Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 2

Unia Europejska wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących sektora e-commerce. Celem tych zmian jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2020/284, która ma zwalczać oszustwa związane z podatkiem VAT w handlu elektronicznym poprzez zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Co za tym idzie, informacje o transakcjach e-sklepów będą przekazywane do KAS. Jakie to ma przynieść korzyści dla e-commerce? Jakie wyzwania?

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 2
Monika Świetlińska 25 kwietnia 2023

Potrzebna aktualizacja

Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać od osób trzecich – np. dostawców usług płatniczych – informacji niezbędnych do kontroli transgranicznych dostaw towarów i świadczenia usług objętych VAT, zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów dotyczących VAT e-commerce i rozwiązania problemu oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce. 

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1Monika Świetlińska

Stąd kluczowe znaczenie ma współpraca między państwami członkowskimi. Do tej pory była ona uregulowana rozporządzeniu Rady UE z 2010 roku, czas jednak przyszedł na jego zaktualizowanie i dostosowanie do aktualnych potrzeb oraz szybkiego rozwoju e-commerce i globalizacji.

Kontrola transgranicznych dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych VAT staje się bowiem coraz trudniejsza.

Ramy prawne i inicjatywy

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Celem środków przewidzianych w dyrektywie 2020/284 oraz rozporządzeniem CESOP jest wzmocnienie ram współpracy administracyjnej, aby lepiej wykrywać i zwalczać oszustwa związane z VAT w sektorze e-commerce, poprzez zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych.

Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP)

CESOP, do którego państwa członkowskie będą przekazywać dane na temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych, ma stanowić dodatkowe narzędzie dla administracji podatkowych w skutecznym zwalczaniu oszustw związanych z VAT w transgranicznym handlu elektronicznym.

System ten pozwoli na identyfikację podatników, którzy w innym przypadku nie byliby znani organom podatkowym, oszacowanie kwoty podatku VAT, która powinna być zapłacona w danym państwie członkowskim, oraz ocenę zobowiązań VAT znanych podatników zidentyfikowanych w VIES, OSS lub w IOSS.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT, projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (ustawie o KAS).

Jak skutecznie sprzedawać online za granicą?Jak skutecznie sprzedawać online za granicą?Monika Świetlińska

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Zmiany te mają na celu dostosowanie polskiego systemu podatkowego do nowych wymogów wynikających z dyrektywy 2020/284 oraz rozporządzenia CESOP, a także poprawę współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce.

Korzyści dla firm z branży e-commerce

Dyrektywa 2020/284 wprowadza nowe regulacje, które mają zwalczać oszustwa związane z VAT w sektorze e-commerce oraz wspierać współpracę administracyjną między państwami członkowskimi UE. Implementacja dyrektywy przynosi szereg korzyści dla branży e-commerce, w tym:

 1. Wprowadzenie nowych regulacji pomaga wyrównać szanse dla wszystkich przedsiębiorstw e-commerce, eliminując nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów unikających płacenia VAT. Dzięki temu uczciwe przedsiębiorstwa nie będą w niekorzystnej sytuacji na tle tych, które stosują praktyki oszustwa podatkowego.

 2. Dyrektywa zwiększa przejrzystość oraz uczciwość w sektorze e-commerce poprzez wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla dostawców usług płatniczych oraz ustanowienie systemu CESOP. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają większą pewność, że ich konkurenci również przestrzegają przepisów dotyczących VAT.

 3. Skuteczne zwalczanie oszustw związanych z VAT może przyczynić się do wzrostu zaufania konsumentów do sektora e-commerce. Klienci będą mieli większą pewność, że kupują od uczciwych sprzedawców, którzy przestrzegają przepisów podatkowych.

 4. Wprowadzenie dyrektywy 2020/284 przyczynia się do stworzenia stabilnego i sprawiedliwego środowiska podatkowego w Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorstwa e-commerce będą mogły lepiej planować swoją działalność oraz podejmować decyzje inwestycyjne.

 5. Dyrektywa 2020/284 promuje współpracę administracyjną między państwami członkowskimi UE. Wspólna walka z oszustwami podatkowymi może prowadzić do wzrostu efektywności w działaniach kontrolnych oraz skuteczniejszego egzekwowania należnych podatków.

 6. Dzięki wprowadzeniu dyrektywy 2020/284 państwa członkowskie będą lepiej wyposażone w narzędzia do wykrywania i zwalczania oszustw związanych z VAT, co przyczyni się do ochrony ich budżetów oraz zwiększenia wpływów z podatków.

Wyzwania dla firm e-commerce wynikające z nowego prawa

Wprowadzenie dyrektywy 2020/284 może przynieść również pewne utrudnienia dla branży e-commerce. Sprawdźmy, z jakimi wyzwaniami będą musiały się zmierzyć firmy:

E-sklepy oszukują i manipulują klientami?E-sklepy oszukują i manipulują klientami?Monika Świetlińska

 1. Przedsiębiorstwa e-commerce oraz dostawcy usług płatniczych mogą być zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem się do nowych wymogów, takich jak modernizacja systemów informatycznych, wdrożenie odpowiednich procedur oraz szkolenie pracowników.

 2. W związku z dyrektywą 2020/284 dostawcy usług płatniczych muszą prowadzić szczegółowe ewidencje transakcji i udostępniać je odpowiednim organom podatkowym. To może oznaczać zwiększone obciążenie administracyjne oraz konieczność wdrożenia nowych procedur sprawozdawczych.

 3. Wprowadzenie dyrektywy 2020/284 związane jest z przetwarzaniem większej ilości danych osobowych, co może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw e-commerce oraz dostawców usług płatniczych. Konieczne będzie zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących RODO.

 4. Zwiększone obowiązki sprawozdawcze oraz skomplikowane procedury mogą prowadzić do błędów i nieścisłości w przekazywanych danych, co może skutkować problemami z organami podatkowymi.

 5. Wprowadzenie nowych regulacji może stanowić szczególne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw e-commerce, które mogą nie dysponować odpowiednimi zasobami do szybkiego dostosowania się do zmian.

 6. W miarę jak dostawcy usług płatniczych wdrażają nowe systemy i procedury związane z dyrektywą 2020/284, może to prowadzić do opóźnień w przetwarzaniu transakcji, co wpłynie na funkcjonowanie rynku e-commerce.

 7. Wprowadzenie dyrektywy 2020/284 może przyczynić się do eliminacji nieuczciwych praktyk na rynku, co z jednej strony jest korzystne, ale z drugiej strony może spowodować wzrost konkurencji w sektorze e-commerce, gdyż uczciwe przedsiębiorstwa będą musiały konkurować ze sobą na równych zasadach.

Potrzeba zmieniających się czasów

Współpraca między państwami członkowskimi UE jest kluczowa dla skutecznego zwalczania oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce. Wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak CESOP, wzmocni ramy współpracy administracyjnej i pozwoli na lepsze wykrywanie oraz zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT.

Zmiany w regulaminach sklepów po wdrożeniu dyrektywy OmnibusZmiany w regulaminach sklepów po wdrożeniu dyrektywy OmnibusMonika Świetlińska

Jednocześnie, dostosowanie krajowych przepisów, takich jak ustawa o KAS, do nowych wymogów unijnych przyczyni się do stworzenia równych szans dla przedsiębiorstw e-commerce w całej Unii Europejskiej. Działania te mają na celu nie tylko zwiększenie dochodów z VAT, ale także ochronę uczciwych przedsiębiorców oraz konsumentów przed nieuczciwymi praktykami.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: