Odstąpienie od umowy, klauzule niedozwolone

Zgodnie z przepisem art. 7 ust 1, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Anna Stępniewska 30 stycznia 2013

Przykładowe klauzule niedozwolone

  1. "Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy i odesłania nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji przesyłki na koszt sklepu xxx, przysługuje prawo potrącenia kosztów poniesionych przez sklep od wartości zwracanego produktu przy wyliczeniu ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi"
  2. "Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu"
  3. "W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia."
  4. „Koszty przesyłki nie są zwracane. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki"

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U.2000 r., nr 22 poz.271.

Wyjaśnienie

Zgodnie z przepisem art. 7 ust 1, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższego prawa Przedsiębiorca nie może w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć.

Należy pamiętać o treści art. 7 ust 3 wspomnianej wyżej ustawy który stanowi, iż w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Oznacza to, że Przedsiębiorca nie może stosować zapisów, które ograniczają zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Koszty, które konsument ponosi w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, to bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W praktyce oznacza to, że należy zwrócić konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta.

Przenosząc to na konkretny przykład, jeśli Konsument kupuje w sklepie internetowym np. czajnik i dokonuję wpłaty łącznie z kosztami kuriera czy też Poczty Polskiej (np. 150 zł (cena czajnika) + 20 zł (kurier) = 170 zł), a następnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od odebrania towaru Konsument wykonuje prawo do odstąpienia od umowy, to Przedsiębiorca jest zobowiązany nie tylko zwrócić mu cenę czajnika jako samego urządzenia (150 zł), ale również opłatę za kuriera (20 zł), czyli łącznie 170 zł. Ponadto, możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Konsumenta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Konsument miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym.

Należy jednak pamiętać że istnieją ustawowe wyjątki, gdy konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczy to w szczególności:

  1. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta (np. umowy na dostawę artykułów spożywczych ze sklepu do domu);
  2. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni,
  3. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. dostarczania prasy.

Pomimo wielu klauzul zamieszczonych w rejestrze klauzul niedozwolonych nadal pojawiają się zapisy które mimo wszystko maja wpływ na prawo do odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy tj., uzależniają odstąpienie od umowy za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej, lub np. uzależniają przyjęcie zwracanego towaru jedynie w sytuacjach, jeżeli nie był on rozpakowany lub miał być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: