Opłaty recyklingowe za torebki foliowe. Co zmieni się od 1 stycznia 2020?

Sprzedawcy i hurtownicy udostępniający swoim klientom torby z tworzyw sztucznych mają obowiązek wnoszenia opłaty recyklingowej od września 2019 roku. Od nowego roku zmieni się termin wnoszenia opłaty recyklingowej za foliowe torby na zakupy. Jakie dodatkowe obowiązki czekają przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 roku?

Opłaty recyklingowe za torebki foliowe. Co zmieni się od 1 stycznia 2020?
Dorota Kraskowska 11 grudnia 2019

Zmiana terminu opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2020

Od nowego roku opłatę recyklingową trzeba będzie wpłacać do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Termin opłaty za pierwszy kwartał upływa więc 15 kwietnia 2020 roku. Opłaty należy wnosić na specjalne konto bankowe otwarte przez urząd marszałkowski właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej danego sprzedawcy czy hurtownika. 

Termin opłaty recyklingowej za 2019 rok (pobieranej od klientów od 1 września do 31 grudnia 2019) wynosi do 15 marca 2020 roku. 

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawcy i hurtownicy będą obowiązkowo prowadzić ewidencję nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym. Ewidencja za 2019 obejmuje tylko torby od 15 do 49 mikrometrów oraz 50 i więcej mikrometrów.

Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Przedsiębiorca, który ma np. 10 sklepów, musi prowadzić ewidencję osobno dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat, i co ważne — licząc od końca roku kalendarzowego, którego informację dotyczą. Ewidencja będzie z kolei dobrym materiałem do sprawozdania, które będzie trzeba złożyć marszałkowi województwa. 

Sprawdź bezpłatnie, czy musisz rejestrować się w BDO

Za jakie produkty trzeba wnosić opłatę recyklingową?

Od września 2019 roku opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torebki z tworzyw sztucznych z uchwytami lub bez uchwytów, za wyjątkiem tzw. zrywek — wyprodukowanych z cienkiej folii o grubości poniżej 15 mikrometrów, w które klienci pakują warzywa, owoce czy pieczywo. Takie torebki można bezpłatnie oferować klientom tylko do produktów sprzedawanych luzem, co jest podyktowane względami higienicznymi. Zwolnione z opłaty recyklingowej są torebki poniżej 15 mikrometrów, ale tylko w przypadku pakowania żywności. Sprzedawca pakujący klientowi w taką torbę np. sprzedawane luzem klocki nie jest zwolniony z opłaty recyklingowej. 

Torby, w które pakowana jest luzem karma dla zwierząt, podlegają już opłacie recyklingowej, ponieważ nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Obecnie opłata recyklingowa za jedną torbę foliową wynosi 20 groszy. I co istotne, sprzedawca nie może wydać klientowi torby foliowej za darmo, musi pobrać od niego minimalną opłatę 20 gr (recyklingową, która zasili budżet państwa), może dodatkowo narzucić ustaloną przez siebie opłatę.

Gdzie oddać elektrośmieci?Gdzie oddać elektrośmieci? Alicja Skibińska

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Rejestr BDO — baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Co nowego po 1 stycznia 2020?

Od 1 września 2019 roku sprzedawcy i hurtownicy oferujący swoim klientom foliowe torby na zakupy mają obowiązek rejestracji w BDO, czyli w specjalnej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. 

Wnioski o wpis do rejestru BDO przedsiębiorcy mogą składać następujący sposób:

  • w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,

  • pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby prowadzonej działalności gospodarczej,

  • pocztą elektroniczną, jeżeli przedsiębiorca może podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  • za pośrednictwem platformę ePUAP — Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Szczegółowe instrukcje, jak złożyć taki wpis można uzyskać w urzędach marszałkowskich. Ostateczny termin na złożenie wniosku do rejestru BDO upływa 31 grudnia 2019 roku. 

Urząd marszałkowski dokona takiego wpisu w terminie 30 dni od nadesłania przez przedsiębiorcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzyma od marszałka województwa swój indywidualny numer rejestrowy oraz konto w BDO. Po aktywacji konta przedsiębiorca dostanie identyfikator oraz hasło dostępu. Konto w BDO jest niezbędne do złożenia rocznego sprawozdania dotyczącego liczby zakupionych i wydanych klientom toreb ze sztucznych tworzyw. Termin złożenia takiego sprawozdania za 2019 roku upływa 15 marca 2020 roku. 

Dane w rejestrze BDO trzeba aktualizować w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany, np. adresu firmy, nazwy, zakresu prowadzonej działalności. W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej wymagającej wpisu do rejestru, należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru BDO do urzędu marszałkowskiego w terminie 14 dni od zakończenia działalności.  

Więcej o rejestrze BDO i kto musi się do niego wpisać — w naszym materiale TUTAJ. 

Formularz rejestrowy dostępny TUTAJ. 

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać? Anna Stępniewska

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedawanych toreb 2019 

W terminie do 15 marca 2020 roku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć: 

  • sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów),

  • sprawozdanie za okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku w zakresie pozostałych toreb (50 i więcej mikrometrów).

Sprawozdanie należy składać za pośrednictwem nadanego przez urząd marszałkowski elektronicznego konta w rejestrze BDO. 

Od 1 stycznia 2020 roku dojdzie dodatkowy obowiązek prowadzenia ewidencji nabytych oraz wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. 

Sprawdź bezpłatnie, czy musisz się rejestrować w BDO

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Jak rozliczyć opłatę recyklingową w podatku dochodowym i VAT?

Pobierana od klientów opłata recyklingowa jest przychodem sprzedawcy, natomiast opłata wnoszona przez niego do urzędu marszałkowskiego stanowi koszt uzyskania przychodu (opłatę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w kwocie netto). 

Opłata recyklingowa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. Sprzedaż foliowych toreb klientom — osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym — podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. W takim przypadku na paragonie fiskalnym będzie umieszczona kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (tak samo — na fakturze). Jeśli sprzedawca sprzeda foliową torbę za cenę wyższą niż 20 groszy (stawka opłaty recyklingowej), nie musi wyodrębniać na paragonie lub fakturze kwoty opłaty recyklingowej. Paragon lub faktura zawiera informacje o liczbie sprzedanych torebek foliowych, co pozwala na łatwe i szybkie ustalenie kwoty opłaty recyklingowej. 

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek do rejestru BDO pod koniec grudnia 2019 roku, a wpis uzyska np. 15 stycznia 2020 roku, nie musi się obawiać, że grożą mu kary za prowadzenie działalności do 14 stycznia bez obowiązkowego wpisu. Decyduje nie data otrzymania wpisu od marszałka województwa, a termin złożenia wniosku, a ten upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku. 

Jeśli przedsiębiorca złoży taki wniosek np. 2 stycznia, naraża się na karę administracyjną za prowadzenie działalności bez obowiązkowego wpisu do rejestru BDO w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 1 000 000 zł, oraz wymierzonej przez sąd kary aresztu albo grzywny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: