Ograniczenie odpowiedzialności, klauzule niedozwolone

Sprzedawca nie może z góry stosować zapisu zwalniającego go z odpowiedzialności za jego działania, ograniczać odpowiedzialność do danej kwoty, czy wartości danego towaru. Konsument ma prawo dochodzenia odszkodowania, a jego wysokość jest w każdym przypadku inna w zależności od zaistniałej sytuacji i wysokości poniesionej szkody przez Konsumenta.

Anna Stępniewska 30 stycznia 2013

Przykładowe klauzule niedozwolone

  1. "W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)"
  2. "Odpowiedzialność sklepu internetowego w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
  3. "Odpowiedzialność Organizatora/Zleceniodawcy wobec danego uczestnika nie przekroczy wartości nagrody przypadającej na tego Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu"

Podstawa prawna

Kodeks Cywilny, art. 385³, art. 471

Wyjaśnienie

Powyższe klauzule należy rozumieć jako niedozwolone postanowienia, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Powyższe zapisy wpływają na możliwość dochodzenia odszkodowania w przypadku poniesionej szkody, tymczasem zgodnie z postanowieniem art. 471 kodeksu cywilnego sprzedawca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. Należy przez to rozumieć, że Sprzedawca nie może z góry stosować zapisu zwalniającego go z odpowiedzialności za jego działania, ograniczać odpowiedzialność do danej kwoty, czy wartości danego towaru. Konsument ma prawo dochodzenia odszkodowania, a jego wysokość jest w każdym przypadku inna w zależności od zaistniałej sytuacji i wysokości poniesionej szkody przez Konsumenta.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: