Zmiany unijnych ram dotyczących odpadów. Stanowisko Ecommerce Europe

Sektor handlu elektronicznego ma, według Ecommerce Europe, łączyć firmy i konsumentów, by wspólnie znaleźć zbyt na używane produkty lub materiały. Dlatego w ramach trwających właśnie konsultacji w sprawie zmiany dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów, stowarzyszenie wzywa Komisję Europejską do poważnego podejścia do tematu.

Zmiany unijnych ram dotyczących odpadów. Stanowisko Ecommerce Europe
Monika Świetlińska 11 kwietnia 2022

Jeden głos firm e-commerce

Ecommerce Europe to stowarzyszenie zrzeszające firmy sprzedające towary, usługi online konsumentom w całej Europie. Jak się określa, jest jedynym głosem europejskiego sektora handlu cyfrowego. W wyniku połączenia sił z EMOTA (Europejskie Stowarzyszenie Handlu Wysyłkowego), Ecommerce Europe reprezentuje obecnie, za pośrednictwem swoich krajowych stowarzyszeń, ponad 150 000 firm. Ecommerce Europe działa na szczeblu europejskim, aby pomóc ustawodawcom w stworzeniu lepszych ram dla sprzedawców internetowych, tak aby ich sprzedaż mogła dalej rosnąć.

Prace nad zmianami dyrektywy o odpadach

Do 22 lutego można było nadsyłać opinie do wniosku dotyczącego zmian dyrektywy. Konsultacje publiczne planowane są już na pierwszy kwartał tego roku. Właśnie się rozpoczęły. Kolejny etap prac nad zmianami dyrektywy to przyjęcie ich przez komisję z planem na pierwszy kwartał 2023 roku.

I to w ramach trwających konsultacji Ecommerce Europe wezwało komisję i wszystkich zainteresowanych do ambitnej zmiany przepisów UE.  

BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?Monika Świetlińska

Według stowarzyszenia, przegląd dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (RDW) da możliwość dostosowania przepisów dotyczących przyszłych aktów prawnych, które zostaną zaproponowane jeszcze w tym roku, takich jak inicjatywa na rzecz zrównoważonego produktu, dyrektywa w sprawie przesyłania odpadów, przegląd opakowań i opakowań Dyrektywa Odpadowa (PPWD), ale także inne inicjatywy sektorowe. 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Ecommerce Europe uważa, że Unia Europejska powinna również wykorzystać tę okazję do stworzenia mocnych fundamentów pod przyszłość europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym. W Polsce jest fatalnie

Zatrzymajmy się na moment przy temacie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tylko 12 proc. firm w ubiegłym roku podjęło działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Niestety, tylko tyle samo chce to zrobić w 2022 roku. PIE uważa, że to o wiele za mało, by zbudować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

A przecież ramowa dyrektywa unijna w sprawie odpadów zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania niezbędnych środków, by zbudować europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ma być ona oparta o recykling wysokiej wydajności zasobów, po to, aby zminimalizować konsekwencje dużej ilości odpadów dla przyszłych pokoleń.

BDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiBDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiMonika Świetlińska

Z badań PIE wynika, że bardziej skłonne do działań na rzecz zmniejszania szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze są duże firmy (23%). W ubiegłym roku najmniejsze zaangażowanie było widoczne w mikrofirmach (tylko 9%) i małych przedsiębiorstwach (10%). 

Jak pokazały badania, zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego firm zależy też od branży. W tym roku największe zaangażowanie planuje między innymi handel. A jak wiadomo, m.in. ta branża jest jedną z kluczowych w procesie wdrożenia obecnie konsultowanych zmian w ustawach o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o odpadach.

Stanowisko Ecommerce Europe 

Stowarzyszeniu najbardziej zależy, by Komisja Europejska przemyślała, w jaki sposób najlepiej promować zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ponowne wykorzystanie, a nie recykling, w ramach dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 

- Rozwój handlu elektronicznego stanowi wyjątkową okazję do przemyślenia, jak nadać drugie życie wtórnym (surowcom) materiałom i towarom, poszerzając zasięg rynków wtórnego użytku, umożliwiając rozwój rynków ponownego użycia, napraw, upcyklingu lub majsterkowania — czytamy w oświadczeniu Ecommerce Europe.

Według stowarzyszenia, sektor handlu elektronicznego ma do odegrania kluczową rolę w łączeniu firm i konsumentów w celu znalezienia zbytu na używane produkty lub materiały. Daje też możliwość zapewnienia dostępu do dużej liczby i różnorodności części zamiennych, ale także przyczynia się do rozwoju firm pośredniczących proponujących naprawiane i odnowione produkty, na które szybko rośnie popyt w sektorach technologii i części. 

Ecommerce Europe przeprowadziło ankietę wśród sprzedawców małych firm w Europie, z której wynika, że przedmioty używane i odnowione stanowią 52 procent ich sprzedaży, przy czym liczba ta była najwyższa (57 procent) w przypadku sprzedawców, którzy sprzedawali towary z kategorii elektroniki. Ponad połowa sprzedawców, bo 53 procent, odpowiedziała, że towary używane i używane są ważne dla ich działalności.

Czytamy w oświadczeniu: “wzywamy decydentów do rozważenia następujących priorytetów w ich pracach nad unijnymi ramami dotyczącymi odpadów: 

  • zapewnienie dostosowania dyrektywy ramowej w sprawie odpadów do hierarchii postępowania z odpadami i przyszłych aktów prawnych dotyczących zrównoważonych produktów (a także inicjatyw sektorowych) oraz promowanie naprawy i ponownego użycia, 
  • stworzenie prawdziwego jednolitego rynku odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, naprawy i recyklingu z harmonizacją przepisów i definicji w UE, 
  • harmonizacja przepisów dotyczących odpadów i EPR, aby umożliwić firmom działalność transgraniczną,
  • ponowne przemyślenie sposobu komunikacji i podniesienie świadomości w kwestii postępowania z produktami i odpadami.

Komisja ma czas do pierwszego kwartału 2023 roku, by rozważyć wszystkie opinie w ramach konsultacji publicznych.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: