Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1

Wprowadzona 14 kwietnia 2023 roku ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce nakłada na banki i instytucje finansowe obowiązek prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania szefowi KAS ewidencji wybranych transakcji płatniczych. Przepisy dotyczą płatności transgranicznych, a raportowanie obejmuje sytuacje, gdy dostawca usług płatniczych dokonuje w ciągu kwartału ponad 25 płatności na rzecz tego samego beneficjenta. Przyjrzyjmy się, co zmienia to w branży e-commerce.

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1
Monika Świetlińska 20 kwietnia 2023

Dostawcy usług płatniczych, którzy obsługują transakcje w handlu elektronicznym, muszą działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjęta przez Sejm ustawa tzw. “uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce” implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Definicje i terminologia

Aby zrozumieć obowiązki dostawców usług płatniczych, warto najpierw wyjaśnić kilka kluczowych pojęć, które przywołuje ustawa:

Jaki wpływ na usprawnienie procesu zakupowego ma technologia?Jaki wpływ na usprawnienie procesu zakupowego ma technologia?Monika Świetlińska

 • Akceptant: podmiot akceptujący płatności, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • BIC: Bank Identifier Code, identyfikator banku używany w międzynarodowych transakcjach płatniczych.

 • Dostawca usług płatniczych: podmiot świadczący usługi płatnicze, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • IBAN: International Bank Account Number, międzynarodowy numer rachunku bankowego.

 • Odbiorca płatności: podmiot, który otrzymuje płatność, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • Państwo członkowskie pochodzenia: kraj, w którym dostawca usług płatniczych ma swoją siedzibę.

 • Płatnik: podmiot, który dokonuje płatności, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • Płatność: transakcja płatnicza lub usługa przekazu pieniężnego, z wyłączeniem czynności wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • Przyjmujące państwo członkowskie: kraj, w którym dostawca usług płatniczych świadczy usługi płatnicze.

 • Rachunek płatniczy: rachunek używany do przeprowadzania transakcji płatniczych, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 • Usługa płatnicza: działalność związana z usługami płatniczymi, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, obejmuje m.in. usługi transferu środków, usługi płatności kartą, usługi inkaso oraz usługi płatności elektronicznych.

Obowiązki dostawców usług płatniczych w branży e-commerce

W dobie cyfryzacji i globalizacji handlu, e-commerce stało się kluczowym obszarem dla konsumentów i przedsiębiorstw. Dostawcy usług płatniczych, odgrywają znaczącą rolę w tym sektorze, umożliwiając sprawną realizację płatności między kupującymi i sprzedającymi. 

W związku z tym, dostawcy usług płatniczych muszą przestrzegać określonych przepisów i obowiązków. Przyjrzyjmy się im:

ChatGPT. Czy może być szansą dla e-commerce?ChatGPT. Czy może być szansą dla e-commerce?Monika Świetlińska

  1. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani prowadzić ewidencję odbiorców płatności oraz płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych. Ewidencja ta musi być prowadzona w formie elektronicznej i obejmować każdy kwartał, jeśli w ciągu tego okresu dostawca świadczy usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności.
  2. Płatność uznaje się za płatność transgraniczną, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego.
   1. Lokalizacja płatnika i odbiorcy płatności ustalana jest na podstawie identyfikatorów, takich jak IBAN lub BIC, które jednoznacznie identyfikują strony transakcji oraz wskazują ich lokalizację.
    1. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji, która zawiera m.in. dane identyfikacyjne dostawcy usług płatniczych, imiona i nazwiska odbiorców płatności, numery identyfikacyjne podatkowe odbiorców płatności, identyfikatory lokalizacji oraz dane dotyczące płatności transgranicznych i zwrotów płatności.
     1. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do przechowywania ewidencji w formie elektronicznej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym przeprowadzono płatności. Przechowywana ewidencja powinna być dostępna dla uprawnionych organów kontrolnych oraz służyć jako źródło informacji w przypadku kontroli, dochodzeń lub sporów związanych z przeprowadzonymi transakcjami płatniczymi.
      1. Dostawcy usług płatniczych muszą zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych klientów. Powinni także przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR).
       1. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do wprowadzenia skutecznych i przejrzystych procedur reklamacyjnych, które umożliwiają klientom zgłaszanie problemów związanych z realizacją usług płatniczych. Procedury te powinny obejmować terminy i warunki rozpatrywania reklamacji oraz informacje o możliwości odwołania się do organów nadzorczych w przypadku nierozwiązania sporu.
        1. Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Powinni oni identyfikować swoich klientów, monitorować podejrzane transakcje oraz zgłaszać te transakcje odpowiednim organom.
         1. Dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do informowania klientów o wszelkich opłatach związanych z usługami płatniczymi. Opłaty te powinny być jasno i przejrzyście przedstawione w umowie zawartej z klientem oraz w informacjach udzielanych przed zawarciem umowy.
         2. Dostawcy usług płatniczych muszą utrzymywać odpowiedni poziom kapitału własnego, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Wymagany poziom kapitału określają przepisy krajowe oraz unijne.

         Jak skutecznie sprzedawać online za granicą?Jak skutecznie sprzedawać online za granicą?Monika Świetlińska

         Przestrzeganie tych obowiązków przez dostawców usług płatniczych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i stabilności rynku usług płatniczych, a także ochrony praw konsumentów i innych uczestników rynku.

         W drugiej części artykułu dowiesz się:

         • dlaczego potrzebna jest aktualizacja prawna w tym zakresie,
         • czym jest Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP),
         • jakie zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,
         • co zyska e-commerce po wdrożonych zmianach,
         • jakie utrudnienia i wyzwania czekają branżę.

         Czy ten artykuł był przydatny?

         Udostępnij: