Kontrola UOKiK - sale zabaw dla dzieci

Coraz bardziej popularne sale zabaw dla dzieci dostępne są m.in. w centrach handlowych lub w miejscach rekreacyjnych. Usługi są odpłatne, obowiązuje również regulamin. Rodzice chętnie zostawiają swoje dzieci w salach zabaw, ale czy na pewno są one bezpieczne, a regulaminy dobrze skonstruowane?

Kontrola UOKiK - sale zabaw dla dzieci
Anna Stępniewska 10 maja 2019

Przed 2016 r., sale zabaw dla dzieci nie podlegały właściwie żadnej ochronie prawnej. Dopiero rozmowy z Rzecznikiem Praw Dziecka wskazały brak regulacji w tym zakresie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa wyszły z inicjatywą przeprowadzenia kontroli statutów zamieszczonych w salach zabaw. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy regulaminy zawierają zapisy naruszające interesy konsumentów.

Kontrola UOKiK w salach zabaw

Kontrola objęła 48 przedsiębiorców, w tym 82 regulaminy korzystania z sal zabaw. Dodatkowo przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa w 84 salach zabaw. Co ciekawe, początkowo kontrola miała dotyczyć jedynie bezpieczeństwa, jednak do Prezesa UOKiK docierały niepokojące sygnały, dotyczące stanu technicznego i bezpieczeństwa w sali zabaw, dlatego rozszerzono zakres kontroli na analizę regulaminów.

Najczęstszymi, nieprawidłowymi zapisami w regulaminie były:

  • 75% — wyłączanie odpowiedzialności za szkody na osobie, np. “Personel nie odpowiada za tzw. nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci.” lub “Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu ponoszą rodzice/opiekunowie.”,

  • 67% — wyłączanie odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali zabaw, np. „Plac zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub przed placem zabaw.” lub „Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki, sala zabaw (…) nie odpowiada.”,

  • 48% — przenoszenia na konsumenta odpowiedzialności za szkody o charakterze materialnym powstałe na sali zabaw, np. „Za ewentualne zniszczenia w Sali Zabaw odpowiada opiekun.” lub „Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.”,

  • 52% — zatrzymanie pieniędzy za niewykorzystane usługi lub częściowe wykorzystanie usługi, np. „Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty niezależnie od przyczyny niewykorzystania.” lub „W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego oraz opłaconego przyjęcia urodzinowego (…) nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Państwa kwoty. PROSIMY O DOKŁADNE PRZEMYŚLENIE REZERWACJI.”,

  • 40% - fikcja zapoznania się z treścią regulaminu skutkująca domniemaniem akceptacji jego treści, np. „Wykupienie biletu oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.” lub „Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem placu zabaw i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.”.

Kontrola Inspekcji Handlowej w salach zabaw

Kontrola sal zabaw, a dokładniej urządzeń i zabawek, przeprowadzona przez Inspekcję Handlową w 27% wzbudziła zastrzeżenia. Przede wszystkim:

  • ostre krawędzie i elementy wystające,

  • niezaślepione kontakty i niezabezpieczone lub luźne kable,

  • otwory, które stwarzały zagrożenie zakleszczenia się głowy czy palców,

  • wyjścia, które dawały możliwość samowolnego opuszczenia sali przez dziecko,

  • brak dodatkowych informacji o grupie wiekowej, wzroście użytkowników, wytrzymałości urządzeń.

Po kontrolach UOKiK oraz Inspekcji Handlowej większość podmiotów dobrowolnie usunęła nieprawidłowości. Dwie  sprawy związane z błędami w regulaminie są w toku. Jedynie w jednym przypadku było konieczne wydanie decyzji nakazującej wyeliminowanie uchybień.

Paragonowy spór fiskusa ze sprzedawcą. Jest wyrok NSAParagonowy spór fiskusa ze sprzedawcą. Jest wyrok NSA Dorota Kraskowska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: