Zgubiłeś lub skradziono Ci rzeczy podczas wymarzonego urlopu? Sprawdź kto ponosi za to odpowiedzialność

Słońce, woda, morskie powietrze, luksusowy hotel. Idealny scenariusz letniego lenistwa. Niestety, czasem błogi wypoczynek zostaje przerwany przez nieoczekiwane wydarzenie jakim jest zgubienie lub kradzież rzeczy np. z hotelowego pokoju. Co zrobić w takiej sytuacji i kto ponosi za to odpowiedzialność? Jak chronić nie tylko swoje rzeczy ale i prawa.

Zgubiłeś lub skradziono Ci rzeczy podczas wymarzonego urlopu? Sprawdź kto ponosi za to odpowiedzi
Anna Stępniewska 9 lipca 2015

Słońce, woda, morskie powietrze, luksusowy hotel. Idealny scenariusz letniego lenistwa. Niestety, czasem błogi wypoczynek zostaje przerwany przez nieoczekiwane wydarzenie jakim jest zgubienie lub kradzież rzeczy np. z hotelowego pokoju. Co zrobić w takiej sytuacji i kto ponosi za to odpowiedzialność? Jak chronić nie tylko swoje rzeczy ale i prawa?

Jeżeli wybrałeś się na wakacje z biurem podróży i w tym czasie zaistniały wyżej wymienione, nieprzyjemne okoliczności, musisz wiedzieć, że za takie zdarzenie ponosi odpowiedzialność organizator imprezy turystycznej. Organizatorem imprezy turystycznej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, jest przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną czyli wybrane przez ciebie biuro podróży. W związku z tym, biuro podróży odpowiada za szkody wyrządzone klientowi m.in. gdy powstały one w wyniku nienależytego wykonania umowy. Musimy o tym bezwzględnie pamiętać, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, gdyż zdarza się, że biura podróży często unikają takiej odpowiedzialności.

Kiedy organizator wyjazdu turystycznego nie odpowiada za nasze mienie?

Od tej zasady są również wyjątki uregulowane w art. 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Organizator imprezy turystycznej nie będzie odpowiedzialny, jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania zostało spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta albo tzw. siłą wyższą (czyli działaniem zewnętrznym niemożliwym do przewidzenia). Należy zwrócić uwagę, że wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych powyżej nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. Obowiązujące przepisy jasno określają zasady odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej, jednak bardzo często biura podróży chcąc jej uniknąć wprowadzają w swoich umowach zapisy całkowicie lub pośrednio wyłączające swoją odpowiedzialność.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Studencki Klub Turystyczny skontrolowany przez UOKiK

Takie działania stały się nagminnie stosowne przez organizatorów turystycznych, dlatego też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się wybranym biurom podróży i skontrolować treść zawieranych przez nich umów. Taka kontrola została przeprowadzona m.in. w Studenckim Klubie Turystycznym, w związku z tym, że treść zawieranych umów wzbudziła liczne wątpliwości Urzędu. UOKiK w listopadzie 2014 roku wszcząć postepowanie w tej sprawie. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 27 maja 2015 roku wydał decyzję nr RKT – 03/2015 dotyczącą stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Studencki Klub Turystyczny z Warszawy. Organizatorowi imprezy zarzucono naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w drodze podejmowania bezprawnych działań godzących w zbiorowe interesy konsumentów. Zakwestionowaną przez Urząd praktyką było stosowanie w umowach postanowienia: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione podczas wyjazdu. Jest to postanowienie niezgodne z obowiązującym prawem, gdyż jak pisaliśmy wcześniej za szkody poniesione z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy biuro podróży ponosi odpowiedzialność, a klientowi należy się stosowne odszkodowanie.

Przeprowadzone przez Urząd postępowanie wykazało również, że we wzorcach umownych Studenckiego Klubu Turystycznego brakowało informacji o tym, że w razie wadliwego wykonania umowy (np. problemów z zakwaterowaniem), konsument ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatora wycieczki. Tymczasem zgodnie z prawem każda umowa o świadczenie usług turystycznych powinna informować klienta o tym, że powinien on zgłaszać ewentualne problemy w trakcie imprezy turystycznej (np. rezydentowi biura podróży albo kierownictwu hotelu). W takiej sytuacji, warto zwrócić uwagę na art. 16a ustawy o usługach turystycznych, który przewiduje, że organizator imprezy turystycznej powinien na bieżąco reagować, gdy nie może wykonać usług przewidzianych w umowie. Jeśli stanowią one istotną część umowy, to bez obciążania klientów dodatkowymi kosztami biuro podróży powinno wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Od spełnienia tego obowiązku uchylał się kontrolowany przez UOKiK Studencki Klub Turystyczny.

Pamiętajmy, że organizatorowi wycieczki nie wolno całkowicie wyłączyć swojej odpowiedzialności za rzeczy klienta zagubione lub skradzione podczas imprezy. Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów zobowiązał kontrolowany podmiot do usunięcia nieprawidłowości ze stosowanych wzorców umownych oraz do dostarczenia klientom, którzy mają niewykonane umowy aneksów eliminujących naruszenia prawa. Studencki Klub Turystyczny w Warszawie zdecydował się na zmianę praktyk zakwestionowanych przez Urząd. Jeżeli spotkała Cię opisaną przez nas sytuacja pamiętaj, że możesz domagać się od organizatora imprezy stosowanego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Podsumowując, zwracamy uwagę, że przepisem na udane wakacje oprócz pięknej pogody i piaszczystej plaży, powinna być świadomość i znajomość swoich praw.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: