Właściwość sądowa, klauzule niedozwolone

W relacjach Konsument – Przedsiębiorca ma zastosowanie właściwość miejscowa ogólna i przemienna. Zazwyczaj powództwo wytacza się przed Sąd pierwszej instancji miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jednakże w przypadku konfliktu Konsumenta z Przedsiębiorcą można zastosować właściwość miejscową przemienną, która daje Konsumentowi możliwość wyboru. Ten wybór dotyczy sądu właściwości ogólnej lub innego bardziej dogodniejszego dla Konsumenta.

Anna Stępniewska 30 stycznia 2013

Klauzule niedozwolone — właściwość sądowa

Przykładowe klauzule niedozwolone

  1. "Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
  2. "Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy xxx”
  3. "Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w xxx.

Podstawa prawna

Regulacje dotyczące właściwości miejscowej sądu, do których powinien stosować się przedsiębiorca w regulaminie sklepu internetowego czy też serwisu wynikają z ustawy z dnia 17 listopada 1964 kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964.43.296.

Wyjaśnienie

W relacjach Konsument – Przedsiębiorca ma zastosowanie właściwość miejscowa ogólna i przemienna. Zazwyczaj powództwo wytacza się przed Sąd pierwszej instancji miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Jednakże w przypadku konfliktu Konsumenta z Przedsiębiorcą można zastosować właściwość miejscową przemienną, która daje Konsumentowi możliwość wyboru. Ten wybór dotyczy sądu właściwości ogólnej lub innego bardziej dogodniejszego dla Konsumenta.

Oznacza to, że sprawy o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przez sąd miejsca jej wykonania.

Dlatego, jeśli w regulaminie Przedsiębiorca bezpośrednio wskaże, że spory między nim a Konsumentem będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwości miejscowej dla Przedsiębiorcy będzie to niezgodne z prawem, tym samym będzie to ograniczać prawa Konsumenta i naruszać jego interesy.

Przekładając to na konkretny przykład jeżeli Przedsiębiorca prowadzi działalność w Lublinie, a Konsument jest z Zakopanego, Przedsiębiorca nie może z góry narzucić w regulaminie, który jest formą umowy, iż sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd w Lublinie. Właściwym będzie zarówno sąd w Lublinie jak i Zakopanem, ale decyzję tą podejmuje Konsument.

Oczywiście nie dotyczy to relacji B2B, gdzie w umowie, czy też regulaminie możemy wskazać miejsce rozstrzygania sporów.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: