Kontrola UOKiK - sale zabaw dla dzieci

Coraz bardziej popularne sale zabaw dla dzieci dostępne są m.in. w centrach handlowych lub w miejscach rekreacyjnych. Usługi są odpłatne, obowiązuje również regulamin. Rodzice chętnie zostawiają swoje dzieci w salach zabaw, ale czy na pewno są one bezpieczne, a regulaminy dobrze skonstruowane?

Kontrola UOKiK - sale zabaw dla dzieci

Anna Stępniewska

10 maja 2019
Coraz bardziej popularne sale zabaw dla dzieci dostępne są m.in. w centrach handlowych lub w miejscach rekreacyjnych. Usługi są odpłatne, obowiązuje również regulamin. Rodzice chętnie zostawiają swoje dzieci w salach zabaw, ale czy na pewno są one bezpieczne, a regulaminy dobrze skonstruowane?

Przed 2016 r., sale zabaw dla dzieci nie podlegały właściwie żadnej ochronie prawnej. Dopiero rozmowy z Rzecznikiem Praw Dziecka wskazały brak regulacji w tym zakresie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa wyszły z inicjatywą przeprowadzenia kontroli statutów zamieszczonych w salach zabaw. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy regulaminy zawierają zapisy naruszające interesy konsumentów.

Kontrola UOKiK w salach zabaw

Kontrola objęła 48 przedsiębiorców, w tym 82 regulaminy korzystania z sal zabaw. Dodatkowo przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa w 84 salach zabaw. Co ciekawe, początkowo kontrola miała dotyczyć jedynie bezpieczeństwa, jednak do Prezesa UOKiK docierały niepokojące sygnały, dotyczące stanu technicznego i bezpieczeństwa w sali zabaw, dlatego rozszerzono zakres kontroli na analizę regulaminów.

Najczęstszymi, nieprawidłowymi zapisami w regulaminie były:

  • 75% — wyłączanie odpowiedzialności za szkody na osobie, np. “Personel nie odpowiada za tzw. nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci.” lub “Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu ponoszą rodzice/opiekunowie.”,

  • 67% — wyłączanie odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali zabaw, np. „Plac zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub przed placem zabaw.” lub „Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki, sala zabaw (…) nie odpowiada.”,

  • 48% — przenoszenia na konsumenta odpowiedzialności za szkody o charakterze materialnym powstałe na sali zabaw, np. „Za ewentualne zniszczenia w Sali Zabaw odpowiada opiekun.” lub „Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.”,

  • 52% — zatrzymanie pieniędzy za niewykorzystane usługi lub częściowe wykorzystanie usługi, np. „Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty niezależnie od przyczyny niewykorzystania.” lub „W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego oraz opłaconego przyjęcia urodzinowego (…) nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Państwa kwoty. PROSIMY O DOKŁADNE PRZEMYŚLENIE REZERWACJI.”,

  • 40% - fikcja zapoznania się z treścią regulaminu skutkująca domniemaniem akceptacji jego treści, np. „Wykupienie biletu oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.” lub „Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem placu zabaw i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.”.

Kontrola Inspekcji Handlowej w salach zabaw

Kontrola sal zabaw, a dokładniej urządzeń i zabawek, przeprowadzona przez Inspekcję Handlową w 27% wzbudziła zastrzeżenia. Przede wszystkim:

  • ostre krawędzie i elementy wystające,

  • niezaślepione kontakty i niezabezpieczone lub luźne kable,

  • otwory, które stwarzały zagrożenie zakleszczenia się głowy czy palców,

  • wyjścia, które dawały możliwość samowolnego opuszczenia sali przez dziecko,

  • brak dodatkowych informacji o grupie wiekowej, wzroście użytkowników, wytrzymałości urządzeń.

Po kontrolach UOKiK oraz Inspekcji Handlowej większość podmiotów dobrowolnie usunęła nieprawidłowości. Dwie  sprawy związane z błędami w regulaminie są w toku. Jedynie w jednym przypadku było konieczne wydanie decyzji nakazującej wyeliminowanie uchybień.

Udostępnij: