzystencji lub wyrażenie (przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego) zgody na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy, podobny znak towarowy. Umowa ta ma eliminować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
 3. Nałożenie na zgłaszających wynalazki biotechnologiczne obowiązku ujawnienia w opisie i zastrzeżeniach patentowych przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu.
 4. Zniesienie obowiązku certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku korespondencji elektronicznej. Za równoważne z podpisem odręcznym będą teraz uznawane także podpis składany za pomocą dowodu osobistego, e-PUAP czy podpisy spełniające wymagania określone w przepisach międzynarodowych lub unijnych.
 5. Wprowadzenie przepisów upraszczających postępowanie przed Urzędem Patentowym. Zmiany spowodują m.in. zmniejszenie korespondencji między Urzędem Patentowym a zgłaszającym a także doprowadzenie do mniejszej liczby postępowań odwoławczych oraz skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń patentu z 3 do 2,5 roku.
 6. Doprecyzowanie zasad wypłaty wynagrodzenia twórcom wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego.
 7. Uszczegółowienie definicji pojęcia „wynalazek tajny” w sposób pozwalający na wyeliminowanie wątpliwości dotyczących postępowania z wynalazkami, które mogłyby stanowić informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 8. Urząd Patentowy uzyska możliwość nałożenia na osobę zgłaszającą znaki towarowe, które zawierają identyczne lub podobne oznaczenia odnoszące się do dóbr osobistych,  obowiązku wprowadzenia zmian pozwalających na łatwe odróżnienie znaków w obrocie.
 9. Wskazanie, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie nazw, adresów lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo.
 10. Ujednolicenie zasad postępowania w sprawie ubiegania się o zwolnienie z opłaty oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych lub obniżenie wysokości opłaty z 30% na 20% opłaty należnej.
 11. Uregulowanie kwestii kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów w toku postępowania zgłoszeniowego, które mogą świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, o ile z wnioskiem o nie wystąpi zgłaszający lub jeśli są one niezbędne w toku postępowania przed sądem administracyjnym.

Obecnie w Polsce procedura uzyskania patentu jest trudna i skomplikowana. Nowelizacja prawa własności przemysłowej ma zmienić ten stan rzeczy a także ułatwić proces pozyskiwania ochrony dla wynalazków i wzorów przemysłowych. Nowa ustawa ma również na celu usunięcie luk prawnych i dostrzeżonych w praktyce trudności interpretacyjnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: