Gwarancja rozruchowa - czy to pojęcie istnieje w polskim prawie?

Kupując produkty, na przykład na portalach aukcyjnych, można spotkać się z pojęciem gwarancji rozruchowej. Co ono oznacza i czy zostało zdefiniowane w polskim prawie? Innymi słowy, czy można mu przypisywać jakiekolwiek znaczenie faktyczne i prawne?

Gwarancja rozruchowa - czy to pojęcie istnieje w polskim prawie?
Rafał Stępniewski 13 marca 2018

Gwarancja a gwarancja rozruchowa?

Udzielenie gwarancji przez gwaranta (którym może być na przykład producent lub sprzedawca, czy też importer) ma charakter dobrowolny. Instytucja ta uregulowana została w artykule 577 i nast. Kodeksu cywilnego.

Art. 577 Kodeksu cywilnego

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Gwarancja rozruchowa jest zaś terminem, który został wykształcony w praktyce handlowej i nie zdefiniowano go w przepisach prawa. Z pojęciem tym można się najczęściej spotkać w przypadku zakupu urządzeń powystawowych, poleasingowych czy używanych. W praktyce gwarant dobrowolnie udzielający gwarancji rozruchowej, oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy sprzedaży jest sprawny (działa) oraz ogranicza czas jej trwania – zazwyczaj do pierwszego jego uruchomienia – w celu sprawdzenia poprawności działania sprzętu.

Gwarancja rozruchowa w polskim prawie

Jak powyżej wspomniano, pojęcie „gwarancji rozruchowej” nie występuje na gruncie przepisów prawa. Kodeks cywilny reguluje instytucję gwarancji, nie dokonując rozróżnienia na jej typy. Zwyczaj handlowy, który nie określa obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwaranta, nie jest prawnie wiążący. Warto zatem przed zawarciem umowy sprzedaży z podmiotem, który składa oświadczenie w przedmiocie gwarancji rozruchowej, doprecyzować, co dokładnie oznacza to uprawnienie, na jaki okres jest udzielane, a przede wszystkim – jakie uprawnienia przysługiwałyby kupującemu.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Gwarancja rozruchowa a ochrona prawna konsumenta lub kupującego

Należy pamiętać że niezależnie od tego, czy gwarant składa oświadczenie w przedmiocie gwarancji (klasycznej czy też „rozruchowej”), czy też nie, kupujący towar jest chroniony w relacjach handlowych na podstawie prawa. Posiada on szereg uprawnień, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, a w przypadku konsumentów – również ustawy o prawach konsumenta.

Konsument a przedsiębiorca

W sytuacji, gdy kupującym jest konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), zaś sprzedawcą – przedsiębiorca, uprawnienia konsumenta wynikają z ustawy o prawach konsumenta oraz z Kodeksu cywilnego (przede wszystkim w zakresie rękojmi oraz gwarancji).

Przypomnijmy, że gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem złożonym przez gwaranta, zaś dokument gwarancyjny najczęściej wydawany jest w postaci karty gwarancyjnej dołączanej do towaru. Ustawowy termin gwarancji wynosi 2 lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, przy czym w oświadczeniu gwaranta, może zostać wskazany inny termin (krótszy bądź dłuższy, w odniesieniu do tego ustawowego).

Drugą prawną możliwością reklamacyjną dla konsumenta jest rękojmia. W przeciwieństwie do gwarancji – podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady urządzenia jest zawsze sprzedawca, do którego konsument może skierować pismo reklamacyjne w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną (np. gdy zakupiony przedmiot jest własnością osoby trzeciej) zakupionego towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Od tej zasady istnieją wyjątki, m.in. sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy  Podobnie, jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Na marginesie wskazać należy na przysługujące konsumentowi uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny wówczas, gdy umowa sprzedaży została zawarta na odległość, tj. bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron umowy.

Produkt bez wad, gwarancja, zwrot uzasadnionych kosztów, wyjątki od odstąpienia od umowyProdukt bez wad, gwarancja, zwrot uzasadnionych kosztów, wyjątki od odstąpienia od umowy Anna Stępniewska

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Przedsiębiorca a przedsiębiorca

Kiedy przedsiębiorca sprzedaje towar w związku z prowadzoną działalnością, a kupujący nie jest konsumentem, to nabywca jest chroniony przez zapisy Kodeksu cywilnego.

Kupujący może wtedy skorzystać z gwarancji, jeśli takowa została przewidziana przez gwaranta i odpowiada przepisom art. 577 k.c. lub z rękojmi.  Pamiętać jednak należy, że na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca może ograniczyć, a nawet wyłączyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec kupujących, będących przedsiębiorcami. W związku z powyższym należy tę okoliczność każdorazowo badać na etapie przedkontraktowym.

Osoba fizyczna a osoba fizyczna

W przypadku relacji handlowej pomiędzy osobami fizycznymi, konsumenta chronią zapisy Kodeksu cywilnego. I tak jak pomiędzy przedsiębiorcami, tak i tu kupujący-konsument ma potencjalnie dwie możliwości reklamacyjne: rękojmię za wady fizyczne i prawne produktu lub gwarancję, jeśli takowa została przez sprzedawcę udzielona. Co istotne, podobnie jak w przypadku zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami, tak również w omawianej sytuacji, strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

Podsumowując, nabywca wadliwego towaru ma wiele prawnych możliwości uwolnienia się od zawartej umowy sprzedaży, takich jak skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi czy gwarancji. Ustawodawca zadbał zatem o ochronę prawną kupującego w zakresie nabycia pełnowartościowych towarów.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: