Zmiana regulaminu, klauzule niedozwolone

Jedną z bardzo częstych klauzul niedozwolonych jaką można spotkać w zapisach regulaminów sklepów internetowych czy też serwisów to ta, dotycząca zmiany regulaminu. Zamiana regulaminu jest jak najbardziej dopuszczalna, a czasami wręcz konieczna, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie zawsze Przedsiębiorcy zapisują w odpowiedni sposób tryb dokonywanych zmian.

Anna Stępniewska 30 sierpnia 2013

Klauzule niedozwolone — zmiana regulaminu

Przykładowe klauzule niedozwolone

  1. "Firma xxx zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie"
  2. "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego xxx w każdym czasie"
  3. "xxx zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej”.
  4. "Firma xxx zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Nabywca jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień"

Wyjaśnienie

Jedną z bardzo częstych klauzul niedozwolonych jaką można spotkać w zapisach regulaminów sklepów internetowych czy też serwisów to ta, dotycząca zmiany regulaminu. Zamiana regulaminu jest jak najbardziej dopuszczalna, a czasami wręcz konieczna, np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie zawsze Przedsiębiorcy zapisują w odpowiedni sposób tryb dokonywanych zmian. Często jest to po prostu proste zdanie np. sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, lub Usługodawca ma możliwość dokonania zmiany regulaminu w każdym czasie bez poinformowania Klienta, czy też postanowienia zmienionego regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej sklepu. Otóż takie zapisy są niezgodne z prawem.

Za niedozwolone uważa się takie postanowienia umowne, które w szczególności przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy oraz uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.

Regulaminy sklepów internetowych czy serwisów to tak naprawdę umowa z konsumentem dotycząca ogólnych zasad funkcjonowania sklepu czy serwisu jak również obustronnych praw i obowiązków stron. Jednakże jest to umowa, która nie jest negocjowana z Konsumentem, jest odgórnie narzucana Konsumentowi który albo akceptuje warunki albo nie. Dlatego tak ważnym jest aby postanowienia regulaminów odpowiadały przede wszystkim prawu, nie naruszały praw Konsumenta nie były sprzeczne z jego interesami, a będą jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami.

Jak zmienić regulamin zgodnie z prawem?

Żeby dokonać zmiany regulaminu nie naruszając prawa można użyć zapisu, że regulamin może ulec zmianie, jak również że o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

W przypadku zapisu powyższego należałoby jeszcze dodać, iż poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: