Dyrektywa Omnibus. Jakie zmiany w Ustawie o prawach konsumenta?

Dyrektywa Unii Europejskiej jest aktem prawnym, którego państwa członkowskie, w tym Polska, nie będą stosować bezpośrednio. Zostały natomiast zobowiązane do zmiany przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 28 listopada 2021 r. W przypadku Polski prace nad zmianami jeszcze trwają, a dyrektywa ma zacząć obowiązywać 28 maja. Aktualizacje dotyczyć będą przede wszystkim najważniejszego aktu prawnego dla e-commerce, tzn. ustawy o prawach konsumenta. Sprawdźmy, co się zmieni i do czego będzie zobowiązany e-sprzedawca.

Dyrektywa Omnibus. Jakie zmiany w Ustawie o prawach konsumenta?
Monika Świetlińska 27 kwietnia 2022

Co zmieni wdrożenie dyrektywy Omnibus?

Trzy lata temu Komisja Europejska podczas przeglądu obowiązujących regulacji podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian, które mogłyby sprawniej egzekwować i unowocześnić przepisy UE dotyczące ochrony konsumenta.

Nowe rozwiązania mają w znacznym stopniu wpłynąć na relacje gospodarcze między przedsiębiorcami a konsumentami oraz bardziej odpowiadać na dzisiejsze problemy, chociażby z rozwojem e-handlu. Zapisane są one w dyrektywie Omnibus, która zobowiązała państwa członkowskie do dostosowania prawa krajowego tak, by odpowiadało jej zapisom.

Nowa czarna lista nieuczciwych praktyk rynkowych. Od 28 majaNowa czarna lista nieuczciwych praktyk rynkowych. Od 28 majaMonika Świetlińska

Głównym problemem rozwiązywanym w ramach implementacji dyrektywy jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz unowocześnienie i ulepszenie niektórych instrumentów ochrony interesów konsumentów w kontekście dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki. Do najważniejszych celów dotyczących konsumenta na rynku polskim i europejskim należą przede wszystkim:

  1. sprecyzować konsumentom internetowych platform handlowych zasady korzystania,
  2. rozszerzyć ochronę konsumentów usług cyfrowych z uwzględnieniem usług świadczonych bez uiszczania płatności pieniężnej,
   1. usunąć niektóre obowiązki informacyjne ciążące na przedsiębiorcach
    1. uściślić regulacje odnoszące się do wprowadzających w błąd działań marketingowych na temat produktów podwójnej jakości.

     Dyrektywa jest aktem prawnym, którego państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, nie będą stosować bezpośrednio. Zostały natomiast zobowiązane do zmiany przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 28 listopada 2021 r. W przypadku Polski prace nad zmianami jeszcze trwają. Obecnie, na koniec kwietnia trwają prace Komisji Prawniczej, konsultacje zakończyły się w połowie grudnia 2021, a Komitet do Spraw Europejskich zakończył prace pod koniec lutego.

     Aby realizować zapisy dyrektywy, należy wdrożyć zmiany w kilku ustawach:

     Nowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd konsumentów według Dyrektywy OmnibusNowy rodzaj działania wprowadzającego w błąd konsumentów według Dyrektywy OmnibusMonika Świetlińska

      • Ustawie o prawach konsumenta
      • Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
      • Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
      • Ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług
      • Ustawie o wyrobach medycznych.

      Kluczowe zmiany w ustawie o prawach konsumenta

      Listę zmian podzieliliśmy na trzy grupy i dotyczą one:

       1. ochrony konsumentów w zakresie usług cyfrowych
       2. większej przejrzystości dla konsumentów zawierających umowy on-line
       3. inne istotne zmiany.

       Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

       zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

       Dyrektywa Omnibus, czyli rewolucja w ochronie praw konsumentaDyrektywa Omnibus, czyli rewolucja w ochronie praw konsumentaMonika Świetlińska

       Ochrona konsumentów w zakresie usług cyfrowych

       Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadzi kilka istotnych zmian:

       • rozróżnienie między usługami cyfrowymi a treściami cyfrowymi.
       • sprecyzuje kwestię umowy z konsumentami, gdzie ceną są jego dane osobowe — wcześniej prawo tego nie uwzględniało — co powodowało, że wymiana usług cyfrowych w zamian za dane (np. podanie danych w zamian za “darmowy” e-book)
       • przedsiębiorca i konsument będą objęci nowymi obowiązkami w odniesieniu do treści innych niż dane osobowe
       • wprowadzone zostaną zmiany w obowiązkach informacyjnych wobec konsumenta.

       Większa przejrzystość dla konsumentów zawierających umowy on-line

       Większa przejrzystość dla konsumentów przy zawieraniu umowy on-line, w tym korzystającym z internetowych platform handlowych to kolejna zmiana w Ustawie o prawach konsumenta:

       Rewolucja cenowa e-sklepów. Nowe zasady i sankcje. Dyrektywa OmnibusRewolucja cenowa e-sklepów. Nowe zasady i sankcje. Dyrektywa OmnibusMonika Świetlińska

        Polityka prywatności to ważny dokument

        zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

        • wprowadzona będzie definicja internetowej platformy handlowej
        • wprowadzona będzie definicja dostawcy internetowej platformy handlowej
        • wprowadzony będzie obowiązek dostawcy internetowej platformy handlowej
        • e-sprzedawca będzie miał obowiązek informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje.

        Inne istotne zmiany

        Dyrektywa Omnibus nałożyła obowiązek wprowadzenia również innych istotnych zmian:

         • w obowiązkach informacyjnych związanych ze sposobem komunikacji z przedsiębiorcą
         • dotyczących zawierania umów zawieranych za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość, którego właściwości techniczne ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie
          • dotyczących prawa do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym.

           Czy ten artykuł był przydatny?

           Udostępnij: