5G Toolbox. Co znajduje się w europejskich wytycznych na temat rozwoju sieci 5G?

Komisja Europejska proponuje wspólne podejście państw członkowskich do gorącego tematu 5G i publikuje dokument 5G Toolbox. Do 30 kwietnia państwa UE miały czas na podjęcie działań w celu wdrożenia zaleceń podanych w 5G Toolbox.  Do 30 czerwca mają czas na sprawozdania z realizacji zastosowanych działań.

5G Toolbox. Co znajduje się w europejskich wytycznych na temat rozwoju sieci 5G?
Dorota Kraskowska 5 maja 2020

Temat bezpieczeństwa sieci komórkowej piątej generacji wzbudza wiele emocji, internet jest pełen skrajnie różnych opinii i wzajemnie wykluczających się badań naukowych na temat wpływu 5G na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. I tak na przykład według badań rządowego ośrodka badawczego ARPANSA — Australijskiej Agencji Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego, wykorzystywane przez sieć częstotliwości nie wpływają na pogorszenie zdrowia człowieka na poziomie biologicznym, a wszelkie dolegliwości rzekomo wywołane promieniowaniem elektromagnetycznym należy zaliczyć do chorób psychosomatycznych. Na polskich stronach rządowych również znajdziemy wykaz badań naukowych potwierdzających brak wpływu promieniowania na zdrowie ludzkie. Ale nie brak również krytycznych głosów naukowców, np. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii (NCSC) przestrzega przed długofalowymi negatywnymi dla zdrowia skutkami wykorzystywania komponentów określonych dostawców, np. chińskich czy koreańskich.

Unia Europejska proponuje wspólne podejście do tematu 5G

Celem 5G Toolbox jest wzmocnienie poziomu europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Komisja Europejska na początku 2020 roku opracowała zestaw środków i narzędzi, które w znacznym stopniu ograniczą zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa w związku z rozwojem sieci 5G, pod warunkiem że zostaną wprowadzane w skoordynowany sposób we wszystkich krajach członkowskich. Do takich działań należy między innymi nałożenie przez poszczególne kraje UE na operatorów telefonii komórkowych spójnych obowiązków czy różnego rodzaju rozwiązań technicznych. W ramach wspólnych działań nad wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa kraje członkowskie zobowiązały się do przeprowadzania oceny profili ryzyka dostawców i zapewnienia ich dywersyfikacji czy stosowania ograniczeń dla dostawców stwarzających wysokie ryzyko w zakresie zasobów uznanych za krytyczne i wrażliwe.

Co istotne, dokument 5G Toolbox nie wykluczył z nazwy żadnego z dostawców, co z pewnością z zadowoleniem przyjęły azjatyckie koncerny telekomunikacyjne. 

5G Toolbox jest efektem prac Komisji Europejskiej, wszystkich państw członkowskich UE  oraz Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Po stronie polskiej odpowiedzialnymi za prace nad dokumentem były następujące jednostki: Ministerstwo Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Łączności oraz NASK.

Gdzie na świecie działa już sieć 5G?

Piąta generacja sieci komórkowej działa już w kilkudziesięciu największych miastach chińskich. Podobnie w Korei Południowej — gdzie 5G jest dostępne dla użytkowników w obszarach o największym zaludnieniu. Koreańska infrastruktura 5G należy do najlepiej rozwiniętych na świecie, w tym kraju działa już ok. 60 tys. stacji bazowych 5G. Inne kraje, które obecnie kładą mocny nacisk na rozwój sieci komórkowej piątej generacji to: Stany Zjednoczone, Australia, Rosja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy oraz kraje skandynawskie.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Sieć 5G w Polsce

Przeciwnicy niekontrolowanego rozwoju sieci 5G w Polsce powołują się na słynny już raport NIK (nr ewid. 186/2018/P/17/082/LLU), który został opublikowany rok temu i dotyczył przeprowadzonej kontroli w zakresie ochrony obywateli przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń  telefonii komórkowej. Główne zarzuty raportu dotyczą m.in.: nienależytej kontroli organów administracji publicznej w zakresie oddziaływania promieniowania urządzeń telefonii komórkowej oraz nieprzygotowania technicznego i organizacyjnego tych instytucji do przeprowadzenia takich kontroli, brak przepisów na temat dopuszczalnego poziomu PEM (promieniowanie elektromagnetycznego) w otoczeniu SBTK (stacji bazowych), czy brak właściwych szkoleń pracowników wojewódzkich stacji ochrony środowiska w zakresie metodyki pomiarów PEM.

Rok temu w wypowiedzi dla PAP, prof. prof. Marek Zmyślony (łódzki Instytut Medycyny Pracy, Zakład Ochrony Radiologicznej) mówił: — Wiemy, że pole elektromagnetyczne, z którym mamy do czynienia w telefonii komórkowej, działa na organizm człowieka i wywołuje skutki biologiczne. Nie ma natomiast jednoznacznych danych, pozwalających stwierdzić, czy ma to jakieś skutki zdrowotne. Z tego powodu, jeśli chodzi o normy dotyczące promieniowania, należy przyjąć zasadę ostrożności.

Od opublikowania raportu NIK niewiele zmieniło się w kwestii wdrażania działań naprawczych w tym zakresie, tymczasem przyspieszenie w rozwoju sieci 5G w Polsce przyniósł… koronawirus, a dokładniej — nowelizacja specustawy koronawirusowej wprowadzona 31 marca br. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, operatorzy sieci komórkowych przy wnoszeniu masztów z nadajnikami zostali zwolnieni z obowiązku stosowania się do zapisów gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem ustawodawcy obecnie prowadzone działania w zakresie 5G są właśnie efektem zaleceń wskazanych w unijnym 5G Toolbox. 

Już dziś wiadomo, że 2020 rok nie będzie przełomowy dla sieci 5G na świecie właśnie z powodu pandemii COVID-19, który znacznie wyhamował rozwój telefonii piątej generacji. Zwolennicy nowej technologii argumentują, że to właśnie pandemia pokazała nam, jak niezbędna może okazać się w przyszłości sieć 5G w takich dziedzinach jak: medycyna, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne, sektor finansowy, logistyka. Przeciwnicy z kolei widzą w nowej technologii realne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a także narzędzie masowej kontroli umysłu.

Jedno jest pewne — rozwój 5G jest faktem, również w Polsce — Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia na temat bezpieczeństwa sieci i systemów telekomunikacyjnych odnoszących się do budowy sieci 5G. Znalazły się w nim dodatkowe kategorie środków bezpieczeństwa dla sieci 5G, odnoszące się do dokumentu 5G Toolbox.

Dla dociekliwych — Strategia 5G dla Polski (gdzie znajdziemy działania na lata 2018-2021).

Unia Europejska zapowiada regulacje prawne w sprawie sztucznej inteligencjiUnia Europejska zapowiada regulacje prawne w sprawie sztucznej inteligencji Dorota Kraskowska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: