Co zrobić, gdy klient nie odbiera przesyłki za pobraniem?

Możliwość wyboru przesyłki pobraniowej podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym ma dla klienta same plusy: chroni przed sytuacją, w której zamawiający nie otrzyma opłaconego przez siebie towaru, a także... daje większe pole manewru w przypadku zmiany decyzji. Co może zrobić sprzedawca, gdy kupujący narazi go na taką nieprzyjemną sytuację? Czy może domagać się zwrotu tego wydatku?

Co zrobić, gdy klient nie odbiera przesyłki za pobraniem?
Alicja Skibińska 13 stycznia 2020

Czy klient musi odebrać towar, który kupił przez internet?

Dla niektórych klientów wybór przesyłki za pobraniem zdaje się stanowić synonim wydłużenia czasu na zastanowienie się nad swoim wyborem. Niektórzy zmieniają zdanie już po złożeniu zamówienia (np. z powodu zakupienia podobnego produktu w innym miejscu) i po prostu nie odbierają wysłanej do nich paczki. Należy jednak podkreślić, że samo dokonanie zakupu w sklepie internetowym — również w przypadku, gdy nie regulujemy należności natychmiast — jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. O ile regulamin sklepu nie stanowi inaczej, w tym momencie dochodzi do przeniesienia własności zakupionej rzeczy na klienta. Kodeks cywilny nie pozostawia wątpliwości co do tej kwestii:

Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Wspomniana umowa nakłada na obie strony określone prawa i obowiązki, a także daje im środki do ich przymusowego wyegzekwowania, m.in. drogą sądową. Jeżeli sprzedawca wypełnił ciążące na nim obowiązki (czyli wysłał towar za pobraniem zgodnie z życzeniem nabywcy), ma prawo wymagać od klienta, by zrealizował swoją część zobowiązań.

Co zrobić, gdy klient nie odbiera przesyłki?

O ile klient nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, jest ona ważna, a tym samym zobowiązuje go do odebrania zamówionego towaru oraz zapłacenie za niego. Nieprzyjęcie paczki stanowi więc naruszenie warunków umowy. W takiej sytuacji sprzedawca ma do wyboru kilka możliwych sposobów dochodzenia swoich uprawnień:

1. Wezwanie do należytego wykonania umowy

Innymi słowy: sprzedający może domagać się zapłaty za towar, pierwszą przesyłkę oraz ewentualną ponowną wysyłkę, a także naprawienia szkody, którą w tym przypadku jest poniesienie kosztu zwrotu. Najlepiej, by żądanie miało formę pisemną.

2. Wezwanie do wykonania umowy pod rygorem odstąpienia od niej

Podobne wezwanie do zapłaty może zostać opatrzone informacją, iż po upłynięciu konkretnej daty sprzedawca odstąpi od zawartej umowy.

3. Odstąpienie od umowy

Jeśli kupujący nie wywiąże się ze swojej części zobowiązań w wyznaczonym terminie, sprzedawca może złożyć mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy (najlepiej w formie pisemnej), które stanie się skuteczne w momencie doręczenia. Od tej chwili własność towaru przechodzi z powrotem na sprzedającego, który ma prawo sprzedać go innemu klientowi. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne – w takim przypadku nie otrzymuje on zwrotu kosztów przesyłki w obie strony. W ostateczności można walczyć o ich uregulowanie na drodze sądowej, jednak warto mieć na uwadze, że ewentualna korzyść mogą nie być warta poniesionych w ten sposób wydatków.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Odszkodowanie za nieodebranie paczki

Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z postanowień umowy przez konsumenta:

Art. 471: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przez poniesioną szkodę możemy rozumieć nie tylko koszty przesyłki, ale również jej spakowania oraz zabezpieczenia. W niektórych przypadkach sprzedawca może starać się również o zwrot ceny nieodebranego produktu, jeśli jego wysłanie do konkretnego kupującego uniemożliwiło sprzedanie go komuś innemu (np. w sytuacji, gdy jest to produkt sezonowy lub świąteczny, a także w przypadku biletów na wydarzenia kulturalne i inne, odbywające się w określonym terminie).

Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia konsumentaKoszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość z punktu widzenia konsumenta Rafał Stępniewski

Rozwiązania prawne pomocne w przypadku nieodebrania przesyłki

Niestety sprzedający, którzy oferują możliwość wysłania produktów za pobraniem, nie są w stanie w stu procentach uchronić się przed nierzetelnymi lub nieuczciwymi klientami. Istnieje jednak kilka sposobów na ułatwienie sobie sytuacji, w której kupujący nie odbiera przesyłki.

1. Umowne prawo odstąpienia

Aby przyspieszyć procedury na wypadek niewykonania umowy przez jedną ze stron, sprzedawca i kupujący mogą zawczasu zastrzec sobie prawo do odstąpienia od niej w ściśle określonym czasie. Dzięki takiemu zapisowi unikniemy konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego, zaś sprzedający może szybciej sprzedać nieodebrany towar innemu konsumentowi. Warto podkreślić, iż taka klauzula nie odbiera mu prawa do domagania się naprawienia szkody, czyli pokrycia kosztów przesyłki w obie strony.

2. Zastrzeżenie własności sprzedanego towaru

Strony mogą również postanowić, że własność rzeczy ruchomej będzie należała do sprzedawcy aż do momentu uregulowania płatności przez kupującego.

3. Oferowanie przesyłki za pobraniem wyłącznie w przypadku produktów przekraczających określoną cenę

Innym rozwiązaniem może być udostępnienie możliwość wysyłki towaru za pobraniem tylko wtedy, gdy zamówienie przekroczy konkretny pułap cenowy. W takim wypadku dochodzenie ewentualnych roszczeń (np. na drodze sądowej) staje się znacznie łatwiejsze i bardziej opłacalne.

Czy sprzedawca może nie przyjąć towaru w ramach zwrotuCzy sprzedawca może nie przyjąć towaru w ramach zwrotu Anna Stępniewska

 

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: