Odpowiedzialność za realizację dostaw, klauzule niedozwolone

Pamiętajmy, że sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za działania swojego podwykonawcy, jakim jest dostawca (poczta, firma kurierska). Uchylanie się od tej odpowiedzialności jest niedozwolone. Poniżej zaprezentowane przykładowe klauzule ograniczają prawo konsumenta, poprzez wyłączenie uprawnienia do otrzymania odszkodowania z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

Anna Stępniewska 30 stycznia 2013

Przykładowe klauzule niedozwolone

  1. "Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych"
  2. "Sklep xxx nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"
  3. "Chwilą wydania towaru jest (…) w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi (art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego)"

Podstawa prawna

Kodeks Cywilny.

Wyjaśnienie

Pamiętajmy, że sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za działania swojego podwykonawcy, jakim jest dostawca (poczta, firma kurierska). Uchylanie się od tej odpowiedzialności jest niedozwolone. Poniżej zaprezentowane przykładowe klauzule ograniczają prawo konsumenta, poprzez wyłączenie uprawnienia do otrzymania odszkodowania z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

Zgodnie z tym postanowieniami Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, czyli za nienależyte wykonanie swojego zobowiązania. Nawet jeżeli Sprzedawca znacznie spóźni się z dostawą towaru, to konsument i tak będzie musiał za niego uiścić należność w pełnej wysokości. Jest to niezgodne z art. 385³ pkt 22 k.c., zgodnie z którym niedozwolone są postanowienia, które nakładają na konsumenta obowiązek wykonania przez niego zobowiązania, mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę.

Konsument powinien mieć zatem prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamówiony przez niego produkt nie zostanie mu dostarczony w umówionym terminie lub do wykonania świadczenia zastępczego określonego w art. 480 k.c. Dodatkowo zgodnie z art. 385³ pkt 2 k.c. niedozwolonym postanowieniem umownym jest zapis, który wyłącza lub istotnie ogranicza odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W omawianym przypadku takie wyłączenie odpowiedzialności również występuje. Sprzedawca, jako profesjonalny podmiot, ma obowiązek wykonania umowy z należytą starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju, co wynika z art. 355 § 2 k.c. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedawca powinien ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach art. 471 i nast. k.c.

Postanowienia ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niedostarczenie towaru w terminie jest ocenione w sposób jednoznaczny przez orzecznictwo SOKIK jako klauzule abuzywne.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: